UYGARLIK TARİHİ ARA DENEME SINAVI

ARA DENEME SINAVI I

1.Aşağıdakilerden hangisi Homo erectusların başlıca
özelliklerinden birisi değildir?

A)Gelişmiş adalet teknolojisi kullanma
B)Küçük beyinlere sahip olma
C)Büyük hayvanları avlama D)İletişim
becerilerinde gelişme E)Ateşi bilinçli olarak kullanma

2.Mezolitik döneme
özgü alet teknolojisine ne ad verilir?

A)Dilgi B)Obsidyen C)Mikrolit
D)Yonga E)Fibula

3.Aşağıdakilerden hangisi son insan türü, yani modern
insandır?

A)Homo Heidelbergensis B)Homo Neandershalensis C)Homo Habilis D)Homo Sapiens E)Homo Erectus

4.Aşağıdaki tarih öncesi çağlardan
hangisinde köylerin kentlere dönüşmesi ve tarımcı köy toplumlarından kent
devletlerinin doğması gerçekleşmiştir?

A)Kalkolitik Çağ B)Mezolitik Çağ
C)Neolitik Çağ D)Paleolitik Çağ E)Epipaleolitik Çağ

5.Aşağıdakilerden
hangisi uygarlığın doğuşunu hazırlayan koşullardan biri
değildir?

A)Sulamalı tarımın başlaması B)Yerleşik yaşama geçilmesi C)Artı
ürünün yaratılması
D)Hayvanların evcilleştirilmesi E)Kent – devletlerinin
ortaya çıkması

6.Eski Mezopotamya Bölgesi’nde insanlar hangi tarih öncesi
çağdan itibaren yaşamaya başlamışlardır?

A)Epipaleolitik Çağ B)Neolitik
Çağ C)Mezolitik Çağ D)Kalkolitik Çağ E)Paleolitik Çağ

7.Aşağıdaki
destanlardan hangisinde Hammurabi Devri’nin kültürel durumunu,sosyal gelişimini
en iyi şekilde anlatır?

A)Gılgamış Destanı B)Lugalbanda Destanı
C)Yaradılış Destanı D)Kazma Destanı
E)Ninurta
Destanı

8.Aşağıdakilerden hangisi Sümerler’de, ilk yazılı reformları ile
tanınan Sümer Kralıdır?

A)Lugalzaggesi B)Urukagina C)Eannatum D)Ur- Nanşe
E)Mesilim

9.Sümerler tarafından bilinmemesine rağmen Hammurabi
Kanunları’nda yer alan kısasa kısas cezasına ne ad verilir?

A)Tholos
B)Ensi C)Lugal D)Talion E)Lagaş

10.Babil Kulesi, İştar Kapısı ve
dünyanın yedi harikasından biri olan Asma Bahçeleri aşağıdaki hangi krallık
zamanında yapılmıştır?

A)Sümerler B)Akadlar C)Yeni Assur Krallığı D)Eski
Babil Devleti E)Yeni Babil Devleti
11.Eski Mısır Tarihi’nde eski mısır dini
olan Amon dinini ve Politeizmi (çok tanrıcılığı)geri getiren kral
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tutankamon B)Eknaton C)Neuserre D)Coser
E)Amenemhet

12.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır Tarihi’ndeki kadın
firavundur?

A)Kefren B)Mikerinos C)Ra’cedef D)Amasis
E)Haçepsut

13.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır’da,Yeni Krallık
Dönemi’nde savaş kazanan kralların yaptırdıkları tapınakların en ünlülerinden
birisidir?

A)Güneş Tapınağı B)Mentuhotep C)Karnak D)Mastaba E)Teraslı
Tapınak

14.Eski Mısırda mumya yapılırken, iç organların kurutulduktan
sonra konuldukları çömleklere ne ad verilir?

A)Saptis B)Kanopik C)İsmet
D)Hapy E)Natron

15.Eski Mısırlılarda İ.Ö.700’den sonra
kullanılan,Hiyeratik yazının basitleştirilmiş hali olan yazı tipi
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kopt yazısı B)Hiyeroglif yazı C)Çivi yazısı
D)Demotik yazı E)Alfabe yazısı

16.Anadolu’da çömlekçi çarkı ilk kez hangi
dönemde kullanılmaya başlanmıştır?

A)Eski Tunç Çağı B)Orta Tunç Çağı
C)Erken Kalkolitik Dönem D)Geç Kalkolitik Dönem E)Geç Neolitik
Dönem

17.Hitit kraliçeleri aşağıdaki unvanlardan hangisini
kullanmışlardır?

A)Pankuş B)Basileus C)Rubaum D)Tabarna
E)Tavananna

18.İ.Ö.7.yüzyılın ikinci yarısında parayı icat ederek
uygarlığa önemli katkı yapanlar kimlerdir?

A)Frigler B)Lidyalılar
C)Jonlar D)Hititler E)Urartular

19.Tunç, altın ya da gümüşten yapılmış,
giysi uçlarını tutturmaya yarayan veya süs amaçlı kullanılan bir tür çengelli
iğneye ne ad verilir?

A)Kuvava B)Fibula C)Bakkaris D)Krepis
E)Ortostat

20.Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’ın hiç bilinmeyen en
erken evreleri konusunda yeni bilgiler sağlayan, Anadolu’nun bugüne kadar
saptanmış en eski köyüdür?

A)Alacahöyük B)Maşathöyük C)Acemhöyük D)Halan
Çemi Höyüğü E)Boğazköy

21.Aşağıdakilerden hangisi, Asya Hun Devleti
öncesi Orta Asya kültürleri arasında yer almaz?

A)Afenesyevo Kültürü
B)Andronovo Kültürü C)Tel-Amarna Kültürü D)Tagar Kültürü E)Karasuk
Kültürü

22.Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da insanlar üzerinde sürekli
belirleyici bir unsur, ekonomik faaliyetlerin şekillenmesinde en önemli faktör
olmuştur?

A)Coğrafya B)Din C)Toplumsal Yapı D)Siyasal Yapı
E)Hukuk

23.Aşağıdakilerden hangisi ailelerin bir araya gelmesiyle
oluşur?

A)Urug B)Sülale C)Oymak D)Boy E)Toy

24.Aşağıdakilerden
hangisi,Türk Devletlerinde hükümdarların kullandıkları unvanlar arasında yer
almaz?

A)Tanhu B)Erkin C)Kağan D)Han E)Kotuz

25.Medlerin
Anadolu’da egemenlik kurmak için,Kızılırmak çevresinde savaş yaptığı devlet
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Elam B)Persler C)Hititler D)Lidya
E)Frigya

26.Aşağıdakilerden hangisi Miken Uygarlığı’nda Linear B yazısı
kullanılan dönemde kral kelimesi anlamına gelir?

A)Nymphe B)Nomos
C)Ambrosia D)Wanax E)Teogonia

27.Arkaik Çağ’da yaşayan Miletoslu
Thales’in bilime yaptığı en önemli katkı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Sikkeyi icat etmiştir B)Güneş tutulmasını önceden
hesaplamıştır
C)Matematiği bilim haline getirmiştir D)Nomos adı verilen
kanunlar çıkartmıştır E)Sokrotes’in teorilerini yazdığı kitapta
anlatmıştır

28.Thera yanardağının patlaması ve Miken Uygarlığı’nın
giderek yükselmesi aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin çöküşüne neden
olmuştur?

A)İyon Uygarlığı B)Mısır Uygarlığı C)Minos Uygarlığı D)Pers
Uygarlığı E)Lidya Uygarlığı

29.Felsefenin temelini İdealar Kuramı ve
İnsan Ruhunun Ölümsüzlüğü üzerine kuran ve Politeia (Devlet) isimli bir kitabı
bulunan ünlü düşünür kimdir?

A)Pythagoras B)Aristophanes C)Ksenophon
D)Sokrates E)Platon

30.Antik Yunan dünyasında yer altı dünyasının baş
tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hades B)Obol C)Athena D)Ekhinos
E)Hera

1-B 2-C 3-D 4-A 5-D 6-E 7-C 8-B 9-D 10-E 11-A 12-E 13-C 14-B 15-D
16-A 17-E 18-B 19-B 20-D 21-C 22-A 23-C 24-E 25-D 26-D 27-B 28-C 29-E 30-A

——————————————————————————————–

ARA DENEME SINAVI II

1.Bugünkü Kuzey Amerika,Avrupa Asya kıtalarının
birleşik haline ne ad verilir?

A)Gondwana B)Laurasia C)Pangea D)Senozoyik
E)Kuvaterner

2.Aşağıdakilerden hangisi Üst Paleolitik Dönem’de yaşamış
ilk insanlardır?

A)Homo Habilis B)Homo Erectus C)Homo Heidelbergensis
D)Homo Sapiens
E)Homo Neanderthalensis

3.Sulamalı tarım ilk defa
aşağıdaki bölgelerden hangisinde başlamıştır?

A)Orta Afrika B)Anadolu
C)Mezopotamya D)Kuzey Avrupa E)Orta Asya

4.Neolitik Çağ’da, Ortadoğu’da,
tarıma ilk alınan tahıllar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Arpa – buğday
B)Pirinç – patates C)Mısır – mercimek D)Patates – mısır E)Pirinç –
bakla

5.Geçici iskan yerlerindeki hayatın sona erdiği ve yerleşik yaşama
doğru yönelimin gerçekleştiği çağ aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Paleolitik Çağ B)Neolitik Çağ C)Kalkolitik Çağ D)Tunç Çağı

E)Mezolitik/Epipaleolitik Çağ

6.Eski Mezopotamya’da kralın vekili
olarak davalara bakan kişiye ne ad verilir?

A)Lugal B)Ensi C)Nanna
D)Sukkal E)Utu

7.Mezopotamya edebiyatında, arkadaşı Enkidu’nun bir
hastalıktan ölmesi üzerine ölümden korkarak ölümsüzlüğü aramak için yola çıkan
Sümer kralı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Adapa B)Etana C)Gılgamış
D)Utanapiştim E)Agga

8.Eski Mezopotamya’da Assurlu tüccarların Anadolu’ya
getirerek sattıkları maden aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demir B)Kalay
C)Altın D)Gümüş E)Bakır

9.Sümerlerde “Güneş Tanrısı” aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Utu B)İnanna C)Nanna D)Enki
E)Adad

10.Aşağıdakilerden hangisi Assurlular’ın Anadolu’daki ana ticaret
merkezidir?

A)Alacahöyük B)Çatalhöyük C)Hattuşaş D)Halaf
E)Kaneş/Neşa

11.Eski Krallık Dönemi’nde Güneş Tanrılarısı “Ra” için
yaptırılan anıtsal tapınak hangi Mısır sülalesi firavunları zamanına
aittir?

A)3.Sülale B)5.Sülale C)8.Sülale D)10.Sülale
E)11.Sülale

12.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısırlar’ın tapındıkları
tanrılardan biri değildir?

A)Osiris B)Sobek C)Anubis D)Marduk
E)Harus

13.Eski Mısır’da ölüler mahkemesine başkanlık eden tanrı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Horus B)Taveret C)Kuh D)Osiris
E)Geb

14.Eski Mısır’da mumyalama işlemi sırasında vücut içinde bırakılan
iç organ hangisidir?

A)Mide B)Karaciğer C)Kalp D)Akciğer
E)Bağırsaklar

15.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır’da Orta Krallık
zamanından günümüze kadar bozulmadan gelebilen tapınaklardan
birisidir?

A)Güneş Tapınağı B)Mentuhotep Tapınağı C)Teraslı tapınak
D)Karnak Tapınağı
E)Luksor Tapınağı

16.Hititlerin önemli mimari
eserleri arasında bulunan Aslanlı Kapı ve Kral Kapısının bulunduğu Hitit kenti
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hattuşa(Boğazköy) B)Alacahöyük C)Sapinuva
(Ortaköy)D)Tapigga (Maşathöyük) E)Sarissa(Kuşaklı)

17.Urartu, Frig ve
Lidya krallıklarının başa geçen kralları sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

A)Gyges – I.Sarduri – Midas B)Midas – I.Sarduri
– Gyges C)I.Sarduri – Midas
D)Midas – Gyges – I.Sarduri E)Gyges – Midas –
I.Sarduri

18.Anadolu’da toplumların daha iyi örgütlenebildiği ve
yöneticilerin güçlü bir sınıf olarak ortaya çıktıkları çağ aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Neolitik Çağ B)Paleolitik Çağ C)Erken Tunç Çağı D)Orta Tunç
Çağı E)Son Tunç Çağı

19.Aşağıdakilerden hangisi,Frig fasadlarının en
büyüğü ve en görkemlisidir?

A)Karabel Anıtı B)Bahşayiş Anıtı C)Aslankaya
Anıtı D)Areyastis Anıtı E)Midas Anıtı

20.Aşağıdakilerden hangisi
Friglerin Ana Tanrıçasıdır?

A)Santas B)Matar C)Marvida D)Zeus
E)Teişeba

21.Aşağıdakilerden hangisi,Asya Hun Devleti Öncesi Orta Asya
kültür merkezleri içinde yer alır?

A)Teb B)Tel-Amarna C)Deir-elBahri
D)Sakara E)Karasuk

22.Aşağıdakilerden hangisi Asya Hunlarında ordu ile eş
anlamda kullanılan kavramdır?

A)Börü B)Toy C)Kut D)Yuğ
E)Yargan

23.Aşağıdakilerden hangisi Elamlılara ait bir özellik
değildir?

A)En önemli yerleşmesi Susa şehridir
B)Kadın ile erkek
ayrımının kesin çizgilerle belirlenmiş olması
C)Huban ve İnşışinak’ın en
büyük tanrıları olması
D)Kral ile birlikte “dörtler kurulu” denilen danışma
meclislerinin olması
E)İran’da tarih çağlarını başlatan toplum
olması

24.Medler,Assur İmparatorluğu’na hangi tarihte son
vermiştir?

A)İ.Ö.979 B)İ.Ö.824 C)İ.Ö.612 D)İ.Ö.1234
E)İ.Ö.645

25.Granikos,İssos ve Gaugamela savaşlarında Büyük İskender’e
yenilerek Pers İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan Pers İmparatoru
aşağıdakilerden hangisidir?

A)II.Kyros B)I.Daruis C)II.Artakserkes
D)III.Darius E)II.Kambyses

26.Aşağıdakilerden hangisi Ekhinos’u ifade
eder?

A)Tanrıların içkisi
B)Sütun başlıklarının en üstünde yer alan
taş levha
C)Üzerinde kurban kesilen ve tanrıya sunu yapılan mimari
öge
D)İki sütun ekseni genişliğinde bir sütun çemberi ile çevrelenmiş tapınak
planı
E)Dor düzeninde abakusun altında kalan dış bükey kesitli
silme

27.Aşağıdakilerden hangisi Arkaik Çağ’da,aristokrasi ve demokrasi
arasındaki rejimdir?

A)Derebeylik B)Tyranlık C)Kölelik D)Teokrasi
E)Kolonizm

28.Aşağıdakilerden hangisi Karanlık Çağ’da,Atina’da krala
yardım eden hukuk koruyucusuna verilen addır?

A)Eforos B)Basileus
C)Tesmotet D)Polis E)Teogonia

29.Yunanistan’da yaşayan Kolonizasyon
hareketi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Miken
Dönemi’nde Mısır ile artan ilişkiler,Minoslular ile sürekli savaş ve ticari
nedenlerden ötürü başlamıştır
B)Klasik Çağ’da,toprakların yetersizliği ve
daha fazla köle temini için başlamıştır
C)İ.Ö.6.yüzyılda,Atina tarafından
yönetime Solon’un getirilmesiyle başlamıştır
D)Sikkenin Lidyalılar tarafından
icadı ile başlamıştır
E)İ.Ö.8.yüzyılda,Yunanistan’da tarıma elverişli
toprakların yetersiz olması ve ekonomik sebeplerden ötürü
başlamıştır

30.Arkaik Çağ’da,Atina’da Nomos adı verilen kanunlarda oy
verme hakkını fakir vatandaşlarada verilmesini sağlayan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Platon B)Herodotos C)Anaksagoras D)Solon
E)Hesiodos

1-B 2-D 3-C 4-A 5-E 6-D 7-C 8-B 9-A 10-E 11-B 12-D 13-D 14-C
15-B 16-A 17-C 18-C 19-E 20-B 21-D 22-A 23-B 24-C 25-D 26-E 27-B 28-C 29-E 30-D

——————————————————————————————–

ARA DENEME SINAVI III

1.Dinozorların ve ilk memelilerin ortaya çıktığı
dönemde tek bir parça olan kıtanın adı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Antropoidea B)Prosimii C)Laurasia D)Pangea E)Gondwana

2.İnsan yaratıcılığının ilk ürünleri taş aletler ilk defa hangi insan
türü tarafından yapılmıştır?

A)Homo heidelbergensis B)Homo habilis C)Homo
sapiens D)Homo neanderthalensis E)Homo erectus

3.Ölü gömme adetini ilk
olarak uygulayan insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Homo
heidelbergensis B)Homo sapiens C)Homo neanderthalensis D)Homo erectus E)Homo
habilis

4.Mezopotamya’da kurulan devletlerden biri olan ve “Kalde
Devleri” de denilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yeni Babil
Devleti B)Yeni Assur Devleti C)Elam Devleti D)Eski Assur Devleti
E)Urartu
Devleti

5.Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağ’ın özelliklerinden biri
değildir?

A)Sanatsal faaliyetlerin başlaması B)Ateşin kullanılması
C)İnsanların ölülerini gömmesi D)İlk taş aletlerin yapılması E)Tarımın
başlaması

6.En eski ateş izlerinin bulunduğu yer aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Güney Asya B)Anadolu C)Orta Avrupa D)Afrika E)Batı Avrupa

7.Aşağıdaki Çağ sıralamalarından hangisi
doğrudur?

A)Paleolitik-Kalkolitik-Mezolitik-Neolitik
B)Paleolitik-Mezolitik-Kalkolitik-Neolitik
C)Paleolitik-Mezolitik-Neolitik-Kalkolitik
D)Paleolitik-Neolitik-Mezolitik-Kalkolitik
E)Mezolitik-Paleolitik-Neolitik-Kalkolitik

8.Mezopotamya’da
çanak çömlek yapımına başlanan çağ aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tunç
Çağı B)Neolitik Çağ C)Paleolitik Çağ D)Kalkolitik Çağ E)Mezolitik
Çağ

9.Akkad Hanedanı’nın kurucusu olan kral aşağıdakilerden
hangisidir?

A)I.Salmanassar B)Lugalzaggezi C)Hammurabi D)Urukagina
E)I.Sargon

10.Aşağıdaki Eski Mezopotamya kanunlarından hangisi Sümerce
yazılmış kanunlardan biri değildir?

A)Hammurabi Kanunu B)Urakagina Kanunu
C)Ur-Nammu Kanunu D)Ana-İttuşu Kanunu E)Lipit-İştar
Kanunu

11.Aşağıdakilerden hangisi Mısır firavunlarından biri
değildir?

A)I.Tutmosis B)Haçepsut C)Naram-Sin D)III.Sesostris E)I.Ramses

12.Eski Mısır Tarihi’nde Eski Krallık Dönemi için aşağıdaki ifadelerden
hangisi kullanılır?

A)Papirüsler Çağı B)Mumyalar Çağı C)Tapınaklar Çağı
D)Tanrılar Çağı E)Piramitler Çağı

13.Mezopotamya’da İ.Ö.3200’lerde
görülen ilk yazılı belgelerin ortaya çıktığı şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Uruk B)Ur C)Nippur D)Umma E)Lagaş

14.Güneşi tek
tanrı olarak kabul ettirmek isteyen ve Eski Mısır’a tektanrıcılığı getirmeye
çalışan firavun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tutankamon B)Eknaton
C)I.Tutmosis D)II.Ramses E)Amasis

15.Eski Mısırlıların kullandığı
hiyeroglif yazıda kullanılan işaretlerin kısaltılması sonucu oluşan yazı tipi
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demotik yazı B)Alfabe yazısı C)Hiyeratik
yazı D)Kopt yazısı E)Çivi yazısı

16.Veziri İmhotep’e kendisi için
“Basamaklı Piramit”olarak bilinen piramidi yaptıran Mısır Firavunu
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Keops B)II.Ramses C)Kefren D)Mikerinos
E)Coser

17.Anadolu’da ateşin ilk kullanımına ilişkin ocak ve odun
kalıntılarının bulunduğu Antalya’daki ünlü mağara aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Küllünunini Mağarası B)Öküzini Mağarası C)Karain Mağarası
D)Beldibi Mağarası E)Çarkini Mağarası

18.Eski Assur Ticaret kolonileri
Çağ’ında Anadolu’da kurulan büyük Pazar yerlerine verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Kaniş B)Vabartum C)Ortostat D)Karum
E)Fibula

19.Aşağıdakilerden hangisi Hitit edebiyatı eserlerinden biri
değildir?

A)Telepinu Efsanesi B)Kaybolan Tanrı C)Kumarbi Efsanesi
D)İlluyankas Mitosu
E)Adapa Mitosu

20.”Terek” in tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Konut olarak kullanılan çadır

B)Küçükbaş hayvan sürüsüdür
C)Orta Asya’da tarım yapılan arazidir

D)Orta Asya’da Türkler için geçici ev niteliğindeki arabadır
E)Orta
Asya’da küçükbaş hayvanların yününden imal edilen bir tür kumaştır

21.Hun
Devleti’nin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kiok B)Teoman C)Mete
D)Chün-Chen E)Ho-han-yet

22.Anadolu’ya yazıyı getiren Anadolu’nun tarihi
devirlere girmesini sağlayan halk aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Babilliler B)Urartular C)Frigler D)Lidyalılar E)Assurlular

23.Urartu Frig ve Lidya krallılarının başkentleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

A)Tuşpa-Gordion-Sardis B)Tuşpa-Sardis-Hattuşa
C)Sardis-Tuşpa-Gordion
D)Tuşpa-Gordion-Hattuşa
E)Gordion-Sardis-Hattuşa

24.Aşağıdakilerden hangisi Hunlar’a çeşitli
toplumlar tarafından verilen isimlerden biri değildir?

A)Hsing-nu B)Huna
C)Huni D)Hurri E)Hiung-nu

25.Eski Türkler’de genelde devlet yöneticileri
için yapılan bazen taş,bazen tahtalarla çevrili mezar odasının üzerine tepe
şeklinde toprak yığılması ile oluşturulan mezar türüne ne ad
verilir?

A)Balbal B)Kurgan C)Yuğ D)Kotuz E)Börü

26.Minos
uygarlığının merkezi neresidir?

A)Batı Anadolu B)Kıbrıs C)Yunanistan
D)Girit Adası E)Peloponnes Yarımadası

27.Şehir planlamacılığında,düzgün
sokakları dik açı ile kesişen “ızgara plan” ı gerçekleştiren kişi
kimdir?

A)Pyhagoras B)Hippodamos C)Thales D)Hipokrat
E)Platon

28.Bouleterion’un tanımı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Günümüzdeki meclis binalarıyla aynı işleve sahip kamu
yapısıdır
B)Eski Yunan’da gençlerin düşünsel ve bedensel yönden
eğitilip,öğrenim gördükleri ve spor etkinliklerinde bulundukları
yapıdır
C)Gymnasiumlara bağlı,güreşlerin yapıldığı alandır
D)Koşu
yarışlarının yapıldığı alandır
E)Su sarnıcıdır

29.Aşağıdakilerden
hangisi Antik Çağ’da dünyanın yedi harikasından biri değildir?

A)Ephesos
Artemis Tapınağı B)Rodos Heykeli C)Tac Mahal D)Babil’in Asma Bahçeleri
E)Olympia’daki Zeus Heykeli

30.Khiton ve Hymation ne
demektir?

A)Eski Yunanların günlük yaşantılarında giydikleri elbiselerin
adlarıdır
B)Eski Yunanlıların günlük yaşantılarında kullandıkları bazı
yiyecek maddelerinin adlarıdır
C)Eski Yunanlılar’da kullandıkları madeni para
tipleridir
D)Eski Yunanlılar’ın kullandıkları madeni para
tipleridir
E)Eski Yunanlılar’da görülen yapı tipleridir

1-D 2-B 3-C
4-A 5-E 6-D 7-C 8-B 9-E 10-A 11-C 12-E 13-A 14-B 15-C 16-E 17-C 18-D
19-E
20-D 21-B 22-E 23-A 24-D 25-B 26-D 27-B 28-A 29-C 30-A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir