UYGARLIK TARİHİ soru bankası

UYGARLIK TARİHİ

ÜNİTE 1(DÜNYANIN OLUŞUMU VE TARİH ÖNCESİ
ÇAĞLAR)

1.İnsanı ve insanın atalarını kapsayan homininlerin diğer
primatlardan ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)İki
ayak üzerinde dik duruş B)Beyin hacmi C)Beslenme biçimi D)Kas yapısı
E)Toplu
halde yaşaması

2.Tarihi dönemleri tarih öncesi dönemlerden ayıran ölçüt
hangisidir?

A)Tarımın başlaması B)Sanat eserlerinin yapılması C)Yazının
bulunması
D)Taş aletlerin yapılması E)Ticaretin
gerçekleşmesi

3.Aşağıdakilerden hangisi arkeolojik tarihleme
yöntemidir?

A)Karbon 14 B)Ağaç halkaları C)Termolüminesans D)Tabakalanma
E)Potasyum-argon

4.Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik yani Eski Taş Çağı
insan yaşamının özelliklerinden değildir?

A)Taş aletlerin yapılması B)İlk
sanat ürünlerinin ortaya çıkması
C)Avcılık ve toplayıcılıkla geçinmeleri
D)Toprağa yerleşmeleri
E)Küçük gruplar halinde
yaşamaları

5.Aşağıdakilerden hangisi Paleolitik Çağda kullanılan
aletlerden değildir?

A)A) El baltaları B)Taş bıçaklar C)Saban D)Ok uçları
E)Mızrak uçları

6.Taş aletler yaptıkları için ilk insan türü olarak kabul
edilen ve “becerikli insan” anlamına gelen tür aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Homo habilis B)Homo erectus C)Homo sapiens D)Homo
neanderthalensis
E)Homo Heidelbergensis

7.Ortadoğu ve Doğ Akdenizde
yaşayan Orta Taş Çağı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Epipaleolitik
B)Kalkolitik C)Neolitik D)Altpaleolitik E)Orta Kalkolitik

8.Aşağıdakilerden hangisi neolitik çağın özelliklerinden
değildir?

A)Tarımın keşfedilmesi B)Hayvanların
evcilleştirilmesi
C)Çanak çömlek yapımının başlaması
D)Ağaç
dalları,kamışlar ve çamurlu yuvarlak kulübeler yapılması E)Tapınak
ekonomisi

9.Uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Yassı balta B)Çanak çömlek C)Obsidyen D)Olta E)Çakmak
taşı

10.Aşağıdakilerden hangisi Anadoluda görülen neolitik yerleşimlerden
değildir?

A)Caferhöyük B)Göbekli tepe C)Çayönü D)Hacılar
E)Jeriko

11.Aşağıdakilerden hangisi neolitik çağda yetiştirilen tarım
ürünlerinden değildir?

A)Buğday B)Arpa C)Mercimek D)Nohut E)
Pamuk

12.aşağıdakilerden hangisi kalkolitik çağın özelliklerinden
değildir?

A)Köylerin kentlere dönüşmesi B)Ekonomik çıkar bölgeleri
oluşması
C)Ölülerin evlerin tabanlarına gömülmesi D)Artı ürün türemesi ve
depolanması
E)Sulu tarımın başlaması

13.Aşağıdakilerden hangisi tarih
öncesi çağlardan bakır çağdır?

A)Paleolitik B)Mezolitik C)Neolitik
D)Kalkolitik E)Epipaleolitik

14)Üç Çağ sisteminin sınıflandırılması
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Taş Çağı-Bakır Çağı-Tunç Çağı B)Taş
Çağı-Tunç Çağı-Demir Çağı
C)Bakır Çağı-Tunç Çağ-Kalay Çağı D)Tunç Çağı-Taş
Çağı-Demir Çağı
E)Taş Çağı-Demir Çağı-Tarım Çağı

15.Ateş bilinçli
olarak kullanılan ilk insan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Homo
sapiens B)Homo erectus C)Homo neanderthalensis D)Homo Heidelbergensis E)Homo
habilis

16.Bütün dünyadaki insan topluluklarının DNA örnekleri
incelendiğinde genetik açıdan en büyük çeşitliliğin bulunduğu;bu nedenle modern
insanın en uzun süre yaşadığı ve evrimleştiği kıta aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Avrupa B)Asya C)Avustralya D)Amerika
E)Afrika

17.Tarih öncesi çağlarda alet yapımında aşağıdaki maddelerden
hangisi kullanılmamıştır?

A)Taş B)Kemik C)Kemik D)Boynuz
E)Demir

18.İlk defa ölülerini gömen insanlar aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Homo sapiens B)Homo heidelbergensis C)Homo neanderthalensis
D)Homo Habilis E)Homo erectus

19.Bakır Çağı da denilen Kalkolitik Çağın
hangi tarihte sona erdiği kabul edilir?

A)İ.Ö.500 B)İ.Ö.8000 C)İ.Ö.200
D)İ.Ö.3500 E)İ.Ö.6000

20.Uygarlığın başlangıcı olarak kabul edilen ilk
devletler aşağıdaki bölgelerden hangisinde ortaya
çıkmamıştır?

A)Mezopotamya B)Avustralya C)Mısır d)Çin E)Orta
Amerika

1-A 2-C 3-D 4-D 5-C 6-A 7-A 8-E 9-C 10-E 11-E 12-C 13-D 14-B 15-B
16-E 17-E 18-C
19-D 20-B

————————————————————————–

ÜNİTE 2(ESKİ MEZOPOTAMYA TARİHİ VE UYGARLIĞI)

1.Erken Hanedanlar
döneminde kral yönetimindeki Sümer kent devletlerine aşağıdakilerden hangisi
örnek verilmez?

A)Uruk B)Ur C)Kiş D)Lagaş E)Babil

2.İ.Ö.2.bin
yılın başlarında yükselen ve oluşturdukları geniş ticaret ağı ile Mezopotamya
kültürünün farklı bölgelere yayılmasına ve kültürlerin Mezopotamyaya taşınmasına
neden olan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

A)Babiller B)Amurrular
C)Asurlular D)Sümerler E)Akkadlar

3.Yeni Babil Devleti döneminde,yeni
yıl şenliklerinde kullanılan tören yoluna açılan ünlü eser aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Babil kulesi B)Akbabalar steli C)Gudeanın heykeli D)İştar
Kapısı E)Asma bahçeleri

4.Agadenin Kralı,Dört Bir Yanın Hükümdarı,Evrenin
hükümdarı gibi unvanları kullanan kral aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Nabukadnezar B)I.Sargon C)Ur-Nammu D)Naram-Sin
E)Eannatum

5.Aşağıdaki kanunlardan hangisi Sümerce
yazılmamıştır?

A)Ur-Nammu Kanunu B)Ana-İttişu Kanunu C)Lipit-İstar Kanunu
D)Orta Assur Kanunu
E)Urukagina Kanunu

6.Sümer kanunlarının eskisi
olarak kabul edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A)Urukagina Kanunu
B)Hammurabi Kanunu C)Eşnunna Kanunu D)Ur-Nammu Kanunu
E)Ana-İttişu
Kanunu

7.Tanrıların evi olması yanında yazıcı okulu,kütüphane ve arşiv
işlevi de gören Mezopotamya yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Asma
bahçeleri B)Babil kulesi C)Akbabalar steli D)İştar kapısı
E)Ziggurat

8.Çivi yazısı ile yazılan ilk yazılı belgeler hangi dilde
yazılmıştır?

A)Akkadca B)Sümerce C)Assurca D)Babilce E)Kaldece

9.Aşağıdakilerden hangisi Kahramanlık Çağı(Tufan Öncesi)krallarla ilgili
Sümer destanlarından değildir?

A)Yaradılış B)Gılgamış C)Lugalbanda
D)Ninurta E)Tammuz

10.Aşağıdaki çalışmalardan hangisi Eski Mezopotamyada
matematiksel çalışmalardan değildir?

A)Altmış tabanlı sayı sistemi
B)Çarpım cetvelleri
C)Birinci ve ikinci dereceden denklem çözümleri D)Ay
takvimi kullanmaları
E)Çeşitli geometrik şekillerin alan ve hacim
hesapları

11.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mezopotamya’da yerleşik yaşama
geçildikten sonra görülen teknolojik değişimlerden değildir?

A)Çiftçilik
B)Çömlekçilik C)Dokumacılık D)Camcılık E)Avcılık

12.Aşağıdakilerden
hangisi Mezopotamyalı toplumların uygarlığa katkılarından
değildir?

A)Çömlekçi çarkı B)Araba tekerleği C)Yel değirmeni D)Saban
E)Yelkenli tekne

13.Sümerlerden farklı olarak kent devletlerinden ziyade
Evren ve Dünya Krallığı kavramını Mezopotamyaya getiren kavim
hangisidir?

A)Hititler B)Akkadlar C)Babilliler D)Asurlular E)Gutiler

14.Anadolunun yazı ile tanışması ve tarihi çağlara girmesi hangi
toplumun tüccarları sayesinde olmuştur?

A)Akkad B)Sümer C)Babil D)Mitanni
E)Assur

15.Assurlu katiplere Sümerce öğretmek için Sümerce-Akkadca olarak
iki dilli yazılan ve 11 tablet halinde bulunan kanun aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Hammurabi kanunu B)Ana-İttişu kanunu C)Eşnunna kanunu
D)Ur-Nammu kanunu E)Urukagina kanunu

16.Mezopotamya’nın en önemli mimari
eserlerinden olan tapınak-ev anlamına gelen yapıt aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Piramit B)İştar kapısı C)Ziggurat D)Naram-sin’in zafer
steli E)Akbabalar steli

17.Mezopotamya’da tanrılara veya tanrılaştırılmış
krallara ölçülü veya kafiyeli olarak yazılmış övgü(kaside)ler aşağıdakilerden
hangisi ile adlandırılır?

A)Epik eserler B)Didaktik eserler C)Destanlar
D)Öğretici eserler E)Liturjik eserler

18.Bir haftayı yedi gün kabul eden
ve ilk hafta sonu tatilini başlatan toplum aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Akkadlar B)Sümerler C)Asurlular D)Mısırlılar
E)Babilliler

19.Zamanla ilgili çalışmalardan hangisi Mezopotamyada
görülmemiştir?

A)Zamanın 60 dakikalık saatlerle ölçülmesi
B)Ay
takviminin kullanılması
C)İlk defa gün kavramını geliştirmeleri
D)Güneş
saatleri yapmaları
E)Güneş takviminin kullanılması

20.Eski
Mezopotamya’da tıp biliminin gelişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Kahinliğin yalnızca rahiplere özgü olması
B)Çeşitli
maddeleri hastalık tedavisinde kullanmaları
C)Doğa üstü ve sihirli güçlere
inanmaları
D)Tedavide su ve masajdan yararlanmaları
E)Hastalıların
tedavisinde cerrahi yönteme başvurmaları

1-E 2-C 3- D 4-D 5-D 6-A 7-E 8-B
9-E 10-D 11-E 12-C 13-B 14-E 15-B 16-C 17-E 18-B 19-E 20-C

—————————————————————————–

ÜNİTE 3(ESKİ MISIR TARİHİ VE UYGALIĞI)

1.Aşağıdakilerden hangisi Erken
Dönemde Eski Mısır’da meydana gelen gelişmelerden değildir?

A)Aşağı ve
Yukarı Mısır krallıklarının birleşerek merkezi devleti oluşturmaları

B)Hiyeroglif yazının geliştirilmesi
C)Daha sonraki dönemlerde
kullanılacak krallık sisteminin oluşturulması
D)Coser’in basamaklı
piramitinin yapılması
E)İlk kadın firavunun ortaya çıkması

2.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısır tarihinde yaşanan üç ara dönemin
nedenlerinden değildir?

A)Hiksos istilası B)Eyalet valilerinin bağımsız
davranmaları
C)Firavunların Ra’nın Oğlu ünvanını kullanmaya başlaması
D)Rahiplerin güç kazanması E)Firavunların otoritelerini kaybetmeleri

3.Eski Mısır Tarihinde Huri kökenli Hiksoslar hangi dönemde Mısırı ele
geçirip 15.sülaleyi kurmuşlardır?

A)Erken dönem B)Eski Krallık Dönemi
C)Orta Krallık Dönemi D)Yeni Krallık Dönemi E)Geç Dönem

4. 3.sülale
döneminde vezir İmhotep tarafından Sakkara’da basamaklı ilk piramit hangi
firavun için yaptırılmıştır?

A)Menes B)Coser C)Kefren D)Keops
E)Snefru

5.Aşağıdaki firavunlardan hangisinin bir piramiti
bulunmaz?

A)Keops B)Kefren C)Mikerinos D)II.Ramses E)Snefru

6.Yeni
krallığın en parlak dönemi hangi firavun zamanında
gerçekleşmiştir?

A)I.Tutmosis B)Haçepsut C)II.Tutmosis D)III.Amenofis
E)IV.Amenofis

7.Eski mısır tarihinde aşağıdaki tabakalardan hangisi
bulunmazdı?

A)Memurlar B)Rahipler C)Çiftçiler D)Zanaatkarlar
E)Serfler

8.Aşağıdakilerden hangisi Eski Mısırda görülen bilimsel
çalışmalardan değildir?

A)365 günlük Güneş yılı geliştirmeleri
B)Kırıkları ve açık yaraları iyileştirmeleri
C)Ay takvimini kullanmaları
D)Güneşin gölge uzunluğuna göre saati tespit edebilmeleri
E)Pi sayısını
gerçek değerine çok yakın hesaplamaları

9.Mısır yazılı belgelerinde
zamanla hiyeroglif işaretlerinin kısaltılmasıyla tümüyle farklı biçimde ortaya
çıkan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hiyeratik yazı B)Piktogram
C)Kopt yazısı D)çivi yazısı E)Fenike yazısı

10.Eski Mısır Tarihinde
gerek siyasal gerekse ekonomik bakımdan özel bir önemi olmayan toplumsal birim
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Memurlar B)Valiler C)Çiftçiler D)Köleler
E)Rahipler

11.Mısırlıların İ.Ö.3000’lerde geliştirdikleri Dünya Kültür
Tarihi açısından önemli olan takvimi aşağıdakilerden hangisine
dayandırılmıştır?

A)Amon inancına B)Ülkenin konumuna C)Nil nehrinin
periyodik taşkınlarına
D)İklim değişkenlerine E)Güneş tanrısı inancına

12.Mısırlılar yazı yazmada aşağıdakilerden hangisini
kullanmışlardır?

A)Kil tablet B)Ceylan derisi C)Mağara duvarları
D)Papirus E)Kağıt

13.Kendisine ait bir mezar piramiti bulunmayan firavun
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eknaton B)Ra’cedef C)Coser D)Snefro
E)Kefren

14.Eski Mısır tarihindeki ilk kadın firavun Haçepsut’un yaşadığı
dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Erken Dönem B)Eski Krallık C)Orta
Krallık D)Yeni Krallık E)Geç Dönem

15.İ.S.3.yüzyıldan itibaren demotik
yazının yerine kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kopt
yazısı B)Duvar yazısı C)Hiyeratik yazı D)Çivi yazısı E)Piktogram

16.Ön
cephesinde kayalara oyularak 20 metre yüksekliğinde oturur durumda 4 kral
heykeli bulunan ve II.Ramses tarafından yaptırılan tapınağın bulunduğu yer
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Abu Simbel B)Karnak C)Güneş Tapınağı
D)Mentuhopet Tapınağı E)Luksor

17.Mısırlı mimarların henüz tam bir
piramit yapmayı başaramadıkları için, üst kısmının eğilimi artırılarak bitirilen
ve bu nedenle “eğri piramit” olarak adlandırılan piramitin hangi firavun adına
yapılmıştır?

A)Coser B)Mikerinos C)Snefru D)Keops
E)Kefren

18.Sözcük anlamı “büyük ev “olan firavun sözcüğünün kral
anlamında hangi krallık döneminden itibaren kabul görmüştür?

A)Geç Dönem
B)Yeni Krallık Dönemi C)Orta Krallık Dönemi D)Eski Krallık Dönemi E)Erken Dönem

19.Hititlerle yapılan Kadeş Savaşı sonucu, tarihin devletler arası ilk
yazılı antlaşmasını yapan firavun aşağıdakilerden
hangisidir?

A)IV.Amenofis B)II.Ramses C)Tutankamon D)III.Rames
E)I.Rames

20.Mısır krallarının İ.Ö.3000’lerde kerpiçten yapılmış
mezarları aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mastabalar B)Kaya mezarları
C)Basamaklı piramitler D)Lahitler E)Gerçek Piramitler

1-E 2-C 3-C 4-B 5-D
6-D 7-E 8-C 9-A 10-D 11-C 12-D 13-A 14-D 15-A 16-A 17-C 18-B 19-B 20-A

————————————————————————

ÜNİTE 4(ESKİ ANADOLU UYGARLIKLARI)

1.Anadolu’da Paleolitik Çağ’ın en eski
yerleşimleri hangileridir?

A)Beldibi-Öküzini B)Karataş-Gölköy
C)Yarımbugaz-Karain D)Altındere-Gavurini E)Çubuksuyu-Çatalca

2.Anadolu’da
Kalkolitik Çağ’da aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz?

A)İlk
kullanılan maddenin bakır olması B)Tamamen tarımcı topluluklar ortaya
çıkması
C)Taş aletlerin giderek azalması D)Özgün boya bezemeli çanak çömleğin
ortaya çıkması
E)Avcılık ve toplayıcılıkla geçinilmesi

3.Erken Tunç
Dönemi’nin sonlarında Orta Anadolu’da etkin bir beyliğin merkezi gibi görünen ve
en önemli özelliği Kral Mezarları olarak adlandırılan 13 gömünün bulunduğu
yerleşim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Troya B)Kültepe C)Norşuntepe
D)Alacahöyük E)demirci höyük

4.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Erken
Tunç Çağı’nda ortaya çıkan gelişmelerden değildir?

A)Anadolu’da ilk kez
kullanılan çömlekçi çarkı
B)Kağnı biçiminde dört tekerlekli araba

C)Anadolu’da yazıyla birlikte tarihi çağların başlaması
D)Hitit
Devleti’nin kurulması
E)Anadolu’ya ticaterle birlikte giren
yazı

5.Eski Hitit Devleti aşağıdaki dönemlerin hangisinde
kurulmuştur?

A)Demir Çağı B)Bakır Taş Çağı C)Orta Tunç Çağı D)Yeni Taş
Çağı E)Yontma Taş Çağı

6.Aşağıdakilerden hangisi Eski Hitit Devleti
krallarından değildir?

A)Anitta B)I.Sargon C)I.Hattuşili D)Telepinu
E)I.Murşili

7.Aşağıdakilerden hangisi Hitit İmparatorluk Çağı ya da Yeni
Hitit Devleti krallarından biri değildir?

A)II.Tudhaliya B)I.Şuppiluliuma
C)II.Murşili D)II.Muvatalli E)Anitta

8.Tarihin bilinen ilk büyük
antlaşması olan Kadeş Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?

A)Hitit ve
Mısır B)Assur ve Babil C)Lidya ve Kimmer D)Sümer ve Akkad E)Urartu ve
Assur

9.Aşağıdakilerden hangisi Urartu kralı değildir?

A)I.Sarduri
B)Minua C)I.Argişti D)İşpuini E)Kyros

10.Başka bir yerde saptanamayan
yoğunluk nedeni ile Urartu Krallığına, Hidrolik Krallık adını verilmesini
sağlayan bayındırlık faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gelişmiş
maden işletmeciliği B)Sarp kayalara inşa edilen kaleler
C)100’e kadar
yaklaşan sulama tesisi D)Sınır noktalarıyla bağlantı sağlayan
yollar
E)Tanrıları için yapılan tapınaklar

11.Bir yandan Doğu ve
Güneydoğu Anadolu’da Urartu, Kuzey Suriye ve Asur ile diğer yandan Batı Anadolu
sahilleri ve kıta Yunanistan ile ilişkiye giren, Anadolu’nun İlk Demir Çağ kralı
olarak haklı bir üne sahip olan Frig kralı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Gordions B)II.Sargon C)Midas D)I.Hattuşili
E)Kroisos

12.Devlete Lidya,başkente de Sardis denilmeye başlanması hangi
kral zamanında gerçekleşmiştir?

A)Gyges B)Alyattes C)Kroisos D)Mermnad
E)Maion

13.Erken Neolitik Çağ’da binden fazla konuta sahip olduğu bilinen
Yakın Doğu’nun en büyük kasabalarından olup,köy aşamasını geçip, kent uygarlığı
yaratmış olan Konya yakınlarında bulunan yerleşim birimi aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Çayönü B)Köşkhöyük C)Yumuktepe D)Çatalhöyük
E)Bademağacı

14.Feodal ve Teokratik bir yapıya sahip olan Hitit
Devleti’nde, krallar aşağıdaki ünvanlardan hangisini
kullanmışlardır?

A)Panku B)Tavananna C)Firavun D)Güneşin oğlu
E)Tabarna

15.İ.Ö.9.yy.’ın ortalarında başkenti Tuşpa olan Van bölgesinde
kurulmuş devletin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidya B)Pers C)Urartu
D)Assur E)Hitit

16.Assurlu tüccarların belirli bir serbestlik içinde
yaşayıp ticaret yaptıkları ve liman ya da rıhtım anlamına gelen yerleşmelerin
adı nedir?

A)Karum B)Sfenks C)Vabartum D)Tümülüs E)Stel

17. Lidya
Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gordion B)Sardis
C)Tuşpa D)Hattuşa E)Uruk

18.Antik batı kaynaklı bilgilere göre Frigler
Anadoluya hangi bölgeden göç etmiş topluluklardan
oluşur?

A)Mezopotamya’dan gelen Samirler B)Denizden gelen Hiksoslar
C)İran’dan gelen Persler
D)Makedonya ve Trakya’dan boğaz yolu ile gelen
Traklar E)Kafkasyadan gelen Kimmerler

19.Friglerin başkenti
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gordion B)Tuşpa C)Hattuşa D)Sardis
E)Babil

20.Anadolu’da Friglerden önce görülmeyen, kral ve soylu kişiler
için yapılmış, çoğu kez altında ahşap yada taştan bir mezar odası bulunan yığma
toprak yada taştan mezar anıtının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Höyük
B)Fasad C)Mastaba D)Tümülüs E)Piramit

1-C 2-E 3-D 4-D 5-C 6-B 7-E 8-A 9-E
10-C 11-C 12-A 13-D 14-E 15-C 16-A 17-B 18-D 19-A 20-D

————————————————————————————–

 

ÜNİTE 5(ORTA ASYA VE İRAN UYGARLIKLARI)

1.Doğu Asya tarihinde iki büyük
devlet arasında imzalanan İ.Ö.201 tarihli Pai-Teng antlaşması hangi devletler
arasında imzalanmıştır?

A)Pers ve Makedon B)Hitit ve Mısır C)Roma ve Hun
D)Hun ve Çin E)Yunan ve Pers

2.Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun
hükümdarlarından değildir?

A)Teoman B)Mete C)Ki-ok D)Chün-Chen
E)Atilla

3.Hunlardan önce Orta Asya’da yaşayan göçebe Türklerin
evcilleştirdikleri hayvanlar içinde en çok önem verdikleri aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Sığır B)Deve C)At D)Koyun E)Ren geyiği

4.Gök tanrı
tarafından Hun hükümdarlarına verdiği inanılan devleti yönetme yetkisi
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şanyü B)Erkin C)Kut D)Yabgu
E)Kağan

5.Orduda ilk defa onluk teşkilat olarak adlandırılan ve bugünde
kullanılan sistemi ilk olarak ortaya koyan Hun Hükümdarı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Teoman B)Mete C)Ki-ok D)Çi-çi E)Chün-Chen

6.Eski
Türk inancında, anlamı “gök” veya “gök tanrısı” olan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Tengri B)Şaman C)Köni D)sagu E)Töre

7.İlk yazı
işaretini taşıyan tabletlerin kullanılması ile İran’da tarih Çağları ilk olarak
hangi toplumda başlamıştır?

A)Assur B)Elam C)Med D)Pers
E)Kassit

8.Med Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Ekbatana B)Nineve C)Babilonya D)Susa E)Persepolis

9.Pers İmparatorluğu’nun kurucusu hükümdar aşağıdakilerden
hangisidir?

A)II.Kambyses B)I.Darius C)II.Kyros D)Kyserkses
E)I.Artakserkes

10.Aşağıdaki tarihsel olaylardan hangisi Pers Kralı
Kserkses zamanında gerçekleşmemiştir?

A)Ordusunu Çanakkale Boğazı’ndan,
gemilerle yaptırdığı bir köprüden geçirmesi
B)Termopilai geçidinde Spartalı
askerleri yenmesi
C)Salamiste Yunan donanmasına yenilmesi
D)Plataya da
Yunanlılara karada yenilmesi
E)Maraton savaşında Yunanlılara
yenilmesi

11.Aşağıdaki eserlerden hangisi Pers mimarı ve sanatında
görülmez?

A)Saray B)Yol C)Kabartma D)Heykel E)Tapınak

12.İ.Ö. 490
yılında Pers ordusunun sayıca kendisinden az olan Atina’lılara yenildiği savaş
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Termopilai geçidi savaşı B)Salamis deniz
savaşı C)Plataya savaşı D)Maraton savaşı
E)İssıs
savaşı

13.İ.Ö.214’lerde yapılan Çin Seddi hangi toplumun akınlarını
engellemek ve Çin İmparatorluk sınırlarını belirlemek üzere
yapılmıştır?

A)Persler B)Hunlar C)Hintliler D)Japonlar
E)Koreliler

14.Hunlarda kağan başkanlığında toplanan ve boy beylerinden
oluşan meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A)Erkin B)Oymak C)İlteber D)Toy
E)Kut

15.Türklerin bilinen ilk alfabesi Orhun alfabesi ile yazılmış
Orhun-Yenisey kitabeleri hangi Türk toplumu tarafından
dikilmiştir?

A)Asya Hunları B)Hazarlar C)Göktürkler D)Avrupa Hunları
E)Uygurlar

16.Elam Devleti’nin başkenti aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Susa B)Persepolis C)Ekbatana D)Nineve
E)Babilonya

17.Mısır’ı Pers İmparatorluğu’na kazandıran hükümdar
aşağıdakilerden hangisidir?

A)II.Kabyses B)I.Darius C)Kserkses
D)II.Artakserkses E)III.Darius

18.Perslerde,eyaletlerin başında
görevlendirilen valilere hangi ad verilir?

A)Satrap B)Dörtler kurulu
C)Bilgeliğin hükümdarı D)Karanos E)Başkatip

19.Zerdüşt dininde sözcük
anlamı bilgeliğin hükümdarı olan tanrı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Anakitra B)Mithra C)Huban D)Ahuramazda
E)İnşuşinak

20.Darius’un Lidyalıları örnek alarak kendi adına bastırdığı
altın paralara ne ad verilmiştir?

A)Sikke B)Siglos medikos C)Dekadron
D)Lira E)Dareikos

1-D 2-E 3-C 4-C 5-B 6-A 7-B 8-A 9-C 10-E 11-E 12-D 13-B
14-D 15-C 16-A 17-A 18-A 19-D 20-E

———————————————————————

ÜNİTE 6(ESKİ YUNAN UYGARLIĞI)

1.Minos Uygarlığı’nın en önemli şehir
merkezi olan ve 1500 odalı saray bulunan şehir aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Phaistos B)Knossos C)Kydonia D)Gortyna E)Thera

2.Homeros’un İlyada adlı eserinde anlattığı Akarlar ve Troyalılar
arasında geçen savaşın hangi uygarlık döneminde gerçekleştiği
sanılmaktadır?

A)Minos Uygarlığı Dönemi B)Miken Uygarlığı Dönemi
C)Karanlık Çağ D)Arkaik Çağ E)Klasik Çağ

3.Yunanistan’ın güney ucu olup,
günümüzde Mora yarımadası olarak bilinen yerin antik çağdaki adı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Peloponnes B)Attika C)Argolis D)Boiota
E)Phtiotis

4.Aşağıdakilerden hangisi Dorların Yunanistanda egemenliği ele
geçirdikleri dönemin özelliklerinden değildir?

A)Yunanistan’ın Karanlık
Çağ’ı olarak bilinen dönemdir
B)Seramik bezeme sanatında geçmişin doğal ve
canlı motifleri, yerini keskin geometrik şekillere bırakmıştır
C)Polis adı
verilen kent devletleri ortaya çıkmıştır
D)Yunanistan’daki bazı topluluklar
Anadolu’ya göç etmiştir
E)Yunanistan’ın Anadolu, Yakın Doğu ve Mısır ile olan
ticari ilişkileri gelişmiştir

5.Antik Yunanlılarda bütün tanrıların
yöneticisi ve gök tanrısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hera B)Zeus
C)Apollon D)Athena E)Aphrodite

6.Klasik Çağda yaşanmış modern tıbbın
kurucusu olarak bilinen ve mesleğe yeni başlayan hekimlerin, onun adını taşıyan
yemini ettikleri bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hipokrat
B)Aristophones C)Platon D)Anaxagoras E)Herodotos

7.İ.Ö. 490 yılında
yapılan Maraton savaşı hangi devletler arasında yapılmıştır?

A)Atina ve
Sparta B)Yunan ve Pers C)Dor ve Aka D)İon ve Pers E)Mısır ve
Makedon

8.”Her şey insanın gördüğü,kavradığı göredir,kesin gerçek yoktur,
insana göre değişen nispi gerçekler vardır.” Biçiminde özetleyen düşünceye sahip
ve İ.Ö.5.yy.’da ortaya çıkan felsefe aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Epikürcülük B)Stoa C)Rasyonalizm D)Dogmatizm
E)Sofizm

9.Büyük İskender’in Asya seferi ile Yunan kültürünün Yunanistan
sınırlarından çıkarak Doğu Akdeniz ve Ön Asyanın eski ve köklü kültürleri ile
karışması ve kaynaşması sonucunda oluşan kültür aşağıdakilerden
hanisidir?

A)Miken B)Helenizm C)Minos D)Arkaik E)Klasik

10.Antik
Yunanda Klasik Çağ hangi tarihler arasını kapsar?

A)İ.Ö.3300-30 B)
İ.Ö.500-400 C) İ.Ö.1100-800 D) İ.Ö.400-330 E) İ.Ö.800-500

11.Antik Çağ’da
dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen devasa ölçüleri ile tanrısallığı
vurgulamak istenen ve Phedias’a yaptırılan eser aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Artemis Tapınağı B)Zeus Heykeli C)Mauoselium D)Rodos
Heykeli E)İskenderiye Feneri

12.Büyük İskender’in İmparatorluğu hangi
olay sonucu parçalanmışıtr?

A)Aktium Savaşı B)İskender’in ölmesi
C)Maraton savaşı D)Dorların istilası
E)Perslerin
istilası

13.İ.Ö.6.yy.’dan itibaren felsefe, tarih yazımı, biyolojik ve
mimari olmak üzere pek çok alanda kendini geliştirmiş, Yunanistanı etkileyerek
uygarlığın gelişmesini sağlayan bölge aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Pelopones B)Girit C)İyonya D)Makedonya
E)Attika

14.Eski Yunan tanrılarından hangisi akıl, bilgelik
tanrıçasıdır?

A)Athena B)Artemis C)Aphrodite D)Demeter
E)Hera

15.Arkaik dönemde, bazen halk bazen de aristokrat kesimin
desteğini alarak bir darbe ile iktidara gelen kişinin yöntemi olan düzen
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aristokrasi B)Tryanlık C)Consüllük
D)Prenslik E)Demokrasi

16.Antik Yunan Uygarlığı’nın yaratıcı dönemlerinin
başladığı Arkaik Çağ’da felsefenin beşiği olan İyonya’daki kent aşağıdakilerden

hangisidir?

A)Priene B)Teos C)Klosomenai D)Miletos
E)Phokaia

17.Klasik Çağ’da Peloponnes savaşları hangi şehir devletleri
arasında yapılmıştır?

A)Miletos ve Ephesos B)Mikenoi ve Knossos C)Atina
ve Sparta D)Halikarnasos ve Samos E)Lesbos ve Kos

18.Antik Yunanlılarda
daha çok spor yapılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Theatron
B)Boule C)Agora D)Stadyum E)Amfitiyatro

19.”Tek bildiğim hiçbirşey
bilmediğimdir.” sözü ile felsefesi özetlenebilen Klasik Çağ’a damgasını vurmuş,
Perikles’in yakın arkadaşı olan filozof aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Aristoteles B)Platon C)Protogoras D)Sokrates
E)Herakleitos

20.Eski Yunanda Arkaik Çağ aşağıdaki tarihlerden hangisini
kapsar?

A)İ.Ö.3000-110 B) İ.Ö.1100-800 C) İ.Ö.800-500 D) İ.Ö.500-400 E)
İ.Ö.400-330

1-B 2-B 3-A 4-E 5-B 6-A 7-B 8-E 9-B 10-B 11-B 12-B 13-C 14-A
15-B 16-D 17-C 18-D 19-D 20-C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir