Yerel Yönetimler Soruları – Sınav 2

Yerel Yönetimler
Sınav-2
1) Aşağıdakilerden hangisi yarı kamusal
maldır?

A) Eğitim
B) Diplomasi
C) Güvenlik
D) Koruyucu sağlık
hizmetleri
E) Giyim
2) Neoklasik Teori’ye göre, faydaların kalitatif
olarak belirlenebileceğini ve toplanabileceğini savunan fayda türü,
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ordinal fayda
B) Marjinal fayda
C)
Toplam fayda
D) Bütünleşik fayda
E) Kardinal fayda
3) Aşağıdakilerden
hangisi yönetimler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini gerektiren nedenlerden
biri değildir?

A) Kaynak israfının önlenmesi
B) Kaynak sapmalarının,
göçlerin önlenmesi
C) Bölgeler arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi
D)
Yerel yönetimler maliyesinin nispi öneminin azalması
E) Yerel yönetimlerin
merkezi yönetime karşı korunması
4) Devletin kişi ve kurumlara para, mal veya
hizmet şeklinde yaptığı koşullu veya fonksiyonel yardımlara ne ad
verilir?

A) Telafi
B) Kredi
C) Detafe
D) Akreditif
E)
Sübvansiyon
5) Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetimlere sınırsız vergileme
yetkisi verilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A) Kaynağın
kuruması
B) Sapmaların meydana gelmesi
C) Vergi direncinin doğması
D)
Çift vergilemenin oluşması
E) Ayni vergilerin yerel yönetimlere
bırakılması
6) Aşağıdakilerden hangisi metropolitan alanlara örnek olarak
gösterilebilir?

A) Eskişehir
B) Antalya
C) Adana
D)
İstanbul
E) Bursa
7) Aşağıdakilerden hangisi metropolitan countieslerin
görevlerinden biri değildir?

A) Anayol yapım, bakım ve onarımı
B)
İtfaiye
C) Polis
D) Su ve kanalizasyon
E) Tüketicilerin korunması
8)
Aşağıdakilerden hangisi, İsviçre’de komünlerin yürüttüğü görevlerden birisi
değildir?

A) Polis hizmetleri
B) İtfaiye hizmetleri
C) Yol
bakımı
D) Dini hizmetler
E) Dış ilişkiler
9) Hindistan’da eyalet
valileri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

A)
Cumhurbaşkanı
B) Sarpanç
C) İl Meclisi
D) Blok meclisi
E)
Başbakan
10) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki belediyelere benzer bir
yerel yönetim birimidir?

A) Counties
B) Taunships
C)
Municipatities
D) School district
E) Special district
11) Şehre giren
şeylerden alınan vergiler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşınmaz Mülk
Vergisi
B) Taktakiye Vergisi
C) Oktrua Resmi
D) Vergi, resim ve
harçlar
E) Akpanaç Resmi
12) İstanbul’da ve taşrada kurulacak
belediyelerin, seçimle iş başına gelecek meclislerce yönetilmeleri, hangisiyle
öngörülmüştür?

A) 1908 İkinci Meşrutiyet
B) 1864 Teşkili Vilayet
Nizamnamesi
C) 1876 Anayasası
D) 1839 Tanzimat
E) 1912 Dersaadet
Belediye Kanunu
13) Aşağıdakilerden hangisi İller Bankası’nın görevlerinden
biri değildir?

A) Kredi sağlama
B) Belediyelere vergi gelirlerinden
pay dağıtılmasına aracılık etme
C) Yerel yönetimlere teknik yardım
sağlama
D) Vergi tahsil etme
E) Yerel yönetimlere makine, alet, edavat
satmak
14) Yerel yönetimlerin seçilmiş organlarının, organlık sıfatını
kazanma ve kaybetmeleri konusundaki denetimi hangi yol ile
yapılabilir?

A) Yürütme yolu
B) Yargı yolu
C) Yasama yolu
D)
İdari vesayet yolu
E) Yerinden yönetim yolu
15) Demokratik anlamda ilk
yerel yönetim ülkemizde hangi dönemde ortaya çıkmıştır?

A) Kırım
Savaşı
B) Birinci Dünya Savaşı
C) Tanzimat
D) Islahat
E) Cumhuriyet
Dönemi
16) Aşağıdakilerden hangisi Belediye Meclisi’nin görevlerinden biri
değildir?

A) Bütçe kesin hesap, değişiklik ve aktarma yapma
B) Borç
verme ve alma
C) Belediye vergi, harç ve ücretlerde kendine verilen sınır
içinde oran belirlemek
D) Vergi dairesi çalışmadığı zaman görevlerini
üstlenme
E) Belediye mallarının tahsis yerine değiştirme
17)
Aşağıdakilerden hangisi, belediyenin yürütme organıdır?

A) Belediye
Başkanı
B) Belediye Meclisi
C) Genel Sekreter
D) Belediye
Encümeni
E) Vali
18) Konusu yerel sınırlar içinde olan vergi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gelir Vergisi
B) Kurumlar Vergisi
C)
Veraset ve İntikal Vergisi
D) Motorlu Taşıtlar Vergisi
E) Emlak
Vergisi
19) Belediye Meclisi’nin feshedilme kararını aşağıdakilerden hangisi
verir?

A) Yargıtay
B) Sayıştay
C) Başbakan
D) Danıştay
E)
Bakanlar kurulu
20) İlin en büyük mülki amiri hangisidir?

A)
Kaymakam
B) Muhtar
C) Vali
D) Belediye Başkanı
E) Emniyet
Müdürü
21) İl Genel Meclisi’nin üyeleri nasıl seçilir?

A) Ayrı bir
seçim yapılır
B) Başbakan tarafından atanır
C) Cumhurbaşkanı tarafından
atanır
D) İlçeler adına seçilen üyelerden oluşur
E) Bir kısmı seçimle, bir
kısmı atamayla belirlenir.
22) İl Genel Meclisi olağan olarak yılda kaç kez
toplanır?

A) 5 kez
B) 4 kez
C) 3 kez
D) 2 kez
E) 1 kez
23)
Taş ocakları resim ve harçların İl Özel İdarelerinin gelirleri arasındaki payı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,1
B) 0,07
C) 0,05
D)
0,017
E) 0,015
24) Köy olabilmek için gerekli taban ve tavan nüfus
sayıları kaçtır?

A) 100 – 1500
B) 150 – 2000
C) 90 – 2000
D) 200
– 1500
E) 150 – 1500
25) Aşağıdakilerden hangisi, İhtiyar Meclisi’nin
görevlerinden biridir?

A) Asker toplanmasına yardımcı olmak
B) Salma
hesaplarının miktarını belirlemek
C) Muhtarı seçmek
D) Davalarda köyü
temsil etmek
E) İmamı tayin etmek
26) İl Özel İdaresi’nin karar organı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İl Daimi Encümeni
B) İl Genel
Meclisi
C) Belediye Encümeni
D) Belediye Başkanı
E) Vali
27) Köye
ait işleri görüşüp, yürütmeye ilişkin kararları alan ve bunları denetleyen organ
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhtar
B) İhtiyar Meclisi
C) Köy
Derneği
D) Köy kurucusu
E) Köy Yardımlaşma Derneği
28) Yerel topluluk
üyelerinin yönetiminden şikayetçi oldukları zaman başvuracakları makam
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhtar
B) Yerel ombudsman
C)
Belediye Başkanı
D) Vali
E) Kaymakam
29) Aşağıdakilerden hangisi, bir
projenin planlanma, uygulanma ve değerlendirme aşamalarında, kanunun ya da yerel
topluluk üyelerinin değişik düzeylerde ve ölçeklerde bu aşamalara
katılabilmelerine ne ad verilir?

A) Örgütlenme
B) Planlama
C) Proje
katılımı
D) Proje demokrasisi
E) Koordinasyon
30) Ombudsman uygulaması
ilk kez aşağıdaki hangi ülkede başlatılmıştır?

A) Almanya
B)
İngiltere
C) İsveç
D) Fransa
E)
ABD
————————-

1 A
2 A
3 D
4 E
5 E

6 D
7 D
8 E
9 A
10 C
11 C
12 C
13 D
14 B

15 E

16 D
17 A
18 E
19 D
20 C
21 D
22 D

23 E
24 B
25 B
26 B
27 B
28 B
29 D
30 C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir