yerel yönetimler özet ders notları

Yerel Yönetimlerin Özellikleri;
1-Tüzel kişilikleri vardır,
2-Ayrı bir bütçe ve mal varlığına sahiptirler,
3-Seçimle iş başına gelen karar ve yürütme organlarına sahiptirler,
4-Sınırlı da olsa özerkliğe sahiptirler,
5-Merkezi yönetimin idari vesayet denetimine sahiptirler.

Yerel yönetimlerin gelir türleri: Vergi, bağış, şerefiye, harç, harcamalara katılma payları, fiyatlar, borçlanmalar, emlak gelirleri,

Uygulamada yerel yönetimlere bırakılan vergiler: Emlak vergisi(reel, ayni, tipik bir servet vergisidir), Meslek vergisi, İkamet Vergisi.

Kamusal mal, toplumsal mal, kolektif mal, pür kamu mallar ve sosyal mallar aynı terimlerdir.

Emlak Vergisi: Reel bir vergidir, gelir üzerinden alınır, tipik bir servet vergisidir, yerel yönetimlere bırakılmıştır.

Megapolis, kentten daha büyük bir coğrafi alan ve daha yoğun bir nüfus birikimini ifade eder.

Yetki Genişliği merkezi yönetimin yumuşatılmış şeklidir, merkezi yönetimin kendi memurlarına bazı yetkilerini devretmesidir.

Yerel yönetimler ilk defa 1789 devriminden sonraki yıllarda Fransa’da, 1935’ten sonra İngiltere’de ortaya çıkmıştır.

1961 ve 1982 anayasalarında yerinden yönetim olarak isimlendirilen adem-i merkeziyet, merkezden yönetimin karşıtı olarak kullanılmıştır.

Yerel yönetimler merkezi yönetimin denetimini tabi tutulurlar, hiyerarşik denetime oranla gevşek olan bu denetime idari vesayet denir.

1933 tarihli devletlerin hakları ve ödevleri hakkındaki Montevideo Sözleşmesinde Devlet; daimi bir nüfusu, belirli bil ülkesi, hükümeti ve diğer devletlerle ilişkilere girmeye yetkisi olmalıdır şeklinde tanımlanır.

Yerel yönetimin türleri ve özellikleri;
1-Siyasal yerinden yönetim(Üniter-tekçi devlet, Konfederasyon, Federasyon)
2-İdari yerinden yönetim(Hizmet yerinden yönetim, yerel yerinden yönetim)

Yerel yönetimin siyasal açıdan uygulanma şekline Federasyon denir uluslar arası kişiliğe sahip olmayan federe devletlerin oluşturdukları devlet şeklidir.

Üniter devlet ise siyasal yönden merkeziyetçiliği simgeler çünkü bu tür devletlerde tek bir yasama organı ve tek bir yargı sistemi vardır.(Türkiye, Fransa, İngiltere, Yunanistan)

Esasta yerinden yönetimi benimseyen ülkeler: Fransa, İtalya, Türkiye

Milli servet:önemli ve devamlı bir kaynak olarak ancak savaş vb.olağanüstü durumlarda başvurulur,

Milli Gelir:Modern kamusal finansman ahlayışında gelirlerinin temel kaynağıdır.

Amenajman:büyük kentleri hafifleştirmeyi öngören uygulamadır.

Pareto optimumuna göre; tam rekabet koşullarının bulunduğu kabul edilmek kaydıyla, piyasa güçleri kamu kesiminin bulunmadığı bir ekonomide kaynakların optimal dağılımını sağlayabilecektir.

Neoklasik ekola bağlı yazarlar; temel fonksiyonu kamusal mal üretimi olan kamu kesiminde de, tam rekabet koşulları altında marjinal sosyal maliyet=marjinal sosyal fayda kriterlerinin uygulanması suretiyle kaynak kullanımında optimum etkinlik sağlanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Piyasada alıcının talep ettiği miktarı belirleyen önemli faktörlerden biri fiyattır.

-Kentlerdeki yoğun nüfusun azaltılması ve genişletilmesi Amenajman’dır,

-Özel bölgeler uygulaması ABD’de geliştirilmiştir,

-Kentleşmenin sorunlarının çözümü ile ilk olumlu adımı atan ülke İngiltere’dir.

-Nüfusun bir kısmını aktarmak amacıyla büyük kentlerin civarına kurulan yeni kentler Uydu kent’tir.

-Geniş bir şehir ve Uydu kentsel topluluklar Metropoliten’i oluşturur.

-İngilteredeki yerel yönetimlerin karar organları Konseyler(Counsil)dir.

-İskoçyadaki Regions’lar stratejik planlama, sosyal hizmetler, polis, itfaiye ve tüketicilerin korunması hizmetlerinden sorumludurlar.

-Metropoliten Counties’ler genellikle stratejik planların hazırlanması, ana yolların yapım ve bakımı, tüketicinin korunması, polis ve itfaiye gibi hizmetlerden sorumludurlar.

-Metropoliten districts’ler konut ve emanajman hizmetleriyle, eğitim ve bazı sosyal güvenlik hizmetlerini yerine getirirler.

-Birleşik krallıktaki yerel yönetim ünitelerinin harcamaları; 1 Cari harcamalar(Eğitim, diğer sosyal harcamalar, kamusal işler ve hizmetler, borç faizleri, diğer harcamalar), 2 Yatırım Harcamaları(konut, eğitim, bağışlar ve borçlar, diğer harcamalar, kamusal işlevler ve hizmetler) Harcamaları karşılayacak gelirleri ise(Emlak vergileri, bağışlar, borçlanmalar, işletme kazançları)

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir