Yönetim Organizasyon final ve bütünleme Deneme Sinavi 2

1-) Aşağıdakilerden hangisi yetki göçerimi sürecinde yer almaz?
A) Görevi
astlara devretmek
B) Sorumluluk vermek
C) Personeli güdülemek
D) Denetimi sağlamak
E) Yetki vermek

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisinde örgüt iklimi doğru olarak tanımlanmıştır?
A)
İnsan ve insanla ilgili bütün unsurlar
B) İş yapma ve yürütme biçimi
C)
Organizasyonun kimliğini vurgulayan unsur
D) Örgüt kültürünün yarattığı hava
ya da atmosfer
E) Organizasyonla ilgili anlatılan geçmişi ya da
başarılarıyla ilgili sanal olaylar

——————————————————————————–
3-)
Bir yöneticinin bir işin yapılması ya da yapılmaması konusunda astlarına
doğrudan emir verebilme ve karşılığında itaat bekleme hakkına ne ad verilir?

A) Kurmay yetki
B) Komuta (hat) yetkisi
C) Çapraz yetki
D)
İşlevsel yetki
E) Danışmanlık yetkisi

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin aşamalarından biri değildir?
A)
Faaliyete geçmek
B) Performansın ölçümü
C) Standartların belirlenmesi

D) Performansın standartlarla karşılaştırılması
E) Amaçların
belirlenmesi

——————————————————————————–
5-)
Aşağıdakilerden hangisi Alvin Toffler’in ortaya koyduğu değişim kaynaklarından
biri değildir?
A) Etik çevre
B) Global çevre
C) Politik çevre
D)
Bilgi çevresi
E) Sosyal çevre

——————————————————————————–
6-)
Hawthorne Araştırmalarına başkanlık eden, özellikle sanayi psikoloji üzerinde
çalışıp “sosyal insan” modeline katkıda bulunan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) George Homans
B) Chris Argyris
C) M.Parker Follet

D) Douglas Mc Gregor
E) Elton Mayo

——————————————————————————–
7-)
Aşağıdakilerden hangisi Taylor’a yöneltilen eleştirilerden biridir?
A) Parça
başı ücreti önerdi
B) Dış çevreyle ilgilendi
C) Hareket ve zaman etüdü
yaptı
D) Sosyal insanı vurguladı
E) İnsan ilişkilerini yok saydı

——————————————————————————–
😎
Aşağıdakilerden hangisi açık sistemin özelliklerinden biri değildir?
A)
Büyüme yeteneğine sahiptir.
B) Kendilerini koruma eğilim ve yeteneğine
sahiptir.
C) Sadece iç çevreyle iletişimi vardır.
D) Girdi, dönüşüm,
çıktı ve geribildirim alt sistemleridir.
E) Çevresinden bilgi, enerji,
hammadde alır.

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmada temel faktörler arasında yer almaz?

A) Merkezi otorite
B) Köklü tasarım
C) Süreç
D) Çarpıcı sonuçlar

E) Temelden yeniden düşünme

——————————————————————————–
10-)
Aşağıdakilerin hangisi, devamsızlık oranını gösterir?
A)
B)
C)

D)
E)

——————————————————————————–
11-)
Örgüt hiyerarşisinde yukarıya doğru çıkıldıkça bireyin yetkisinin çoğaldığını,
yetkinin doğrudan bağlı bulunulan bir üst kademeden kaynaklandığını öne süren ve
yetkinin kaynağını anayasaya kadar dayandıran teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kabul teorisi
B) Biçimsel yetki teorisi
C) Bilgisel yetki teorisi

D) Hiyerarşik yetki teorisi
E) Yasay yetki teorisi

——————————————————————————–
12-)
İşletmenin iç ve dış çevresindeki ani değişmelere kendini hazırlayamaması
sonucunda ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
A) İflas
B) Gerileme
C)
Çökme
D) Zayıf kültür
E) Kriz

——————————————————————————–
13-)
“Liderlik, grup ve organizasyon amaçlarına yönelik yeni bir bakış açısı ortaya
koymaktır ve izleyicileri bu yeni açılıma doğru hareket ettirmektir” şeklinde
liderliği tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durumsallık
yaklaşımı
B) Dönüşümcü liderlik
C) Liderlik davranışı ve özellikleriyle
ilgili yaklaşım
D) Gücün kullanımı ve etkileme süreci yaklaşımı
E) Yeni
liderlik yaklaşımı

——————————————————————————–
14-)
Belirli bir duruma uygulanabilecek yönetim tarzının seçilmesine odaklanan ve her
zaman geçerli olabilecek “tek en iyi yol” olmadığını öne süren yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Neo-klasik yaklaşım
B) Sistem yaklaşımı

C) Bürokrasi yaklaşımı
D) Durumsallık yaklaşımı
E) Bilimsel yaklaşım

——————————————————————————–
15-)
Üretim ve pazarlama işlevleri farklı ortamlarda gerçekleştiğinden yönetimin daha
etkin olabilmesi için farklı bölgelerdeki faaliyetler dikkate alınarak yapılan
bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karma bölümlendirme
B)
Coğrafik temele dayalı bölümlendirme
C) Zamana dayalı bölümlendirme
D)
Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme
E) Ürüne dayalı bölümlendirme

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdakilerden hangisi kısmen denetlenebilen varsayımlar arasında yer alır?

A) Dağıtım kanallarının tespiti
B) Mamulün kalite düzeyi
C)
Teknolojideki gelişmeyi uygulamak
D) Personel sayısı ve niteliği
E)
Enflasyon oranı

——————————————————————————–
17-)
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde entropiye neden olan faktörlerden biri
değildir?
A) Yetki devredilmesinde sorunlar yaşanması
B) Dış ve iç
çevreden bilgi alınamaması
C) Birimler arasında sinerji etkisi yaratılması

D) Çağdaş teknolojinin işletmeye getirilememesi
E) Tüketici istek ve
beklentilerine uygun ürünlerin üretilmemesi

——————————————————————————–
18-)
İnsan kaynakları bölümünün işe uygun nitelikteki adayların işletmeye
başvurmasını sağlamaya yönelik çalışmalarına ne ad verilir?
A) Personel
seçme
B) Personel bulma
C) Oryantasyon
D) İşe yerleştirme
E)
İnsan kaynakları planlaması

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi Garvin’in tanımladığı kalite anlayışının boyutlarından
biri değildir?
A) Güvenilirlik
B) Dayanıklılık
C) Estetik
D)
Fiyat
E) Performans

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimini uygulamaya geçirmede yaşanan
süreçlerden biri değildir?
A) Geleneksel aşama
B) Yenilik aşaması
C)
Yeniden yapılanma aşaması
D) İyileştirme aşaması
E) Müşteri bilinci
aşaması

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan işletme dışı faktörlerden biridir?

A) İşletmenin hayat seyri
B) Rekabet koşullarındaki değişiklik
C)
Tepe yöneticilerinin yetersizliği
D) İşletmenin yapısından kaynaklanan
sorunlar
E) İşletmenin tarihi gelişimi ve tecrübeleri

——————————————————————————–
22-)
İşletmeye hiç bir katkısı olmayan üretim süreçleri ve işletme faaliyetlerini
analiz etmek ve yeniden düzenlemek için yapılan faaliyete ne ad verilir?
A)
Toplam kalite yönetimi
B) Kriz yönetimi
C) Yeniden yapılanma
D)
Müşteri odaklı yönetim
E) Sürekli gelişme

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi örgütü etkileyen iç çevre koşullarından biri değildir?

A) Teknoloji trendi
B) Personel politikası
C) Faaliyet konuları

D) Hedefler
E) Kullanılan teknoloji

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi yetki göçeriminde astlardan kaynaklanan sorunlardan biri
değildir?
A) Motivasyon eksikliğinden yeni görev üstlenmek istemezler
B)
Denetimi kaybetmek istemezler
C) Başarısız olmaktan çekinirler
D)
Eleştirilere uğrama endişesi taşırlar
E) Yeterli bilgi ve kaynaklara sahip
olmadıklarını düşünebilirler.

——————————————————————————–
25-)
Komuta organizasyon yapısı hangi tür işletmelerde yaygın olarak kullanılmaz?

A) Dış çevresi durağan işletmelerde
B) Ekip çalışmasının zorunlu
olmadığı işletmelerde
C) Birden fazla karmaşık ürünleri olan işletmelerde

D) Faaliyetleri basit tekniklerle yapılan işletmelerde
E) Sürekli
değişikliğe maruz kalmayan işletmelerde

——————————————————————————–
26-)
Organizasyon üyeleri tarafından paylaşılan; nelerin iyi veya kötü, nelerin
onaylanan ve onaylanmayan olduğunu belirleyen unsurlara ne ad verilir?
A)
Hikâyeler
B) Mitler
C) Semboller
D) Örgüt iklimi
E) Örgütsel
Değerler

——————————————————————————–
27-)
Hataları önlemek için planlama, müşteri isteklerini arayıp bulma, tasarlama,
satın alma, üretme, muayene ve pazarlamayı organize etme çabalarına ne ad
verilir?
A) Toplam kalite yönetimi
B) Stratejik yönetim
C)
Geleneksel yönetim
D) Bilişsel yönetim
E) Kriz yönetimi

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi işletmede krize neden olan ekonomik faktörlerden biri
değildir?
A) Ürünlerin arz ve talep durumu
B) Tepe yöneticilerinin
yetersizliği
C) Ülkenin ödemeler dengesindeki bozulmalar
D) Sermaye
piyasasındaki dalgalanmalar
E) Tüketicilerin gelirlerindeki değişmeler

——————————————————————————–
29-)
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Güç, daha çok özel amaçlara; yetki,
organizasyon amaçlarına yöneliktir.
B) Yetki devredilebilir; gücü devretmek
mümkün değildir.
C) Güç, formel organizasyona; yetki, kişilik özelliklerine
bağlıdır.
D) Yetki-sorumluluk arasındaki bağ çok güçlüdür.
E) Güç ve
sorumluluk arasındaki bağ zayıftır.

——————————————————————————–
30-)
Beklenmeyen sonuçları ve davranışları azaltmayı ya da ortadan kaldırmayı,
böylece işletmenin belirlediği amaçların ve standartlarının yakalanmasını
amaçlayan denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önleyici denetim

B) Grup denetimi
C) Düzeltici denetim
D) Örgütsel denetim
E) Öz
denetim

——————————————————————————–
31-)
Aşağıdakilerden hangisinde örgütsel toplumsallaşma doğru olarak ifade
edilmiştir?
A) İşletme değerlerinin çalışanların çoğunluğu tarafından
benimsendiği örgüt kültürü
B) Organizasyonun kimliğinin vurmasını sağlayan
unsurlar
C) Liderin yasal bir konum kazanarak gücün yanısıra yetki de
kazanması
D) İşe yeni alınan personelin işe alıştırma süreci
E)
İşletmede çalışanların içinde bulundukları ortamın kültür değerlerini öğrenip ve
tanıyıp başkalarına aktarma süreci

——————————————————————————–
32-)
Gereken sayıda ve nitelikte iş gücünü istenen zamanda ve yerde hazır bulundurma
uğraşına veri sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşgücü arzı
B)
İşgücü envanteri
C) İnsan kaynakları planlaması
D) Norm-kadro
E)
İşgücü talebi

——————————————————————————–
33-)
Denetimin, tarafsız yapılması, kişisel hataları kapatmak için diğer personelin
ve yöneticilerin yanıltılmamasını gerektiren özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tam zamanlılık
B) Bütünlük
C) Kabul edilebilirlik

D) Arzulanan amaçlarla ilişkili olmak
E) Objektiflik

——————————————————————————–
34-)
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel organizasyon yapısının en belirgin
sorunudur?
A) Yetki çatışması
B) Katılık
C) Hiyerarşiye bağlılık

D) Örgütsel değişim
E) Disiplin

——————————————————————————–
35-)
Aşağıdakilerden hangisi matriks yapılanmanın benimsendiği işletme örneklerinden
biri değildir?
A) Basın işletmeleri
B) Konfeksiyon mağazası
C)
Havaalanı işletmeleri
D) Eğitim-öğretim kuruluşları
E) Hastaneler

——————————————————————————–
36-)
Mükemmelin bir kerelik aranması ve yakalanması değil, sürekli olarak devam
edecek bir gelişme sürecinden söz eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Yenilik
B) Yeniden yapılanma
C) Toplam kalite yönetimi
D) Kaizen

E) Kalite liderliği

1-) C
2-) D
3-) B
4-) E
5-)
B
6-) E
7-) E
😎 C
9-) A
10-) D
11-) B
12-) E
13-)
B
14-) D
15-) B
16-) C
17-) C
18-) B
19-) D
20-) C
21-)
B
22-) C
23-) A
24-) B
25-) C
26-) E
27-) A
28-) B
29-)
C
30-) C
31-) E
32-) C
33-) E
34-) A
35-) B
36-) D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir