uygarlık tarihi ara deneme 2

1-) Güneş saati, güneş ve ay tutulmalarının periyodik niteliği aşağıdaki
uygarlıkların hangisi döneminde bulunmuştur?
A) Normanlar
B) Akadlar

C) Etrüksler
D) Yunanlılar
E) Babilliler

——————————————————————————–
2-)
Aşağı Mezopotamya Bölgesi, aşağıdaki bölgelerin hangisinde yer alır?
A)
Bugünkü Irak’ın ortalarında Orta Anadolu’ya kadar olan bölge
B) Bugünkü
Irak’ın ortalarından Basra Körfezine kadar olan bölge
C) Basra Körfezi
çevresindeki bölge
D) Kapadokya Bölgesinden Irak’a kadar olan bölge
E)
Fırat ve Dicle nehirleri içinde kalan bölge

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi, Hititlerin en önemli tanrıçalarından biridir?
A)
Arinna
B) İsis
C) Artemis
D) Aphrodite
E) İştar

——————————————————————————–
4-)
Tarihin bilinen en eski uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pers
B)
Hitit
C) Roma
D) Yunan
E) Sümer

——————————————————————————–
5-)
Arkaik dönemde, ekonomik açıdan kendine yeten kabilelerin bir araya gelip
oluşturduğu şehir devletlerine ne ad verilir?
A) Site
B) Agora
C)
Aikos
D) Arena
E) Polis

——————————————————————————–
6-)
Sümerlerin aşağıdaki buluşların hangisinde etkisi yoktur?
A) Kanun
düşüncesinin ortaya çıkmasında
B) Aritmetik ve geometri kurallarının
bulunmasında
C) Çivi yazısının bulunmasında
D) Harf yazısının
bulunmasında
E) Takvimin bulunmasında

——————————————————————————–
7-)
Bilinen ilk tarih metinleri (Anallar) aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
Asurlular
B) Hititler
C) Sümerler
D) Babilliler
E) Mısırlılar

——————————————————————————–
😎
Arkaik dönemde aşağıdakilerden hangisine Basileus adı verilirdi?
A) Para
işlerinden sorumlu kişiye
B) En güçlü tüccar, ticaret sorumlusuna
C) En
güçlü kabilenin reisine
D) En yüksek din görevlisine
E) Kralın
yardımcısına

——————————————————————————–
9-)
Homer çağında, tanrıların kralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demeter

B) Zeus
C) Apollo
D) Artemis
E) Arinna

——————————————————————————–
10-)
Aşağıdakilerden hangisi, Homer tarafından yazıldığı kabul edilen destanlardan
biridir?
A) Kalavela
B) Gılgamış
C) Helinika
D) Kyklops
E)
İliada

——————————————————————————–
11-)
Aşağıdakilerden hangisi, Solon Reformlarından biridir?
A) Yasama, yürütme ve
yargı yetkisinin halk meclisine verilmesi.
B) Halkın, oylarını çanak çömlek
parçalarıyla kullanması
C) Köleliğin kaldırılması
D) Halkın sahip olduğu
toprak miktarına göre sınıflara ayrılması
E) Kan davasının önlenmeye
çalışılması

——————————————————————————–
12-)
Atina’da siyasal örgütlenme içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Strategoi
B) Aikos
C) Beşyüzler Konseyi
D) Halk Meclisi
E)
Heliaea

——————————————————————————–
13-)
İliada Destanı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Truva Savaşı’nın beş yıllık hikâyesidir
B) Aristofanes’in önemli bir
yapıtıdır.
C) Homer’in Truva Savaşı sonrası eve dönüş hikâyesidir.
D)
Truva Saşaşı’nın elli günlük hikâyesidir.
E) Atina ile Isparta arasındaki
savaşın hikayesidir.

——————————————————————————–
14-)
Trajedi türünün kurucusu sayılan ve insan ruhunun güçlü duygularını ifade
etmedeki ustalığı ile tanınan Eski Yunan trajedi yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sophokles
B) Epiküros
C) Aiskhylos
D) Pisagor

E) Euripides

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi, Eski Yunan filozofları arasında yer almaz?
A)
Thales
B) Zeno
C) Pythagoras
D) Diderot
E) Herakleitos

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan trajedisinin bölümlerinden biri değildir?

A) Dialog
B) Prolog
C) Eksodos
D) Parados
E) Stasima

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi, Eski Yunan komedi yazarlarından Aristophanes’in
oyunları arasında yer almaz?
A) Lysistrata
B) Bulutlar
C) Agamemnon

D) Barış
E) Arılar

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi, Eski Yunan’da sofistlerin savunduğu görüşlerden
biridir?
A) İnsan için doğru yoktur.
B) İnsan her şeyin ölçüsüdür.

C) Mutluluk, dünyalık zevk ve zenginliktir.
D) Mutluluk bilimsel
düşüncede vardır.
E) Her konuda mutlaka tek bir doğru vardır.

——————————————————————————–
19-)
Eski Yunan komedilerinde “mutlu fikir”in örneklenerek uygulamaya konulduğu
bölüme ne ad verilir?
A) Episodes
B) Prologos
C) Parabasis
D)
Agon
E) Parados

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi, Sokrates’in diyalektik yönteminin özelliklerinden biri
değildir?
A) Karşısındakine sorular sorması
B) Doğurtma yöntemini
uygulaması
C) Doğa kanunlarına bağlı olması
D) İki aşamalı olması
E)
Belli bir konuda kendisinin bilgisiz olduğunu söylemesi

——————————————————————————–
21-)
İlkçağ’da, Eski Yunan’da “herkese layık olduğu yeri vermek” ilkesine dayalı
devlet düzenini savunan düşünür kimdir?
A) Tukidides
B) Aristotales

C) Plato
D) Ksenephon
E) Euripides

——————————————————————————–
22-)
Roma Cumhuriyeti’nde aşağıdakilerden hangisi, en üst düzey siyasal gücü temsil
etmiştir?
A) Senato
B) Heliaea
C) Tribün
D) Familia
E)
Strategoi

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi, Roma hukukunun özellikleri arasında yer almaz?
A)
Mahalli hakimlerin yorumlarına açıklık getirmesi
B) Evrensel nitelikli
ilkelere dayanması
C) İmparatorluğu kanun çerçevesinde tek bir ulus gibi ele
alması
D) Kanun önünde eşitlik ilkesine dayanması
E) Polis devleti
yapısına uygun olması

——————————————————————————–
24-)
Söylevlerinde kendine özgü bir stil oluşturan, retorik veya konuşma sanatı ile
ilgili kitapları bulunan Roma Cumhuriyeti’nin ünlü düşünürü kimdir?
A)
Virgil
B) Horace
C) Ovid
D) Cicero
E) Tacitus

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi, Roma Cumhuriyeti’ndeki halk sınıflarından biridir?

A) Plepler
B) Helotlar
C) Arhonlar
D) Eforlar
E) Periökler

——————————————————————————–
26-)
Arap-İslam düşünürleri ortaçağ batı uygarlığına dolaylı olarak hangi konuda
katkıda bulunmuştur?
A) Eski Yunan düşünürlerinin Batıya tanıtılmasında

B) İspanyadaki ilk üniversitenin kurulmasında
C) Üniversitelerde fakülte
örgütlenmesinin yapılmasında
D) Batı üniversitelerinin örgütsel yapısının
değiştirilmesinde
E) Batı üniversitelerinin oluşturulmasında

——————————————————————————–
27-)
Aşağıdakilerden hangisi, Roma Cumhuriyeti döneminde ailenin koruduğu temel
değerler arasında yer almaz?
A) Kast sistemine bağlılık
B) Tanrılara
saygı ve sevgi
C) Devlete saygı ve sevgi
D) Aile reisine kesin itaat

E) Geleneklere ve adetlere bağlılık

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi, Augustus devri altın çağında şiir alanında yetişen
büyük şairlerden biridir?
A) Tacitus
B) Aurelius
C) Orestes
D)
Ovid
E) Medela

——————————————————————————–
29-)
Skolastik düşünceyi yıkan Nominalizm akımının dayandığı temel düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herkes için geçerli evrensel bir gerçek
yoktur.
B) Bilginin kaynağı akıl ve imandır.
C) Bilginin kaynağı akıl
değil deneydir.
D) Doğru tektir ve kutsal kitapta yer alır.
E) Doğada
olup biten her şey Tanrı iradesinin bir sonucudur

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi, Yüzyıl Savaşlarının belirgin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır?
A) İngiltere’de mutlak monarşinin güçlenmesi
B) Ulusal
devletlerin ortaya çıkması
C) Kralların parlamento üzerindeki denetiminin
azalması
D) İngiltere’de feodalizmin güçlenmesi
E) Fransa’da parlamenter
monarşinin güçlenmesi

——————————————————————————–
31-)
Aşağıdakilerden hangisi, İslam felsefesinin özelliklerinden biri değildir?

A) Kutsal kitap otoritesine dayanması
B) Din ve ahlak felsefesi olması

C) Mantık ve imanı bilginin kaynağı olarak görmesi
D) Aristoteles’in
rasyonalizmi ile İslam düşüncesini birleştirmeye çalışması
E) Din adamları
hiyerarşisine dayanması

——————————————————————————–
32-)
Aşağıdakilerden hangisi Latin Kilise öğretisinin temelinde yer alan kavramlardan
biri değildir?
A) Kutsal ayinler
B) İlk günah
C) Cennete geri dönüş

D) Kurtuluş
E) Din adamlarının politik yaklaşımları

——————————————————————————–
33-)
Ortaçağda Roma kilise hiyerarşisinin başında aşağıdakilerden hangisi bulunurdu?

A) Piskopos
B) Kardinal
C) Rahip
D) Papa
E) Misyoner

——————————————————————————–
34-)
Ortaçağ’da İngiltere’de kralların yetkileri aşağıdakilerin hangisinin sonucunda
sınırlandırılmıştır?
A) Birinci Edward’ın tahta çıkması
B) Magna Carta
belgesinin imzalanması
C) Fransa ile yapılan savaşların kazanılması
D)
Common Law’ın temel alınması
E) Köylü sınıfının ortadan kalkması

——————————————————————————–
35-)
Roma’da imparatorluk döneminin gelişmelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma’da sanat, felsefe ve edebiyat etkinliklerinin ortaya çıkması
B)
Pleplerin siyasi haklarını kazanması
C) Hıristiyanlığın Roma’nın resmi dini
olarak kabul edilmesi
D) Cumhuriyet rejiminin benimsenmesi
E) Pön
Savaşlarının yapılması

——————————————————————————–
36-)
Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ Üniversitelerinde lisansüstü eğitim verilen
alanlardan biri değildir?
A) Edebiyat
B) Mühendislik
C) Teoloji

D) Hukuk
E) Tıp

1-) E
2-) B
3-) A
4-) E
5-)
E
6-) D
7-) B
😎 C
9-) B
10-) E
11-) D
12-) B
13-)
D
14-) C
15-) D
16-) A
17-) C
18-) B
19-) A
20-) C
21-)
C
22-) A
23-) E
24-) D
25-) A
26-) A
27-) A
28-) D
29-)
C
30-) C
31-) E
32-) E
33-) D
34-) B
35-) C
36-) B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir