Vize İçin Hukuka Giriş Soru ve Cevapları

HUKUKA GİRİŞ SORU – CEVAP (Bunlarda benden) [hr][/hr]
Nafaka Yükümlülüğü hangi sosyal kural tarafından düzenlenmiştir ?
HUKUK KURALLARI

Roma hukukçuları hukuku sisteme bağlamada hukuku kaç ana gruba ayırmışlardır ?
İKİ

Resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlenme ne tür bir yaptırımla karşılaşır ?
YOKLUK

Cumhurbaşkanı Kaç Yıl için seçilir ?
5 Yıl

T.B.M.M. Kaç üyeden oluşur?
550

Bir fiilin ceza kanununda yazılı ilkeye uygun olmasına ne ad verilir ?
Kanuni unsur

Kamu davasını açmaya yetkili organ yada kurum hangisidir ?
Cumhuriyet Savcılığı

Toplu iş sözleşmesi Kimler arasında yapılır ?
İşçi sendikası ile işveren arasında

Özel sigortalarda tarafların hak ve borçlarını gösteren belgeye ne ad verilir ?
Sigorta Poliçesi

Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir ?
Bakanlar Kuruluna

Yetkili bir makam tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir ?
MEVZUAT

Türkiyede bulunan bir yabancı hangi haklardan yararlanabilir ?
Medeni Haklar

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı hangi haklar arasında yer alır ?
Kişisel Haklar

Maddi mallar üzerindeki mutlak hakka ne ad verilir ?
Ayni Hak

Hak sahibi olmayan bir kimseden bir hakkın devren kazanılmasını sağlayan kurum hangisidir ?
İyiniyet

Eşlerden biri birliği temsil hakkını kötüye kullanırsa hakim ona hangi yaptırımı uygular ?
Yetkinin kaldırılması

Davalının, davacının iddia ettiği hakkının doğadığını veya doğmuş olan hakkının ortadan kalkmış bulunduğunu ileri sürmesine ne ad verilir ?
itiraz

Zilyetin bütün gasp ve saldırı fiilerini kuvvet kullanmakla defetmek hakkına ne ad verilir ?
Kuvvet kullanma

Hak ve borçlara sahip olabilen varlıklara ne ad verilir ?
KİŞİ

Gerçek kişilik ne zaman başlar ?
Çocuk tam ve sağ doğduğunda

Kendisine gebe kalınan ve doğumu beklenen çocuğa ne ad verilir ?
CENİN

Ölüm nasıl bir olaydır ?
HUKUKİ

Normal erginlik hangi yaşın doldurulmasıyla elde edilir ?
18

Bir küçüğün yargısal erginliğine hangi mahkeme karar verir ?
Asliye Hukuk Mahkemesi

Hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldırılan kimse hangi davayı açamaz ?
ÖNLEME

Vakıflarda tüzel kişiliğin başlangıç anını tespit eden sistem hangisidir ?
Tescil sistemi

Alacaklının borçludan isteyebileceği borçlununda yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimine ne ad verilir ?
EDİM

Bir ressamın sizin yağlı boya tablonuzu yapmayı üstlenmesi hangi tür edimdir ?
KİŞİSEL

İki tarafında bir hukuki sonucu elde etmek üzere iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun surette açıklamalarına ne ad verilir ?
SÖZLEŞME

Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için zaman bakımınan önce yapılan irade açıklamasına ne ad verilir ?
İCAP

Borçlar kanunumuzun hazır olmayanlar arasındaki bir sözleşmenin hangi anda meydana gelmiş olacağı, hangi teori esas alınmak suretiyle belirlenir ?
VARMA TEORİSİ

Bir sözleşmede her iki tarafın iradesi ile irade açıklaması arasında bilerek ve istenerek meydana getirilen uygunsuzluğa ne ad verilir ?
MUVAZAA

Bir kimsenin yapmak istemediği bir hukuki işleme aksi takdirde zarara uğrayacağı tehdidi ile razı olmasının sağlanması durumunda hangi olay söz konusu olur ?
İKRAH

Hukuk tanımının temel unsuru nedir?
MADDİ YAPTIRIM

1928 Yılına kadar o dönemin anayasası olan Teşkilat-ı esasiye kanununda ”Devletin dini islamdır” ibaresi yer almakta idi.Bu hüküm ne zaman kaldırılmıştır?
9 NİSAN 1928 tarihinde bu hüküm kaldırılmıştır.

Anayasamıza göre yasama yetkisi hangi kuruma aittir?
T.B.M.M.

T.B.M.M. seçimleri kaç yılda bir yapılır?
5 yılda bir yapılır.

Bir kimse en fazla kaç defa cumhurbaşkanı seçilebilir?
2 defa

Anayasamıza göre Cumhurbaşkanımıza kim vekillik eder?
T.B.M.M. Başkanı vekillik eder.

Anonim şirketi en az kaç kişi ile kurulur ve sermaye miktarı minumum ne olmalıdır?
En az 5 kişi ile kurulur.Sermaye en az 50.000.000.000 olmalıdır.

Anonim şirket ortaklarının pay sahipliğini gösteren belgelere ne ad verilir?
HİSSE SENEDİ

Limited Şirket en az kaç kişi ile kurulabilir ve sermaye en az nekadar olmalıdır?
En az 2 kişi ile kurulur.Sermaye en az 5.000.000.000 olmalıdır.

Kooperatifler en az kaç kişi tarafından kurulur?
7 KİŞİ

Bir işletmeyi kısmende olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?
TACİR

Özel sigortalarda tarafların hak ve borçlarını gösteren belgeye ne ad verilir?
SİGORTA POLİÇESİ

Sahibi tarafından bir hukuki işlemle belli bir süre için başkasına verilmiş olan mallara ne denir?
BIRAKILMIŞ MALLAR

Hukuka aykırı olarak kişilik haklarına saldıran kimse hangi davayı açamaz?
ÖNLEME

Bir gazete bir devlet adamının özel hayatıyla ilgili çok ilginç resimler yayınlayacağını ilan ederse, devlet adamı yayını engellemek için hangi davayı açabilir?
ÖNLEME

Bir hukuki işlemi başkasının ad ve hesabına yapan kimseye ne ad verilir?
TEMSİLCİ

Temsil kurumu hangi kanunla düzenlenmiştir?
BORÇLAR KANUNU

Bir şeyin yapılması veya bir borcun ödenmesi için öngörülen sürenin sonuna ne ad verilir?
VADE

Kambiyo senetleri hangi senetlerden oluşur?
Poliçe-bono-çek

Bir sözleşme yapıldıktan sonra hal ve şartlarda büyük ölçüde değişiklikler meydana gelse ve bu yüzden borçlunun durumu çok ağırlaşsa bile, kural olarak, bu sözleşmenin aynen yerine getirilmesi gerekir. Bu olay hangi ilke ile açıklanabilir?
AHDE VEFA

Kendisini veya başkasını, bilerek neden olmadığı zarardan ya da derhal ortaya çıkacak bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermeyi aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız?
ZARURET HALİ

Sınırlı ehliyetli kişi, yasal danışmanın görüşünü almak zorunda olduğu bir işlemi, onun görüşünü almaksızın yaparsa hangi yaptırım söz konusu olur?
TEK TARAFLI BAĞLAMAZLIK

TBMM Dışında hiçbir organın kanun koyma yetkisi yoktur.

Cumhur Başkanının BÜTÇE KANUNLARINI geri gönderme yetkisi yoktur.

Kanun Tasarısını Bakanlar Kurulu hazırlar ve sunar.

Kanun Teklifini ise TBMM üyeleri hazırlar ve sunar.

Limited Şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamaz.

Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar kuruluna aittir.

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir