Yönetim Organizasyon ara Deneme Sinavi 1

1-) Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak
organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte
çalışmaya ne ad verilir?
A) Denetim
B) İşbirliği
C) Organizasyon

D) İşbölümü
E) Yönetim

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisinde etkililik kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir?

A) Doğru işleri yaparak istenen amaçlara ulaşmak
B) İşletme
faaliyetlerinin zaman kaybetmeden yapılması
C) Kaynağı akıllı bir şekilde
kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamaktır
D) İşletmede doğru personeli
çalıştırarak verimi artırma
E) Sermayenin gerektiği gibi kullanılması

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından ilkidir?
A) Yöneltme

B) Kadrolama
C) Denetim
D) Planlama
E) Örgütleme

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel yöneticidir?
A) Süpermarket genel müdürü

B) Ustabaşı
C) Proje müdürü
D) İnsan kaynakları müdürü
E) Bölge
müdürü

——————————————————————————–
5-)
İşletmedeki sınıflamalar arasında köprü görevi gören, alt yöneticilerin
denetimini gerçekleştiren ve geniş açıdan ele alınan stratejileri uygulamaya
geçiren yönetici grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta yöneticiler

B) Üst yöneticiler
C) Proje yöneticisi
D) Tepe yönetimi
E)
Fonksiyonel yönetici

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangisi üst yöneticidir?
A) Kısım amiri
B) Koordinatör

C) Ürün yöneticisi
D) Personel müdürü
E) Bölge müdürü

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi global güçlerin işletme üzerindeki etkilerinden biri
değildir?
A) Verimliliği artırmak
B) Fiyatları artırmak
C) Kaliteyi
artırmak
D) Uluslararası standartlara uymak
E) Maliyetleri düşürmek

——————————————————————————–
😎
Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımına katkıda bulunanlardan
değildir?
A) Chester Barnard
B) Frederick Taylor
C) Charles Babbage

D) Henry Gantt
E) Robert Owen

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un getirdiği ilkelerden biridir?
A) İşletme
faaliyetlerinin ayrılması
B) Ödüllendirici parça başı ücreti
C)
Fonksiyonel ustabaşılık
D) En az ücretle işgücü sağlama
E) Verimlilik
etüdü

——————————————————————————–
10-)
Planlama, organizasyon, emir verme, koordinasyon ve denetim olmak üzere
gruplandırılan işletme faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Finansal
faaliyetler
B) Ticari faaliyetler
C) Emniyet faaliyetler
D) Teknik
faaliyetler
E) Yönetim faaliyetleri

——————————————————————————–
11-)
Çalışanların kurallara uymasıyla yerine getirilen yönetim ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Düzen ilkesi
B) Disiplin ilkesi
C) Hakkaniyet ilkesi

D) Yetki ve sorumluluk
E) İşbölümü

——————————————————————————–
12-)
Örgütler içinde çalışanların kendi amaçlarını gerçekleştirirken, örgüt
amaçlarının gerçekleşmesine de hizmet edeceği bir ortam yaratmak aşağıdaki
yaklaşımlarından hangisinde yer almıştır?
A) Bilimsel yaklaşım
B)
Yönetim yaklaşımı
C) Sosyal yaklaşım
D) Davranışsal yaklaşım
E)
Bürokrasi yaklaşımı

——————————————————————————–
13-)
Araştırmanın küçük gruplarla yapıldığı, iş yapma isteği, verim, iş kalitesi,
işçilerin birbirleriyle ve nezaretçilerle olan sosyal ilişkilere göre değiştiği
hipotezi üzerinde çalışılan deney aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tel sarma
gözlem odası
B) Röle montaj odası
C) Harwood araştırması
D)
Işıklandırma deneyi
E) Tavistock Enstitüsü araştırmaları

——————————————————————————–
14-)
Hawthorne çalışmalarına başkanlık eden, özellikle sanayi sosyolojisi üzerinde
durup davranışsal yaklaşımın dayandığı “sosyal insan” kavramını ortaya atan
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) H. Fayol
B) F. Taylor
C)
F. Gilbreth
D) E. Mayo
E) George Homans

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi Olgunlaşma Teorisini ortaya atan bilim adamıdır?
A)
Chester Barnard
B) Lilian Gilbreth
C) Elton Mayo
D) George Homans

E) Chris Argyris

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik yaklaşımın oluşmasındaki temel faktörlerden
biridir?
A) Çevresel değişkenler
B) Bilimsel araştırmalar
C)
Sendikalaşma
D) Çalışanların verimliliğinin artması
E) Endüstri Devrimi

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi sistem kavramının vurguladığı yargılardan biri değildir?

A) Sistemin belirli bir sınırı vardır
B) Sistem iç ve dış çevresiyle
etkileşim içindedir
C) Sistem, alt birimlerden oluşur
D) Sistem,
bağımsız alt birimlerden oluşur
E) Sistem, belirli bir amacı
gerçekleştirmeye yöneliktir

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi yapay sisteme örnek değildir?
A) İnsan
B)
Denizaltı
C) Tren
D) İşletmeler
E) Bilgisayar

——————————————————————————–
19-)
Büyüklüğü, amacı, yapı ve işleyişi insanlar tarafından tasarlanan sistemlere ne
ad verilir?
A) Doğal sistem
B) Alt sistem
C) Kapalı sistem
D)
Açık sistem
E) Yapay sistem

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi açık sistemin alt sistemlerinden biridir?
A) Sinerji

B) Dönüşüm
C) Entropi
D) Olumsuz entropi
E) Etkileşim

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın çevresinde yer alır?
A) Tüketiciler

B) Küresel ekonomi
C) Çok uluslu işletmeler
D) Devlet
E) Devlet
yasaları

——————————————————————————–
22-)
Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda diğer yönetim
yaklaşımlarının bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılması hangi yöntem
yaklaşımında vardır?
A) Durumsallık yaklaşımı
B) Yönetim yaklaşımı

C) Davranışsal yaklaşım
D) Klasik yaklaşım
E) Bürokrasi yaklaşımı

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımına katkıda bulunan bilim
adamlarından biri değildir?
A) Woodward
B) Gantt
C) Perrow
D)
Child
E) Porter

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi organizasyonda alt birimler büyüdükçe ortaya çıkan
durumlardan biri değildir?
A) İş tatmini azalır
B) İşgücü devir hızı
artar
C) İlişkiler resmileşir
D) Devamsızlık oranı artar
E) Hiçbir
değişiklik olmaz

——————————————————————————–
25-)
Farklı departmanların yöneticiler arasındaki bilişsel ve duygusal
oryantasyonlarındaki farklılıklara ne ad verilir?
A) Bütünleşme
B) İşlev

C) Uzmanlaşma
D) Farklılaşma
E) Kişisel fark

——————————————————————————–
26-)
Montaj hattı aşağıdaki üretim sistemlerinden hangisine örnektir?
A) Kitle
üretim
B) Birim üretim
C) Süreç üretimi
D) JIT
E) Yığın üretim

——————————————————————————–
27-)
Aşağıdakilerden hangisi planlamanın ilk aşamasıdır?
A) Standartların
belirlenmesi
B) Misyon ve vizyon açıklanması
C) Varsayımların
belirlenmesi
D) Alternatiflerin belirlenmesi
E) Alternatifler arasında
seçim yapılması

——————————————————————————–
28-)
Varolan gerçeklerle gelecekte beklenen koşulları birleştirerek işletme için arzu
edilen bir gelecek imajı yaratmaya ne ad verilir?
A) Misyon
B) Reklam

C) Vizyon
D) Plan
E) Tanıtım

——————————————————————————–
29-)
Faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışanlara yol gösteren genel hareket
planlarına ne ad verilir?
A) Prosedür
B) Program
C) Politika
D)
Stratejik plan
E) Bütçe

——————————————————————————–
30-)
Bir planın gerçekleştirilmesi ile ilgili aşama ve adımları, her birimden sorumlu
olan kişileri ve her birimin zamanını belirleyen planlara ne ad verilir?
A)
Program
B) Bütçe
C) Prosedür
D) Politika
E) Stratejik plan

——————————————————————————–
31-)
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planın özelliklerinden biri değildir?
A)
Eldeki kaynakları kullanma olanağı vermelidir
B) Finansal açıdan
uygulanabilir olmalıdır
C) Esnekliği az olmalıdır
D) Anlaşılabilir, açık
ve net olmalıdır
E) Uygulayıcılar tarafından desteklenmelidir

——————————————————————————–
32-)
Planlarda belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerin netleştirilmesi işleri
yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ve yer, araç ve
yöntemlerin hazırlanmasını içeren yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadrolama
B) Koordinasyon
C) Denetim
D) Yöneltme
E)
Örgütleme

——————————————————————————–
33-)
Petrol rafinelerinde kullanılan bölümlendirme aşağıdakilerden hangisine göre
yapılır?
A) Ürün temeline göre
B) Zaman temeline göre
C) Fonksiyon
temeline göre
D) Coğrafik temeline göre
E) Müşteri temeline göre

——————————————————————————–
34-)
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinin son aşamasıdır?
A) Yetki ve
sorumlulukların düzenlenmesi
B) Faaliyetleri gerçekleştirecek işgücünün
belirlenmesi
C) Plan ve amaçların incelenmesi
D) Yer, araç ve
yöntemlerin belirlenmesi
E) Faaliyetlerin gruplandırılması

——————————————————————————–
35-)
Yukardan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yönetim basamaklarını oluşturulması
aşağıdaki örgütleme sürecinin hangi aşamasında gerçekleşir?
A) Faaliyetleri
gerçekleştirecek işgücünün belirlenmesi
B) Faaliyetlerin gruplandırılması

C) Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi
D) Yetki ve sorumlulukların
düzenlenmesi
E) Plan ve amaçların incelenmesi

——————————————————————————–
36-)
Bütün birimlerin temel hedeflere yönelik olmalarına ne ad verilir?
A)
Yönetim birliği
B) Amaç birliği
C) Komuta birliği
D) Denetim alanı

E) Yetki ve sorumluluk dengesi

1-) E
2-) C
3-) D
4-)
D
5-) A
6-) B
7-) B
😎 A
9-) C
10-) E
11-) B
12-)
D
13-) A
14-) D
15-) E
16-) C
17-) D
18-) A
19-) E
20-)
B
21-) A
22-) A
23-) B
24-) E
25-) D
26-) A
27-) B
28-)
C
29-) C
30-) A
31-) C
32-) E
33-) B
34-) D
35-) D
36-)
B

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir