yönetim organizasyon çözümlü sorular

1- Aşağıdakilerden hangisi dar anlamda yönetim fonksiyonlarından biri
değildir?
A) Denetim
B) Karar verme
C) Örgütleme
D) Yöneltme

E) Planlama

Açıklama : Yönetim fonksiyonları; dar anlamda ve
geniş anlamda yönetim fonksiyonları olmak üzere ikiye ayrılır. Dar anlamda
yönetim fonksiyonları; planlama, örgütleme, yöneltme ve denetimdir. Geniş
anlamda yönetim fonksiyonları, dar anlamda yönetim fonksiyonlarına ek olarak,
karar verme, kadrolama, güdüleme ve
iletişimdir.

——————————————————————————–
2-
Aşağıdakilerden hangisi, doğru işleri yaparak istenen amaçlara ulaşmayı ifade
eder?
A) Etkililik
B) Etkenlik
C) Düzenlilik
D) Verimlilik

E) Hakkaniyet

Açıklama : Etkililik kaynağı akıllı bir şekilde
kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamaktır. Etkililik aynı zamanda daha az girdi
ile istenilen çıktıyı elde etmektir. Etkenlik ise doğru işleri yaparak istenilen
amaçlara
ulaşmaktır.

——————————————————————————–
3-
Geleneksel Yetki
· Karizmatik Yetki
· Yasal Yetki
Kavramlarını
ortaya koyan düşünür kimdir?
A) Frederick Taylor
B) Henry Gantt
C)
Henry Fayol
D) Robert Owen
E) Max Weber

Açıklama : Max Weber
yetkiyi geleneksel, karizmatik ve yasal olarak üçe ayırmıştır. Geleneksel yetki;
kişisel olan, doğuştan kazanılan yetkidir, karizmatik yetkide kişisellik vardır,
yasal yetki, kuralların yasallığı ilkesine
dayanır.

——————————————————————————–
4-
Taylor un en çok eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hareket ve
zaman etüdlerini yapması
B) Tek güdüleme faktörünün gelir elde etme isteği
olduğunu savunması
C) Verimlilik üzerinde durması
D) Standartlaştırmaya
gitmesi
E) Personelin seçimine, eğitimine önem vermesi

Açıklama
: Taylor un eleştiri aldığı konular; işletmenin, iç yapısı ile uğraştığı ve dış
çevreyle ilişkisi olmadığını varsayması, insan ilişkilerini ve davranışsal
sistemi yok farzetmesi ve tek güdüleme faktörü olarak gelir elde etme isteğini
görmesi.

——————————————————————————–
5-
Aşağıdakilerden hangisi, Fayol un yönetim ilkelerinden biri değildir?
A)
İşbölümü
B) Standartlaşma
C) Genel çıkarların kişisel çıkarlara
üstünlüğü
D) Hiyerarşi
E) Birlik Ruhu

Açıklama : Fayol un
yönetim ilkeleri, işbölümü, yetki ve sorumluluk, disiplin, kumanda birliği,
yönetim birliği, genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü, çalışanların
ödüllendirilmesi ve iyi ücret, merkezileşme, hiyerarşi, düzen, hakkaniyet,
personelin devamlılığı ve denge, girişim ve birlik ruhu ilkelerinden
oluşmaktadır.

——————————————————————————–
6-
Aşağıdakilerden hangisi, Chris Argyris e göre olgun insanın özelliklerinden biri
değildir?
A) Aktif olmak
B) Derin ilgi
C) Üstlük Durumu
D)
Bağımlılık
E) Uzun dönemli bakış açısı

Açıklama : Argyris
davranışsal yaklaşıma katkıda bulunmuştur. Argyris e göre örgütün temel biçimsel
özellikleri bireyin olgunlaşmasında engel oluşturur ve kendilerini
geliştirmemelerine neden olur. Bağımlılık, pasif olmak, sınırlı davranış
gösterme, yüzeysel ilgi gösterme, kısa dönemle bakış açısı, astlık durumu ve
kendi duyarlığından yoksun olma olgun olmayan insanın
özellikleridir.

——————————————————————————–
7-
Bütün; parçalarının toplamından daha fazla değer taşır ifadesi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Açık sistem
B) Kapalı sistem
C) Entropoloji
D)
Sinerji
E) Olumsuz Entropolji

Açıklama : Sinerji, sisteme giren
değerlerden daha fazla elde etmeyi simgeler, sinerji kavramına göre bütün;
parçaların toplamından daha fazla değer
taşır.

——————————————————————————–
8-
İşletmeler aşağıdaki sistem sınıflandırmalarından hangisinin içinde yer alır?

A) Sosyal sistem
B) Sibernetik sistem
C) Kalıtım-toplumsal sistem

D) İnsancıl sistem
E) Basit dinamik sistem

Açıklama :
İşletmeler sosyal, açık ve yapay
sistemlerdir.

——————————————————————————–
9-
Likit gaz, kristal gibi maddelerin akış tipi üretimi, aşağıdaki üretim
türlerinden hangisine örnektir?
A) Birim üretim
B) Kitle üretim
C)
Süreç üretimi
D) Yığın üretim
E) Siparişe dayalı üretim

Açıklama : Süreç üretiminde pazarlama, merkezi ve kritik bir
işlevdir. Ürünler depolama için yerlerin sınırlı olması nedeniyle stoklama zor
ya da olanaksızdır. Çok amaçlı tesislerde kimyasalların üretimi, likit, gaz ve
kristal gibi maddelerin akış tipi üretimi buna
örnektir.

——————————————————————————–
10-
İşletmelerin var olan gerçekler ile gelecekte beklenen koşulları birleştirerek,
işletme için arzu edilen bir gelecek imajı yaratması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kısa vadeli planlar
B) Misyon
C) Vizyon
D) Politika
E)
Prosedür

Açıklama : Vizyon İşletmelerin var olan gerçekler ile
gelecekte beklenen koşulları birleştirerek, işletme için arzu edilen bir gelecek
imajı
yaratmasıdır.

——————————————————————————–
11-
Faaliyetlerin yerine getirilmesinde çalışanlara yol gösteren genel hareket
planlarına ne ad verilir?
A) Prosedür
B) Program
C) Politika
D)
Bütçe
E) Proje

Açıklama : Faaliyetlerin yerine getirilmesinde
çalışanlara yol gösteren genel hareket planlarına politika adı verilir.
Politikalar, işletme içinde alınan kararlarda yöneticilere yol gösteren bir
kılavuz ve ilkeler
bütünüdür.

——————————————————————————–
12-
Bir işletmenin üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürmesi için vardiyalı
çalışması hangi tip bölümlendirmedir?
A) Müşteri temeline göre bölümlendirme

B) Coğrafik temele dayalı bölümlendirme
C) Ürüne dayalı bölümlendirme

D) Zamana dayalı bölümlendirme
E) Karma bölümlendirme

Açıklama : Zamana dayalı bölümlendirme, üretim faaliyetlerinin
kesintisiz sürdürülmesi gerektiği işletmelerde uygulanır. Petrol rafineri ya da
ağır sanayi işletmeleri
gibi.

——————————————————————————–
13-
Bölümler arasındaki çalışma ilişkilerinin ve her yöneticiye bağlanacak ast
sayısının belirlenmesine ne ad verilir?
A) Komuta birliği
B) Yönetim
birliği
C) Yatay hiyerarşik yapılanma
D) Dikey hiyerarşik yapılanma

E) Amaç birliği

Açıklama : Bölümler arasındaki çalışma
ilişkilerinin ve her yöneticiye bağlanacak ast sayısının belirlenmesine yatay
hiyerarşik yapılanma denir. Yatay ve dikey hiyerarşik yapılanma örgütleme
sürecinin, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi aşaması
kapsamındadır.

——————————————————————————–
14-
Çalışan personelin yaşını, cinsiyetini, öğrenimini tek tek ele alan envanter
hangisidir?
A) İşgücü genel envanteri
B) İşgücü beceri envanteri
C)
İş tanımı envanteri
D) Kadrolama envanteri
E) Oryantasyon

Açıklama : İşletme içinde, işi ve statüsü ne olursa olsun, tüm
çalışanlar için ayrı ayrı dosyaların tutulduğu envanter işgücü beceri
envanteridir. Personelin eğitim ve yabancı dil durumu, yaşı, cinsiyeti,
katıldığı kurs ve seminerler gibi bilgiler bu dosyada yer
alır.

——————————————————————————–
15-
Aşağıdakilerden hangisi, işgücü arzını belirlemede kullanılan araçlardan biri
değildir?
A) Organizasyon şeması
B) İndeks hesabı
C) Personel devir
oranı
D) Devamsızlık oranı
E) İşgücü envanteri

Açıklama :
İşgücü arzını belirlemede kullanılan araçlar; organizasyon şeması, işgücü
envanteri, personel devir oranı ve devamsızlık
oranıdır.

——————————————————————————–
16-
Aşağıdakilerden hangisi, belli bir dönemde çeşitli nedenlerle işletmeden ayrılan
personelin sayısını yüzde olarak gösterir?
A) Delphi tekniği
B) İndeks
hesabı
C) Devamsızlık oranı
D) Personel devir oranı
E) Similasyon
modeli

Açıklama : Personel devir oranı; belli bir dönemde çeşitli
nedenlerle (ölüm, iş kazası, emeklilik, işten ayrılma, işten atılma gibi)
işletmeden ayrılan personelin sayısını yüzde olarak gösterir. Personel devir
oranı, işgücü arzını belirlemede kullanılan araçlardan
biridir.

——————————————————————————–
17-
Üst yönetimin, yetkilerini alt kadrolarla paylaşmasına ne ad verilir?
A)
Yetki kaynağı
B) Biçimsel Yetki Teorisi
C) Bilgisel Yetki Teorisi
D)
Yetki göçerimi
E) Liderlik süreci

Açıklama : Yetki göçerimi,
belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel
birimden bir diğerine verilmesidir. Yöneticinin sahip olduğu karar verme hakkını
kendisine bağlı olan astlara
devretmesidir.

——————————————————————————–
18-
Bir yöneticinin bilgi, yetenek ve tecrübelerine dayanarak sahip olduğu güç
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgisel güç
B) Uzmanlık gücü
C)
Karizmatik güç
D) Ödüllendirme gücü
E) Yasal güç

Açıklama :
Bir yöneticinin bilgi, yetenek ve tecrübelerine dayanarak sahip olduğu güç,
uzmanlık gücüdür. Eğer bir yönetici bilgili ve tecrübeli olarak algılanıyorsa, o
yönetici astlarını kolaylıkla
etkiler.

——————————————————————————–
19-
İşletmenin olası hataları ortadan kaldırmayı ve böylece çıktıların kalitesini
arttırmanın amaçlandığı denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önleyici
denetim
B) Düzeltici denetim
C) Öz denetim
D) Örgütsel denetim

E) Grup denetimi

Açıklama : Hata yapma riskini azaltarak,
denetim gereksinimini azaltmayı amaçlayan denetim önleyici denetimdir.
İşletmenin kullandığı kaynakların kalitesini, işgücünün verimliliğini ve üretim
sürecinin yeterliliğini dikkatli bir şekilde izleyerek, olası hataları ortadan
kaldırmak ve çıktı kalitesini arttırmak
amaçlanır.

——————————————————————————–
20-
Aşağıdakilerden hangisi, denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?
A)
Performans denetlemesi
B) Standartları oluşturmak
C) Performansın ölçümü

D) Performans ve standartların karşılaştırılması
E) Faaliyete geçmek

Açıklama : Denetim süreci aşamaları; standartları oluşturmak,
performansın ölçümü, performans ve standartların karşılaştırılması ve faaliyete
geçmektir.

——————————————————————————–
21-
Aşağıdakilerden hangisi, etkili bir denetim sisteminde bulunması gereken
özelliklerden biri değildir?
A) Objektiflik
B) Bütünlük
C) Tam
zamanlılık
D) Kabul edilebilirlik
E) Denetim alanı

Açıklama
: Etkili bir denetim sisteminde bulunması gereken özellikler; arzulanan
amaçlarla ilişkili olmak, objektiflik, bütünlük, tam zamanlılık, kabul
edilebilirliktir.

——————————————————————————–
22-
Pazarlamada çalışan yöneticinin, üretimde çalışana emir vermesi aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
A) Komuta yetki
B) Kurmay yetki
C) Fonksiyonel
yetki
D) Fiziksel yetki
E) Proje yetkisi

Açıklama : Belirli
bir grup faaliyet veya bir faaliyetin bazı yönlerine ilişkin olarak bir
yöneticinin başka bölümdeki personel üzerinde emir verme hakkı fonksiyonel
yetkidir.

——————————————————————————–
23-
Bir yöneticinin işin yapılması ya da yapılmaması konusunda astlarına doğrudan
emir verebilmesine ad verilir?
A) Kurmay yetki
B) Komuta yetki
C)
Fonksiyonel yetki
D) Karizmatik yetki
E) Bilgisel yetki

Açıklama : Bir yöneticinin işin yapılması ya da yapılmaması
konusunda astlarına doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkı,
komuta yetkisini ifade
etmektedir.

——————————————————————————–
24-
Amblemler, kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve giysiler, örgüt kültüründe neyi
ifade eder?
A) Örgütsel değerler
B) Örgüt iklimi
C) Hikayeler
D)
Semboller
E) Mitler

Açıklama : Semboller; organizasyon kimliğini
vurgulayan unsurlardır. Şirket amblemi, özel iç giysileri, kuruluş yıldönümü
etkinlikleri, üniversite üyelerinin akademik giysileri
gibi.

——————————————————————————–
25-
Bir firmada iyi-kötü, onaylanan – onaylanmayan davranışları aşağıdakilerden
hangisi ifade eder?
A) Örgüt iklimi
B) Örgütsel değerler
C) Örgütsel
tarih
D) Semboller
E) Hikayeler ve mitler

Açıklama :
Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan, nelerin iyi-kötü, nelerin
onaylanan-onaylanmayan olduğunu belirleyen unsurlar örgütsel
değerlerdir.

——————————————————————————–
26-
Ürünün reklamlarla kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel olarak
değerlendirilmesine ne ad verilir?
A) Uygunluk
B) Güvenilirlik
C)
Dayanıklılık
D) Performans
E) Algılama

Açıklama : Ürünün
reklamlarla kabul görmesi ya da diğer markalara göre sezgisel olarak
değerlendirilmesi, kalitenin algılama
boyutudur.

——————————————————————————–
27-
Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama
kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamına ne ad verilir?
A) Müşteri
tatmini
B) Uygunluk
C) Kalite
D) Özellik
E) Performans

Açıklama : Bir ürün ya da hizmetin belirlenen veya olabilecek
ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamına kalite adı
verilir.

——————————————————————————–
28-
Ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneğine ne ad verilir?
A)
Algılama
B) Performans
C) Uygunluk
D) Dayanıklılık
E) Estetik

Açıklama : Ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneğine
estetik adı verilir. Estetik, kalitenin boyutlarından
biridir.

——————————————————————————–
29-
Aşağıdakilerden hangisi, toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli temel
kurallardan biri değildir?
A) Performans standartları
B) Kalite
liderliği
C) Müşteri odaklı yönetim
D) Çalışanların katılımı
E)
Personel eğitimi

Açıklama : Toplam kalite yönetiminin başarısı için
gerekli temel kurallar; müşteri odaklı yönetim, kalite liderliği, çalışanların
katılımı, sürekli gelişme ve personel
eğitimidir.

——————————————————————————–
30-
Süreç yapısı, teknoloji yapısı ve örgüt yapısının yer aldığı yeniden yapılanma
boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiziki teknik boyut
B) Alt yapı
boyutları
C) Değer boyutları
D) İnanç sistemi
E) Yönetim usulleri

Açıklama : Süreç, teknoloji ve örgüt yapısı, yeniden yapılanmanın
fiziki teknik boyutuna aittir. Ödül yapısı, ölçüm sistemleri ve yönetim usulleri
alt yapı boyutuna; örgütsel kültür, politik güç ve inanç sistemi ise değer
boyutları içerisinde yer alır

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir