Yönetim Organizasyon final ve bütünleme Deneme Sinavi 1

1) Yönetim hangi organizasyon gruplarında söz konusu değildir?

A)
Pazarlama
B) Üretim
C) Tedarik
D) Biçimsel olmayan
E) Personel

2) Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımında alt düzey yönetim
analizine katkıda bulunanlar arasında yer almaz?

A) F.W. Taylor
B)
H.Fayol
C) F.Gilbert
D) L.Gilbert
E) H.Gant

3)
Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın temel kavramlarından değildir?

A) İnsan ve örgütün karşılıklı bağımsız olması
B) Bireysel
farklılıklar
C) İnsan davranışlarının bir nedene dayanması
D) İnsanın
diğer üretim faktörlerinden farklı olması
E) Örgütün sosyal bir sistem
olması

4) Hawthorne araştırmalarının sonuçları arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?

A) Grup içinde çalışan kişiler, grup aracılığıyla
ihtiyaçlarını giderirler.
B) Örgütlerin iki önemli fonksiyonu vardır. Mal ve
hizmet üretmek ve örgütte çalışan insanlara tatmin sağlamak.
C) Klasiklerin
ortaya koyduğu “akılcı ekonomik” insan modelinin geçerli olmadığı ortaya
çıkmıştır.
D) Çalışanların değişikliklere karşı her zaman mantıki tepki
göstermesi mümkün değildir.
E) Örgütler aralarında karşılıklı bağımlılık
bulunmayan “kapalı bir sistem” dir.

5) Açık sistemlerin yerel büyüme
türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Halka açık
şirketler
B) Şirket evlilikleri
C) Şirket satın almalar
D) Çokuluslu
işletmeler
E) Aile şirketleri

6) Aşağıdaki sistemlerden hangisinde
“olumsuz entropi” daha fazla görülür?

A) Kapalı sistem
B) Açık
sistem
C) Alt sistem
D) Yapay sistem
E) Sosyal sistem

7)
Çeşitli durumlarda en iyi hareket tarzının belirlenmesi amacıyla, diğer yönetim
teorilerinin birlikte ya da bağımsız bir şekilde uygulanmasını içeren yönetim
teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klasik yönetim teorisi
B)
İnsan ilişkileri yaklaşımı
C) Yönetim süreci yaklaşımı
D) Sistem
yaklaşımı
E) Durumsallık yaklaşımı

8) Aşağıdakilerden hangisi
mekanik ve organik örgüt yapısının aynı anda bulunduğu yapıyı ifade eder?

A) Bütünleşik örgüt
B) Yönetsel örgüt
C) Hibrid örgüt
D)
Sosyal örgüt
E) Beşeri örgüt

9) Aşağıdakilerden hangisi planlamanın
yararları arasında yer almaz?

A) Yetki devrini engellemesi
B)
Belirsizliği azaltması
C) Kaynakların en iyi biçimde kullanımına yol açması

D) Yöneticileri akılcı ve ekonomik olmaya yönlendirmesi
E) Denetimi
kolaylaştırması

10) İşletmenin üst hiyerarşik kademelerinde
gerçekleştirilen planlara ne ad verilir?

A) Orta vadeli planlar
B)
Kısa vadeli planlar
C) Uzun vadeli planlar
D) Belirsiz planlar
E)
Amaçsız planlar

11) Satış faaliyetlerinde etkinlik sağlamayı amaçlayan
işletmelerde uygulanan bölümlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Müşteri temeline göre bölümlendirme
B) Coğrafi temele dayalı bölümlendirme

C) Ürüne dayalı bölümlendirme
D) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme

E) Zamana dayalı bölümlendirme

12) Organizasyon yapısı içinde yer
alan bütün birimlerin temel hedeflere yönelik olmasını ifade eden örgüt ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kumanda birliği
B) Yönetim alanı

C) Amaç birliği
D) Yönetim birliği
E) Yetki ve sorumluluk dengesi

13) Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecekteki işgücü arz ve
talebinin sayısal ve nitelik olarak tahmin edilmesini ifade eder?

A)
İşletmelerin işgücü arzı
B) Personel devir oranı
C) Yedek personel
ihtiyacı
D) İşletmelerin gerçek personel ihtiyacı
E) İnsan kaynakları
planlama

14) Gelecekteki işgücünün tahmininde dikkate alınması gereken
faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yasal
değişiklikler
B) İşgücü piyasasındaki değişiklikler
C) Rekabet
koşullarındaki değişiklikler
D) Ekonomik değişiklikler
E) Kültürel
değişiklikler

15) İşe alıştırma programının süreçleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

A) İş ile ilgili bilgilerin aktarımı

B) Tanıştırma
C) Personel haklarının açıklanması
D) Referansların
kontrolü
E) İşletmenin tanıtımı

16) Belli görevlerin yerine
getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel birimden diğerine
verilmesine ne ad verilir?

A) Güç konusu
B) Güç alanı
C) Yetki
göçerimi
D) Güç kaynakları
E) Sorumluluk dağılımı

17)
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin etkileyebileceği kişilerin toplamını
belirleyen kavramdır?

A) Güç
B) Yetki
C) Güç konusu
D) Güç
alanı
E) Güç kaynakları

1 Aşağıdakilerden hangisi “klasik anlayışın
tersine, tek ve en iyi yönetim biçimi olmadığı” görüşünü savunan liderlik
teorisi yaklaşımıdır?

A) Dönüşümcü liderlik
B) Durumsallık yaklaşımı

C) Gücün kullanımı ve etkileme süreci ile ilgili yaklaşım
D) Liderlik
davranışı ve özellikleri ile ilgili yaklaşım
E) Otokratik liderlik yaklaşımı

19) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin ilk aşamasını ifade eder?

A) Faaliyete geçilmesi
B) Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi

C) Standartların oluşturulması
D) Performansın ölçümü
E) Performans
ile standartların karşılaştırılması

20) Aşağıdaki denetim türlerinden
hangisi “kaliteli ürün kaliteli sistemden çıkar” düşüncesine dayanmaktadır?

A) Çevresel denetim
B) Paydaş denetim
C) Grup denetim
D)
Düzeltici denetim
E) Önleyici denetim

21) İşini tamamlamak için öğle
yemeğini ertelemeye karar vermek aşağıdaki denetim türlerinden hangisine örnek
olarak verilebilir?

A) Paydaşlar – Önleyici
B) Grup – Önleyici

C) Örgüt – Önleyici
D) Bireysel – Önleyici
E) Grup – Düzeltici

22) Danışmanlık yapma, önerilerde bulunma ve görüş bildirme işlevini
ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlevsel yetki
B)
Fonksiyonel yetki
C) Komuta yetkisi
D) Kurmay yetki
E) Hat yetkisi

23) Aşağıdakilerden hangisi komuta yetkisini sınırlayan unsurlar
arasında yer almaz?

A) Yönetimde önemi giderek artan insan ilişkileri

B) Hiyerarşik yapı
C) Yetki çatışması
D) İşletmenin amaçları ve
politikaları
E) Ekip çalışması ve uzmanlık

24) İşlevlere göre
bölümlendirilmiş organizasyon üzerine ürünlere göre bölümlendirilmiş
organizasyonun yerleştirilmesi ile elde edilen yapıya ne ad verilir?

A)
Fonksiyonel organizasyon yapısı
B) Komuta organizasyon yapısı
C) Matriks
organizasyon yapısı
D) Kurmay organizasyon yapısı
E) Komuta–kurmay
organizasyon yapısı

25) Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan;
nelerin iyi nelerin kötü, nelerin onaylanan veya onaylanmayan olduğunu
belirleyen unsurlara ne ad verilir?

A) Semboller
B) Hikayeler
C)
Mitler
D) Örgütsel değerler
E) Örgüt iklimi

26) Aşağıdakilerden
hangisi örgüt kültürünün somut olarak görülüp, algılanabilen unsurları arasında
yer almaz?

A) Sloganlar
B) Büro yerleşimi
C) Giysiler
D)
Anlayış biçimi ve değerler
E) Semboller

27) Örgütsel toplumsallaşma
sürecinin birey açısından olumlu gelişmesi durumunda aşağıdaki durumlardan
hangisi ortaya çıkmaz

A) Açıkça belirlenmiş roller
B) Örgütsel
değerlerin benimsenmesi
C) İş doyumu
D) Düşük çalışma temposu
E)
İşletmenin amaçlarına gönüllü katkı

28) Aşağıdakilerden hangisi bir
ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneğini ifade eder?

A)
Uygunluk
B) Performans
C) Algılama
D) Servis görebilirlik
E)
Estetik

29) Personeli güçlendirmenin ve katılımını sağlamanın önemli
olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A)
Personel, müşteri ile iletişim içindedir.
B) Personel tedarikçi ile çalışır.

C) Personel, işletmeye olan bağlılığı ile orantılı olarak işletmeye katkıda
bulunur.
D) Personel, bir süreci diğeri ile kıyaslamaktadır.
E)
Personel, bireysel amaçlarını genel amaçların üstünde tutar.

30) Müşteri
istek ve gereksinimlerine önem verilerek; işletmede şikayet bölümü ve
departmanlarının oluşturulduğu toplam kalite yönetimi uygulama aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyileştirme aşaması
B) Geliştirme
aşaması
C) Geleneksel aşama
D) Müşteri bilinci aşaması
E) Yenilik
aşaması

31) Aşağıdakilerden hangisi Hammer ve Champy’ e göre yeniden
yapılanmanın önemli kavramlarından biri değildir?

A) Temelden yeniden
düşünme
B) Köklü tasarım
C) Süreç odaklı olma
D) Yapısal küçülme

E) Çarpıcı sonuçlar

32) Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın
başarılı olması için gerekli olan ilkelerden biri değildir?

A) Açık bir
stratejik vizyon
B) Müşteri odaklı olma
C) Örgütsel öğrenmeyi sürekli
kılmak
D) Çalışanları güçlendirmek
E) Dikey yapı üzerinde yoğunlaşmak

33) Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın değer kademe
boyutlarından biridir?

A) Politik güç
B) Yönetim usulleri
C)
Süreç yapısı
D) Teknoloji yapısı
E) Örgüt yapısı

34)
Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan ekonomik faktörlerden biri değildir?

A) Ülkedeki ödemeler dengesindeki bozulmalar
B) Tüketici
gelirlerindeki değişmeler
C) Hükümetlerin işletmelerin standartlara uygun
mal satmaları ile ilgili tedbirler alması
D) Yabancı işletmelerin ülkeye
girişleri
E) Devlet harcamalarının azaltılması

35) Sigaraya karşı
savaş kampanyalarının medyanın yardımıyla geniş halk kitlelerini etkilemesi ve
sigara üreten firmaların zor durumda kalması aşağıdaki kriz nedenlerinden
hangisine örnektir?

A) Teknolojik gelişmeler
B) Hukuki ve politik
düzenlemeler
C) Rekabet koşullarındaki değişiklik
D) Ekonomik faktörler

E) Sosyo – kültürel faktörlerdeki değişmeler

36) Krizde hatalı
davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Yöneticilerde
artan demokratik davranış biçimi görülmesi
B) Daha önce kullanılmış
yöntemlerin yeni problemleri çözmede de tek yol olarak görülmesi
C) Üst
yönetimin aldığı stratejik kararların sayısında azalmalar görülmesi
D) Üst
yönetimin aldığı kararların daha basit yapıda olması
E) Yöneticilerin,
olumsuz gelişmelere kendi kişisel görüş ve tecrübelerine göre karşılık
vermesi

1. D –
2. B –
3. A –
4. E –
5. D –
6. B –

7. E –
8. C –
9. A –
10. C –
11. A –
12. C –
13. E –

14. E –
15. D –
16. C –
17. D –
18. B –
19. C –
20.
E –
21. D –
22. D –
23. C –
24. C –
25. D –
26. D –

27. D –
28. E –
29. E –
30. D –
31. D –
32. E –
33.
A –
34. C –
35. E –
36. A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir