Yönetim Organizasyon ara Deneme Sinavi 2

1-) Bir işin başarılması için özel bilginin ve tecrübenin olması ve tekniklerin
kullanılması için uygun durumda olma yeteneğine ne ad verilir?
A) Analitik
düşünme yeteneği
B) İnsan ilişkileri yeteneği
C) Liderlik yeteneği

D) Kavrama yeteneği
E) Teknik yetenek

——————————————————————————–
2-)
– Her yöneticinin başkalarının yardımıyla işleri yürütmesi- dir – Organizasyonun
karmaşıklığı görme ve bir bütün olarak örgütü incelemesidir – Bir işin
başarılması için özel bilgi ve tecrübenin olması araç ve tekniklerin
kullanılması için uygun durumda olmaktır Yukarıdaki tanımlar aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Teknik – Kavrama – İnsan
ilişkileri
B) Kavrama – Teknik – İnsan ilişkileri
C) İnsan ilişkileri –
Kavrama – Teknik
D) Teknik – İnsan ilişkileri – Kavrama
E) İnsan
ilişkileri – Teknik – Kavrama

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi planların eyleme dönüştürülmesindeki gerekli adımları
belirleyen yönetim fonksiyondur?
A) Örgütleme
B) Karar verme
C)
Kadrolama
D) İletişim
E) Güdüleme

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin yaptığı işler arasında yer almaz?
A)
Diğer insanlarla birlikte çalışmak
B) Sorun çözücü olmak
C) Muhasebeci
olmak
D) Plan yapmak, politika ve bütçe hazırlamak
E) İletişimci olmak

——————————————————————————–
5-)
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
A) Yöneltme

B) Kadrolama
C) Planlama
D) İnsan kaynakları yönetimi
E) Denetim

——————————————————————————–
6-)
Teknik yeteneğe en çok gereksinim duyan yönetim kademesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tepe yöneticiler
B) Alt kademe yöneticiler
C) Genel
müdür
D) Genel yönetici
E) Üst yöneticiler

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi ticari faaliyetler kapsamında yapılanlardandır?
A)
Maliyet hesapları
B) Para bulma
C) Denetim
D) Satın alma
E) Kâr
– zarar tabloları

——————————————————————————–
😎
Max Weber’in öncülüğünü yaptığı kural, yöntem ve politikalara dayanan yönetim
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bürokrasi yaklaşımı
B) Yönetim
süreci yaklaşımı
C) Bilimsel yaklaşım
D) Davranışsal yaklaşım
E)
Modern yaklaşım

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi yasal yetkiye sahiptir?
A) Krallar
B) Gandi

C) Tepe işletme yöneticisi
D) Bill Gates
E) Kabile reisi

——————————————————————————–
10-)
Güç ve yetkinin organizasyon üst kademelerinde toplanmasına ne ad verilir?

A) Merkezileşme ilkesi
B) Hiyerarşi ilkesi
C) Kumanda birliği
D)
Yönetim birliği
E) Yetki ve sorumluluk

——————————————————————————–
11-)
Aşağıdakilerden hangisinde ekonomik güçlerin etkisi yoktur?
A) Karar verme

B) Çevre analizleri
C) Planlama
D) Denetim
E) Yönetici
nitelikleri

——————————————————————————–
12-)
I. Neo-Klasik Yaklaşım II. Sistem Yaklaşımı III. Klasik Yaklaşım IV. Yönetim
Süreci Yaklaşımı V. Durumsallık Yukarıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın
diğer adıdır?
A) V
B) IV
C) III
D) II
E) I

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un X teorisi varsayımları içinde yer alır?

A) İnsan yöneltilmeyi ister
B) Sıkı denetim ve ceza örgütsel amaçlara
yöneltecek tek yol değildir
C) Uygun koşullar sağlandığında insan sorumluluk
alır
D) Ortalama bir insan için çalışmak, oyun ya da dinlenmek kadar
doğaldır
E) İleri derecede hayal gücü, yaratıcılık, sorun çözme yeteneği
insanlarda geniş bir çoğunluğa özgüdür

——————————————————————————–
14-)
Davranışsal yaklaşımın dayandığı örgüt modeline göre aşağıdakilerden hangisi
sosyal sistemin nüvesini oluşturur?
A) Teknik örgüt
B) Birey
C)
Sosyal örgüt
D) Biçimsel örgüt
E) Beşeri örgüt

——————————————————————————–
15-)
Bilimsel yönetimin ilkelerinin geçerliliği ve iddialarının doğruluğu hangi
araştırmaya konu olmuştur?
A) Röle montaj odası
B) Işıklandırma
C)
Hawthorne
D) Harwood
E) Tel sarma odası

——————————————————————————–
16-)
“İnsanlar kendi amaçlarına örgüt amaçları açısından bakmaya her zaman istekli
değildir. Bu konuda insanların etkilenmesi gerekir” varsayımına dayanan bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Psikoloji
B) Sosyal psikoloji
C)
Sanayi psikolojisi
D) Örgütsel psikoloji
E) Sosyoloji

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Sistemin dış çevresinden
kaynaklanan etmenlere değişken denir
B) Sistemin iç çevresinden kaynaklanan
etmenlere parametre denir
C) Kapalı sistemlerde parametre yoktur
D)
İşletme değişkenler üzerinde bir değişiklik yapamaz
E) Açık sistem dış
çevreye karşı duyarsızdır; bu nedenle sadece değişkenler üzerinde çalışır

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının yaptığı çalışmalardan biridir?

A) Sosyal insan üzerinde durmuştur
B) İşletme sistemini bir bütün olarak
ele almıştır
C) Çalışanların verimliliği üzerinde çalışma yapmıştır
D)
İnsan ve örgütün karşılıklı bağımlılıklarını incelemiştir
E) Kaliteli çıktı
elde etmek için gerekli koşullar üzerinde çalışmıştır

——————————————————————————–
19-)
Bir sistemde alt sistemlerin, üst sistemlerin koyduğu kurallar içinde çalışmaz
duruma gelmesi, anarşi, terör, bozulma haline ne ad verilir?
A) Sinerji

B) Olumsuz entropi
C) Geribildirim
D) Parametre
E) Entropi

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımıyla ilgili doğru bir yargı değildir?

A) Sistem birimleri birbirinden bağımsız olarak görev yapar
B) Sistem
anlamlı bir bütündür
C) Sistemde zaman içinde entropi görülebilir
D)
Sistem girdi, dönüşüm, çıktı ve geribildirim alt sistemlerinden oluşur
E)
Sistemin iç ve dış çevresi vardır

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İşletmede girdi, dönüşüm, çıktı ve
geribildirim alt sistemlerin uyumlu çalışıyorsa sinerji ortaya çıkar
B)
İşletme hem doğal hem de kapalı bir sistemdir
C) İşletmenin biçimsel
yapılandırması, yönetim tarzı ve bilgi akışı çevre-işletme etkileşimden maksimum
sinerjiyi yaratacak şekilde düzenlenmeli
D) İşletmedeki her değişiklik
işletmenin tamamını etkiler
E) İşletmeler çevreden alıp çıktıya dönüştüren
girdi alıp çıktıya dönüştüren yapay sistemlerdir

——————————————————————————–
22-)
Mekanik ve organik örgüt yapılarının ortaya koyan bilim adam(lar)ı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lawrence ve Lorsch
B) Wodward
C)
Porter
D) Perrow
E) Burns ve Stalker

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi mekanik sistemle ilgili yanlış bir yargıdır?
A)
Otorite ve iletişim, emir komuta zinciri doğrultusundadır
B) Uzmanlaşma çok
fazladır
C) Standartlaşma çok düşüktür
D) Etkileşim dikey şekildedir

E) Çatışma çözümleri üst yöneticilerden gelir

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakiler yapılardan hangisi özellikler açısından mekanik sisteme benzer?

A) Bürokratik sistem
B) Rutin teknoloji
C) Organik sistem
D)
Montaj hattı
E) Birim üretim

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi hibrid organizasyona örnektir?
A) Üniversiteler

B) Otomobil üreticileri
C) Küçük ve ortak işletmeler
D) Vakıflar

E) Yiyecek üreten bir işletme

——————————————————————————–
26-)
İşletmeleri incelerken “farklılaşma ve bütünleşme” derecelerini baz alan
araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lawrence ve Lorsch çalışması
B)
Burns ve Stalker çalışması
C) Woodward araştırması
D) Perrow araştırması

E) Porter

——————————————————————————–
27-)
Sürekli bir şekilde bugünden, gelecek hakkında düşünmek, kısa ve uzun vadeli
amaçlar üzerinde kafa yormak ve izlenecek yollar üzerine durma sürecine ne ad
verilir?
A) Kadrolama
B) Yöneltme
C) Örgütleme
D) Planlama

E) Analiz

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi denetlenebilen varsayımlardan biri değildir?
A)
Büyüme hızı
B) Teknolojideki gelişimi uygulama
C) Mamulün kalite düzeyi

D) Personel sayısı ve niteliği
E) Dağıtım kanalları

——————————————————————————–
29-)
Beklenen sonuçların sayılarla ifade edildiği plan türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bütçeler
B) Programlar
C) Projeler
D) Prosedürler

E) Politikalar

——————————————————————————–
30-)
Çevresel değişiklikler doğrultusunda işletmenin uzun vadeli hedeflerini ve
bunlara ulaşma yollarını belirleme çabasına ne ad verilir?
A) Prosedür

B) Program
C) Politika
D) Bütçe
E) Stratejik plan

——————————————————————————–
31-)
Planlama sürecinde alternatifler arasında seçim yaparken hangisi dikkate
alınmaz?
A) Alternatifin maliyeti
B) Alternatifin olası nedenleri
C)
Alternatifin süresi
D) Alternatifin muhtemel sonuçları
E) Alternatifin
başarı olasılığı

——————————————————————————–
32-)
Üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi gereken işletmelerde uygulanan
faaliyet bölümlendirilmesi çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karma
bölümlendirme
B) Coğrafik temel dayalı
C) Ürüne dayalı
D) Müşteriye
dayalı
E) Zamana dayalı

——————————————————————————–
33-)
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinde belirlenen konular arasında yer
almaz?
A) Amaca ulaşmak için gerekli olan faaliyetler
B) Plan ve amaçlar

C) Yetki ve sorumluluk ilişkileri
D) Çalışılacak fiziksel ortam
E)
İşleri yürütecek personelin nitelikleri

——————————————————————————–
34-)
İşletmelerde işlerin ve işleri yapacak personelin nitelikleri örgütleme sürecini
hangi aşaması tamamlandıktan sonra belirlenir?
A) Faaliyetlerin belirlenmesi

B) Plan ve amaçların incelenmesi
C) Yetki ve sorumlulukların
düzenlenmesi
D) Faaliyetlerin gruplandırılması
E) Yer, araç ve
yöntemlerin belirlenmesi

——————————————————————————–
35-)
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticiye bağlı ast sayısını ifade eder?
A)
Amaç birliği
B) Yönetim alanı
C) Yönetim birliği
D) Komuta birliği

E) Yetki ve sorumluluk dengesi

——————————————————————————–
36-)
Yatay hiyerarşik yapılanmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yöneticilere bağlı astlar arasındaki ilişkiler belirlenir
B) Bölümler
arasındaki çalışma ilişkileri düzenlenir
C) Aşağıdan yukarı yönetim
basamakları oluşur
D) Yatay düzeyde yönetici kadroları belirlenir
E)
Aynı düzeydeki yöneticilerin çalışma ilişkilerini kapsar

1-) E
2-)
C
3-) A
4-) C
5-) D
6-) B
7-) D
😎 A
9-) C
10-)
A
11-) E
12-) E
13-) A
14-) B
15-) C
16-) B
17-) C
18-)
B
19-) E
20-) A
21-) B
22-) E
23-) C
24-) A
25-) A
26-)
A
27-) D
28-) B
29-) A
30-) E
31-) B
32-) E
33-) B
34-)
D
35-) B
36-) C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir