Yerel Yönetimler Soruları – Sınav 1

Yerel Yönetimler
Sınav-1
1) Aşağıdakilerden hangisi tam kamusal
maldır?

A) Eğitim
B) Sosyal güvenlik
C) Sağlık
D) Otoyol
E)
Milli güvenlik
2) Değerlendirilmiş malın, özel firmalarca üretiminin
bırakılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal faydasının
özel faydasından büyük olması
B) Fazla üretimin yapılması
C) İsrafı
engellemek
D) Gelir dağılımında adaletin bozulması
E) İstikrarın
bozulması
3) Eşitlere, eşit muamele yapılmasını öngören adalete ne ad
verilir?

A) Yatay adalet
B) Dikey adalet
C) Eşit adalet
D)
Çapraz adalet
E) Eksik adalet
4) Aşağıdakilerden hangisi, yerel
yönetimlerle merkezi yönetimin ortaklaşa hizmetlerinden değildir?

A)
Eğitim
B) Sağlık
C) Sosyal yardım hizmetleri
D) Adalet
E) İmar
5)
Kamu tüzel kişilerin sundukları, olumlu dışsallığa sahip yarı kamusal
hizmetlerden yararlanmalarının karşılığında ödedikleri bedele ne ad
verilir?

A) Harç
B) Fiyat
C) Emlak geliri
D) Harcamalara katılma
payı
E) Şerefiye
6) Aşağıdakilerden hangisi metropolitan yönetimlerin
kuruluş biçimlerinden biridir?

A) Merkeziyetçiliğin hakim olduğu
yönetim
B) Ulusal nitelikteki uygulamalar
C) Köy niteliğindeki
uygulamalar
D) Belediye niteliğindeki uygulamalar
E) Komün niteliğindeki
uygulamalar
7) Aşağıdakilerden hangisi, Fransa’daki yerel yönetim
birimlerinden birisidir?

A) Land
B) State
C) Departman
D)
Canton
E) Tournship
8) Aşağıdakilerden hangisi, Hindistan’da toplum
kalkınmasını hızlandırmak için kurulan yerel yönetim birimidir?

A)
İl
B) Blok
C) Panchayat
D) Kanton
E) Komün
9) Aşağıdakilerden
hangisi ABD’deki yerel yönetimlerden birisi değildir?

A) County
B)
School District
C) Panchayat
D) Municipality
E) Township
10)
İsviçre’de sağlık ve eğitim hizmetlerini aşağıdakilerden hangisi
verir?

A) Kanton
B) Komün
C) Discrit
D) Özel bölge
E)
Country
11) Üniter devletlerde, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında
paylaşılan iki kademeli yönetim düzeni, federal devletlerde kaç
kademelidir?

A) İki
B) Üç
C) Dört
D) Beş
E) Altı
12)
Osmanlı’da ilk belediye nerede kurulmuştur?

A) İstanbul
B)
Ankara
C) Edirne
D) Manisa
E) Konya
13) Türkiye’de yerel yönetimler
ilk kez oluşturulurken, hangi ülke örnek alınmıştır?

A) Fransa
B)
İtalya
C) İngiltere
D) ABD
E) İspanya
14) Yerel yönetimler ile
ilgili hizmetleri yerine getiren İller Bankası hangi tarihte
kurulmuştur?

A) 1945
B) 1954
C) 1960
D) 1961
E) 1972
15)
Aşağıdaki tarihlerin hangisinde kabul edilen kanun, köylere tüzel kişilik
kazandırmıştır?

A) 1864
B) 1876
C) 1908
D) 1924
E)
1990
16) Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyelerinin olmadığı yerlerde
kurulan belediyelerdir?

A) Olağan belediye
B) Büyükşehir
belediyesi
C) İlçe belediyeleri
D) Alt belediyeler
E) Metropolitan
belediyeleri
17) Belediyelerin yapabileceği hizmetlerin, yasalarla liste
halinde teker teker sayıldığı sisteme ne ad verilir?

A) Karma Sistem
İlkesi
B) Liste İlkesi
C) Yetki İlkesi
D) Genellik İlkesi
E) Uyum
İlkesi
18) Aşağıdakilerden hangisi, bir beldenin adını değiştirme yetkisinin
onay merciidir?

A) İçişleri Bakanı
B) Başbakan
C) Bakanlar
Kurulu
D) Belediye Meclisi
E) Vali
19) Mahalli yerel seçimler kaç yılda
bir yapılır?

A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1
20) İl sınırları
içinde yaşayan kişilerin, ortak nitelikteki yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan, kamu tüzel kişiliğe sahip kuruluşa ne ad verilir?

A) İl Özel
İdaresi
B) Belediye
C) Köy
D) Vali
E) Kaymakam
21) İl Özel
İdaresi’nin bütçesi en son hangi makamca onaylanır?

A) Vali
B) İl
Daimi Encümeni
C) İl Genel Meclisi
D) İl Özel İdare Müdürü
E) İçişleri
Bakanlığı
22) İl Özel İdarelerini denetleyen kurum, aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) DPT
D) Tarım
Bakanlığı
E) Başbakanlık
23) İl Özel İdarelerinin yürütme organı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vali
B) İl Genel Meclisi
C) İl Daimi
Encümeni
D) İçişleri Bakanlığı
E) Bakanlar Kurulu
24) Köylerde tavan
nüfus kaçtır?

A) 1000
B) 2000
C) 3000
D) 3500
E) 4000
25)
Aşağıdakilerden hangisi, köyün zorunlu görevlerinden birisi değildir?

A)
Su birikintilerini kurutmak
B) Mescit yapmak
C) Yol, meydan açmak
D)
Köylünün bilgilenmesi için kitap getirtmek
E) Kuyu ağızlarını harçla
döşemek
26) İl Özel İdarelerinin görevli olduğu mahalli ve müşterek
ihtiyaçların kapsamını ve sınırını, aşağıdakilerden hangisi tespit
eder?

A) Vali
B) İl Genel Meclisi
C) İl Daimi Encümeni
D)
İçişleri Bakanlığı
E) Bakanlar Kurulu
27) Köy işlerinde, köylülerin
ücretsiz olarak bedenen çalıştırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Komün
B) Ortaklık
C) Medeniyet
D) İmece
E)
Sandık
28) Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimlerin ortak sorunlarından
biri değildir?

A) Kanunların yetersizliği
B) Gelir bölüşümü
sorunu
C) İdari vesayet sorunları
D) Yerel demokrasi sorunları
E)
Valinin konumundan kaynaklanan sorunlar
29) Yerel yönetimlerde görevli
kişilerce halka bilgi vermek, görüş ve önerileri değerlendirmek için uygulanan
yerel demokrasi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri çağırma
B)
Halk toplantıları
C) Ombudsman
D) Proje demokrasisi
E) Yurttaş
avukatlığı
30) İl Özel İdareleri’nin yapılarını düzenleyen kanunun
çıkarıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1913
B) 1947
C)
1949
D) 1953
E) 1971
————————–

1 E
2 A

3 A
4 D
5 A
6 A
7 C
8 B
9 C
10 B
11 B
12
A
13 A
14 A
15 D

16 A
17 B
18 A
19 A
20 A

21 E
22 B
23 A
24 B
25 D
26 E
27 D
28 E
29 B

30 A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir