uygarlık tarihi final deneme 1-2

1-) Aşağıdakilerden hangisi Marksist Kuramın temel kavramlarından biridir?

A) Toplumsal evrim
B) Toplumsal sözleşme
C) Serbest Rekabet
D)
Sözleşme özgürlüğü
E) Artı değer

——————————————————————————–
2-)
Evrim kuramını toplumsal ve ekonomik olgulara uygulayan, eşitsizlik ve rekabeti
toplumun ilerlemesini sağlayan temel güçler olarak gören görüş aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tarihsel maddecilik
B) Toplumsal Darvincilik
C)
Ekonomik Liberalizm
D) Organizmacılık
E) Yapısalcılık

——————————————————————————–
3-)
Birleşmiş Milletlerin öncülüğünde yapılan 1972 Stockholm Konferansı, hangi
konuda bilinçlenmeyi başlatmıştır?
A) İletişim araçları ve haberleşme
B)
Küresel ekoloji ve çevre korunması
C) Beslenme ve nüfus ilişkisi
D) Irk
ayrımı
E) Ana ve çocuk sağlığı


——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonunda kurulan Birleşmiş Milletler
örgütünün amaçlarından biri değildir?
A) Anlaşmazlıkları çözüme bağlayarak
barışı korumak
B) Yasalar çıkararak ülkelerin sorunlarını çözümlemek
C)
Dünya sorunlarının çözümünde uluslararası işbirliğini sağlamak
D) Uluslar
arasındaki dostluğu geliştirmek
E) Amaçlara ulaşmak için her türlü merkezi
hizmetleri sunmak

——————————————————————————–
5-)
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?
A)
Ekonomik rekabetin hız kazanması
B) Siyasi güçler dengesinin değişmesi

C) Emperyalizmin güçlenmesi
D) Milliyetçilik ilkesinin yayılması
E)
Almanya’nın Avusturyayı ilhak etmesi

——————————————————————————–
6-)
Psikanalizin kurucusu kimdir?
A) Comte
B) Freud
C) Jung
D) Wund

E) Adler

——————————————————————————–
7-)
Homer’in İlliada’sında konu edilen Truva kuşatması aşağıdaki tarihlerden
hangisinde geçmiştir?
A) İ.Ö. 3000
B) İ. Ö. 1500
C) İ.Ö. 500
D)
İ. Ö. 1200
E) İ. Ö. 100

——————————————————————————–
😎
Yunan ve Doğu kültürlerini birleştiren ama ikisinden de farklı bir yapıya ve
kültüre sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sparta
B) Atina

C) Helen İmparatorluğu
D) Pers İmparatorluğu
E) Lidya Krallığı

——————————————————————————–
9-)
Atina, Perslere karşı ilk savaşını nerede kazanmıştır?
A) Truva
B) Delos

C) Sparta
D) Korint
E) Maraton

——————————————————————————–
10-)
Altınçağda Atina’da 6-14 yaşları arasında eğitim gören çocuklar aşağıdaki
derslerden hangisini görmüyorlardı?
A) Okuma-yazma
B) Mantık
C)
Aritmetik
D) Edebiyat
E) Müzik

——————————————————————————–
11-)
Dünyada kurulan ilk üniversite aşağıdakilerden hangisidir?
A) Academia

B) Liceum
C) Paris
D) Oxford
E) Bologna

——————————————————————————–
12-)
1- İnsan ruhunun güçlü duygularını ifadede ustalık.
2- İdeal insan
karakterleri çizer.
3- İlk kez aşk temalarını konu eder.
4- Dramatik
tekniğin ustasıdır.
Yukarıdakilerden hangisi Sophokles’in Trajedilerinde
görülen özelliklerdir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 3
C) 2 ve 4
D) 1 ve
4
E) 3 ve 4

——————————————————————————–
13-)
İlk bilimsel tarihçi sıfatı verilen Peloponez savaşlarını tarafsız ve nesnel
biçimde anlatan, Altın Çağ tarihçisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Herodotus
B) Ksenophan
C) Sokrates
D) Thukydides
E) Sokrates

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi Eski Yunan Trajedisinin bölümlerinden biri değildir?

A) Prolog
B) Monolog
C) Episod
D) Stasima
E) Eksodos

——————————————————————————–
15-)
Eski Yunan komedi yazarı Aristophanes’in oyunları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
A) Atlılar
B) Kuşlar
C) Arılar
D) Lysistrata

E) Antigone

——————————————————————————–
16-)
Determinist, kaderci ve uyumcu bir hayat görüşünü benimseyen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Stoik Felsefe
B) Epikürcü Felesfe
C) Sokrates
D)
Sofistler
E) Plato

——————————————————————————–
17-)
Bilimsel yöntemin kuruculuğunu ve öncülüğünü yapan, mantığı kuran filozof
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sokrates
B) Plato
C) Aristo
D)
Zeno
E) Herakleitos

——————————————————————————–
18-)
Roma İmparatorluğu aşağıdaki tarihlerden hangisinde yıkılmıştır?
A) İ.Ö. 30

B) İ.S. 150
C) İ.S. 300
D) İ. S. 476
E) İ. S. 525

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyetinin çöküş nedenlerinden biri değildir?

A) Senatonun sorunları çözmedeki yetersizliği
B) Sınıflar arası uçurumun
büyümesi
C) Politikada askeri güç kullanılması
D) Kolonilerin kötü idare
edilmesi
E) Çok tanrılı dine sahip olması

——————————————————————————–
20-)
Kendi hatiplik gelişmesini anlatan “De Oratore” adlı eserin yazarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lucretius
B) Cicero
C) Horace
D)
Virgil
E) Ovid

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi basit yaşamı öven, Augustus devri altın çağı
şairlerinden biridir?
A) Ovid
B) Horace
C) Virgil
D) Cicero

E) Tacitus

——————————————————————————–
22-)
Aşağıdakilerden hangisi Augustus Devri “Roma Edebiyatının Altın Çağı” olarak
nitelenen tarihler arasındadır?
A) İ.Ö. 30-İ.S. 14
B) İ.Ö. 500-30
C)
İ. S. 14-476
D) İ. Ö. 240-70
E) İ.Ö. 750-500

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi Roma Cumhuriyeti döneminde bulunan toplumsal sınıflardan
biri değildir?
A) Senato düzeni
B) Patriciler
C) Plepler
D)
Tribünler
E) Burjuvalar

——————————————————————————–
24-)
Roma kentinin kurucusu ve ilk kralı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sezar

B) Antonius
C) Romulüs
D) Augustus
E) Oktavian

——————————————————————————–
25-)
“Karanlık Çağ” deyince genellikle akla gelen ilk tarihler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İ.Ö. 100-400
B) İ. S. 100-400
C) İ. S. 400-800
D)
İ. S. 400-1300
E) İ. S. 500-1500

——————————————————————————–
26-)
Modern anlamda kentlerin ilk biçimini teşkil eden, feodal şatoların dışında
surlar içinde idari merkezler bulunan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Köy
B) Burg
C) Kasaba
D) Kale
E) Metropol

——————————————————————————–
27-)
Ortaçağda küçük bir kilisenin başında bulunan din adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Papa
B) Kardinal
C) Piskopos
D) Peter
E)
Rahip

——————————————————————————–
28-)
Skolastik düşünceye aykırı ve onu yıkıcı özellik taşıyan akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Realizm
B) Nominalzim
C) Feodalizm
D) Epikürcü
Felsefe
E) Sofizm

——————————————————————————–
29-)
Magna Carta’nın sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kral,
kanunun üstündedir.
B) Kanun, kralın üstündedir.
C) Kanun, kralı bağlar

D) Kral, kanunlara uymaya zorlanabilir.
E) Kral, ülke hukukuna uymaya
zorlanabilir.

——————————————————————————–
30-)
İslam uygarlığının matematik alanında uygarlık tarihine en büyük hediyesi ya da
katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pi
B) Karekök
C) Sıfır
D)
Sinüs
E) Teorem

1-) E
2-) B
3-) B
4-) B
5-) E
6-)
B
7-) D
😎 C
9-) E
10-) B
11-) A
12-) C
13-) D
14-)
B
15-) E
16-) A
17-) C
18-) D
19-) E
20-) B
21-) B
22-)
A
23-) E
24-) C
25-) D
26-) B
27-) E
28-) B
29-) A
30-) C

———————————-2————————————————

1-) Aşağıdakilerden hangisi Olimpos tanrılarından biridir?
A) Oziris
B)
İsis
C) Ares
D) Marduk
E) Enlil

——————————————————————————–

2-) Çivi yazısı ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır?

A) Asurlar
B) Hititler
C) Akadlar
D) Hunlar
E) Sümerler

——————————————————————————–

3-) Aşağıdakilerden hangisi Cleisthenes reformlarından biridir?
A)
Toplumsal sınıfların sahip olunan toprak miktarına göre belirlenmesi
B) Oy
hakkının nüfus ve bölge esasına dayandırılması
C) Köleliğin kaldırılması

D) Borç nedeniyle oluşan esaretin kaldırılması
E) Siyasal hak ve
ödevlerin belirlenmesi

——————————————————————————–

4-) Zerdüşt dinine dayanarak devlet yönetiminde hoşgörü ve çoğulculuğun ilke
edinilmesi aşağıdaki devletlerden hangisinin özelliklerinden biridir?
A)
Akad
B) Sümer
C) Babil
D) Pers
E) Asur

——————————————————————————–

5-) Aşağıdakilerden hangisi Homer destanlarının biçimsel özelliklerinden
biri değildir?
A) Bir kriz olayla başlaması
B) Yazarın nesnel
tarafsızlığının kural olması
C) Tanrı müdahalesi tekniğinin kullanılması

D) Yazarın çokça yorum yapması
E) Müzlerden birine dua ile başlanması

——————————————————————————–

6-) İnsan ruhunun güçlü duygularını ifade etmekteki ustalığıyla tanınan Eski
Yunan trajedi yazarı kimdir?
A) Aiskhylos
B) Elektra
C) Thales

D) Pythagoras
E) Sophokles

——————————————————————————–

7-) İnsanlık tarihinin bilinen ilk güneş takvimi aşağıdakilerden hangisi
tarafından geliştirilmiştir?
A) Asurlular
B) Helenler
C) Etiler

D) Fenikeliler
E) Mısırlılar

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisi Augustus devri altın çağının şairlerinden biridir?

A) Virgil
B) Sophokles
C) Homer
D) Protogoras
E) Euripides

——————————————————————————–

9-) Roma Cumhuriyeti döneminde ailenin yapısında aşağıdakilerden hangisi
görülmez?
A) 15 yaşını geçmiş gençlerin ev açması
B) Tanrılara saygı ve
sevgi
C) Aile reisine kesin itaat
D) Devlete saygı ve sevgi
E)
Geleneklere ve adetlere bağlılık

——————————————————————————–

10-) Aşağıdakilerden hangisi Roma edebiyatının başlangıç döneminde yer alan
gelişmelerden biri değildir?
A) Özgün bir edebi tarz olan satirin
kullanılması
B) Roma temaları üzerine destanlar yazılması
C) Yunan
trajedilerinin taklit edilmesi
D) Homen destanlarının Latince’ye çevrilmesi

E) Roma’nın toplumsal hayatı üzerine romanlar yazılması

——————————————————————————–

11-) Aşağıdakilerden hangisi feodalizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Yöneticilerin şatoda yaşaması
B) Toprak yönetiminin tımar sistemine
dayanması
C) Siyasal gücün krallıkta toplanması
D) Halkın sınıflara
ayrılması
E) Ortaçağ Avrupasının yönetim biçimi olması

——————————————————————————–

12-) Ortaçağda küçük zümrelerin aşırı zenginleşmesi ve tekelleşmesinin
önlenmesi, aşağıdakilerden hangisinin amaçları arasındadır?
A) Lonca
B)
Fief
C) Burg
D) Satraplık
E) Vasallık

——————————————————————————–

13-) 15. yüzyılda İtalyan düşünürleri aşağıdakilerden hangisini sorgulayarak
eleştirel düşüncenin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır?
A) Din otoritesini

B) Şehir yönetimini
C) Milliyetçilik düşüncesini
D) Kralın gücünü

E) Uluslararası ilişkileri

——————————————————————————–

14-) Sofistlerin temel düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilginin
kaynağı sezgilerdir.
B) Gerçek, nesnel ve değişmez olan idelerdir.
C)
Erdem ve akıl bilgiden kaynaklanır.
D) İnsan için doğru, ancak duyduğu ve
hissettiği şeydir.
E) Yaşamın amacı, aklın verdiği manevi tatmine
ulaşmaktır.

——————————————————————————–

15-) Aşağıdakilerden hangisi Epikürcü Felsefenin özelliklerinden biridir?

A) Materyalist kuramı savunması
B) Ölümden sonra dirilişi kabul etmesi

C) Sokratik ironiyi savunması
D) insanı her şeyin ölçüsü olarak kabul
etmesi
E) Doğurtma yöntemini benimsemesi

——————————————————————————–

16-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da kentleşmenin sonuçlarından biridir?

A) Feodalizmin güçlenmesi
B) Burjuva sınıfının güçlenmesi
C) Barutun
bulunması
D) Skolastik düşüncenin önem kazanması
E) Kilisenin halk
üzerinde etkili olması

——————————————————————————–

17-) Aşağıdakilerden hangisi Akıl Çağı’nın temel niteliklerinden biri
değildir?
A) Yaygın eğitim
B) Bilimsel yöntem
C) Laiklik
D)
Özgürlük
E) Hurafelere bağlılık

——————————————————————————–

1 Aşağıdakilerden hangisi Francis Bacon’un savunduğu görüşlerden biridir?

A) Her türlü dogmaya karşı ancak şüphecilik ile mücadele edilir.
B)
İnsan insanın kurdudur, birbiriyle sürekli mücadele içindedir.
C) Bilginin
kaynağı tümevarıma dayalı bilimsel yöntemdir.
D) Dinde reform gerçekleşmeden
düşüncede reform gerçekleşmez.
E) Amaç, her aracın kullanımını mubah kılar.

——————————————————————————–

19-) Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın yayılmasında katkıda bulunan
etkenlerden biri değildir?
A) Bilimsel düşüncenin zengin tüccarlar sınıfı
tarafından korunması
B) Haçlı Seferlerinin Bizans ve İslam uygarlıklarının
etkilerini Avrupa’ya taşıması
C) Roma Hukukuna duyulan ilginin laik düşünce
ve uygulamaları yaygınlaştırması
D) Halkın dini inançlarının zayıflaması

E) Matbaanın bulunuşu ile birlikte İtalyan Rönesansının Kuzey Avrupa’yı
etkilemesi

——————————————————————————–

20-) Fransa’da “insan ve Vatandaş Hakları Bildirgesi” hangi tarihte ilan
edilmiştir?
A) 9 Nisan 1711
B) 21 Temmuz 1724
C) 11 Eylül 1752

D) 28 Ağustos 1789
E) 15 Mart 1798

——————————————————————————–

21-) Dinci hümanizmin önemli bir temsilcisi olan ve Utopia adlı eserinde,
ideal bir toplum düzeni betimleyerek fakirliği, dinsel baskıyı ve savaşı dolaylı
olarak protesto eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Martin Luther

B) Thomas More
C) Francois Rabelais
D) Francis Bacon
E)
Desiderius Erasmus

——————————————————————————–

22-) Rekabeti önleyici her türlü müdahaleye karşı çıkan sosyolog kimdir?

A) Condercet
B) Lessing
C) Onegin
D) Hegel
E) Spencer

——————————————————————————–

23-) Aşağıdakilerden hangisi, Fransız Devrimi öncesinde Fransa’nın toplumsal
yapısında yer alan Sınıflardan biri değildir?
A) Burjuvalar
B) Köylüler

C) Proleterler
D) Ruhban sınıfı
E) Asiller

——————————————————————————–

24-) Aşağıdakilerden hangisi Niccolo Machiavelli’nin temel düşüncelerinden
biridir?
A) Politik kararlar, etik kaygılardan tümüyle bağımsız olarak
verilmelidir.
B) Dogmalar ancak şüpheci düşünceyle yıkılır.
C) Bilginin
kaynağı tümevarıma dayanan bilimsel yöntemdir.
D) Ulusların zenginliğinin
kaynağı doğa değil, emektir.
E) Toplumsal değişme üretim ilişkilerindeki
değişmeden kaynaklanır.

——————————————————————————–

25-) Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimini hazırlayan koşullardan biri
değildir?
A) Sınıflar Meclisinin uzun zaman toplanamaması
B) Kamu
borçlanması ve bütçe açığı gibi nedenlerle hazinenin iflas etmesi
C)
Ekonomik açıdan güçlü olan burjuvaların siyasal haklar ve özgürlükler açısından
güçsüz olması
D) Aydınlanma düşünürlerinin görüşlerinin okur yazar halk
tarafından benimsenmesi
E) Komünist manifestonun Fransa’da geniş yankı
uyandırması

——————————————————————————–

26-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisine göre, kesin bilgiye ulaşmak için,
öncelikle bilinen her şeyden şüphe etmek gerekir?
A) Reich
B) Locke

C) Hobbes
D) Descartes
E) Hume

——————————————————————————–

27-) Aşağıdakilerden hangisi Napolyon döneminde Fransa’nın denetiminde olan
ülkelerden biri değildir?
A) İsviçre
B) Ren Konfederasyonu
C)
Belçika
D) Polonya
E) İspanya

——————————————————————————–

2 Şartlı Refleks psikolojisinin kurucusu kimdir?
A) Charles Darwin

B) Marie Curie
C) Ivan Pavlov
D) Louis Pasteur
E) Herbert
Spencer

——————————————————————————–

29-) Thomas Jefferson, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’ni kaleme alırken
aşağıdaki düşünürlerin hangisinden etkilenmiştir?
A) Bacon
B) Calvin

C) Hobbes
D) Locke
E) Descartes

——————————————————————————–

30-) Toplumsal Darwincilik, siyasal düşünce alanında aşağıdakilerden
hangisinin gelişmesine ortam hazırlamıştır?
A) Ütopik toplum modellerinin

B) Ümmetçi düşüncenin
C) Irkçı kuramların
D) Emperyalizmin
E)
Sınıf mücadelesi kavramının

1-)C 2-)E 3-)B 4-)D 5-)D 6-)A 7-)E 8-)A
9-)A 10-)E 11-)C 12-)A 13-)A 14-)D 15-)A 16-)B 17-)E 18-)C 19-)D 20-)D 21-)B
22-)E 23-)C 24-)A 25-)E 26-)D 27-)C 28-)C 29-)D 30-)C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir