Yönetim Organizasyon final ve bütünleme Deneme Sinavi 3

1-) Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi krize sürükleyen ekonomik faktörlerden
biri değildir?
A) Yabancı şirketlerin ülkeye girişleri
B) Tüketicilerin
gelirlerindeki değişmeler
C) Tekelleşmeyi önleyecek kanunlar
D) Devlet
harcamalarının azaltılması
E) Sermaye piyasasındaki dalgalanmalar

——————————————————————————–
2-)
Hızla değişen dünya koşulları ışığında işletme faaliyetlerinin kısa, orta ve
uzun vadede hangi yöne gittiğinin değerlendirilmesi, ileriye dönük vizyon
geliştirilmesi, bu vizyona göre yeni gelişme stratejileri belirleyecek
fonksiyonel yapı ve örgütün yeniden düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Süreç
tasarımı
B) Yeniden yapılanma
C) Toplam kalite anlayışı
D)
İyileştirme
E) Kaizen

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisinde Toplam Kalite Yönetimi doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Müşteri tatmininin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı
olan insan odaklı bir yönetim
B) Üst yönetimin belirlediği yüksek kalite
standartlarına ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler.
C) Maliye, kalite,
hizmet ve hız gibi çağdaş performans ölçüler sağlamak için temelde yenilikler
yapma faaliyeti
D) Personelin verimliliği arttırmaya yönelik çaba ve
faaliyetler
E) İşletmenin merkezileşmesini sağlayarak, kalite düzeyini
yükseltmek

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürü çerçevesinde değerlendirilemez?
A) Dil

B) Semboller
C) Hikâyeler
D) Yetki
E) Örgüt iklimi

——————————————————————————–
5-)
I. Yetki çatışması
II. Örgüt kültürü
III. Hiyerarşik bağımlılık
IV.
Organizasyon amaçları
V. Eğitim ve teknolojideki
gelişmeler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri komuta yetkisini
sınırlayan unsurlardır?
A) I, III, V
B) II, III, IV
C) I, II, III

D) I, IV, V
E) II, IV, V

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangi sendikalar, hükümet, tüketiciler, işletme sahipleri ve
işletmeyle direkt ilişkisi olan kişi ve gruplardan oluşan denetim kaynağıdır?

A) Öz denetim
B) Örgütsel denetim
C) Paydaşlar
D) Grup denetimi

E) Bireysel denetim

——————————————————————————–
7-)
Yetkinin kaynağını astların verilen emri üstlenmelerine dayandıran ve bu nedenle
yetki akışının aşağıdan yukarı doğru gerçekleştiğini savunan; yetkiyi sadece
kuruma değil, kişisel özelliklere de yetkiyi bağlayan teori aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Merkezi yetki teorisi
B) Kabul teorisi
C) Biçimsel
yetki teorisi
D) Uzmanlık yetki teorisi
E) Bilgisel yetki teorisi

——————————————————————————–
😎
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlamasının temel amacıdır?
A)
İşgücü talebini sabit bir sayıa tutabilmek
B) Belli bir dönemde çalışan
işgücünün profilini çıkarmak
C) İşe en kalite elemanların başvurmasını
sağlamak
D) Personel devir oranını azaltmak
E) İstenilen nitelikte ve
sayıda işgücünü istenilen zamanda ve yerde hazır bulundurmak

——————————————————————————–
9-)
İşletmede üretim teknolojisinin değişmesi, örgüt yapısının değiştirilmesi,
üretim ve satış miktarlarında artış olması ve ek yatırım öngörülmesi durumunda
ortaya çıkan işgücü ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni personel
ihtiyacı
B) Ek personel ihtiyacı
C) Gerçek personel ihtiyacı
D)
Yardımcı personel ihtiyacı
E) Yedek personel ihtiyacı

——————————————————————————–
10-)
Aşağıdakilerden hangisi yetki göçerimini gerekli kılan nedenlerden biri
değildir?
A) Sorumluluk yükünü azaltmak
B) Hızlı karar ve sonuç alma
süreci sağlamak
C) Çalışan personelin eğitim ve geliştirilmesine katkıda
bulunmak
D) Motivasyon sağlamak
E) Yöneticilerin daha önemli ve zor
işlerle uğraşmasını sağlamak

——————————————————————————–
11-)
“Faaliyet gereksinimi = İstenilen performans – Gerçekleşen performans” şeklinde
ortaya konan faaliyet gereksiniminden aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından
hangisinde faydalanılır?
A) Planlama
B) Liderlik
C) Örgütleme
D)
Denetim
E) Kadrolama

——————————————————————————–
12-)
İşletmeler geliştikçe ve büyüdükçe daha çok ihtiyaç duyulan ve özellikle bir üst
yöneticiye bağlı olarak çalışan ve yetkisinin akışı yukarıya doğru olanlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komuta yöneticisi
B) Fonksiyonel yönetici

C) Kurmaylar
D) Çapraz yetkili yönetici
E) Hiyerarşi yöneticisi

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü etkileyen dış çevre unsurlarından biri
değildir?
A) Üretim tipi ve teknolojisi
B) Devlet yapısı
C) Rakip
işletmeler
D) Tüketiciler
E) Toplum kültürü

——————————————————————————–
14-)
Ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneğine ne ad verilir?
A)
Algılama
B) Estetik
C) Dayanıklılık
D) Uygunluk
E) Performans

——————————————————————————–
15-)
I. Ölçüm sistemleri
II. Endüstriyel inanç sistemi
III. Politik güç
IV.
Örgüt yapısı
V. Örgütsel kültür
Yukarıda sıralananlardan hangisi
(hangileri) yeniden yapılanmanın değer boyutunda yer alır?
A) II, III, V

B) I, II, III
C) I, IV, V
D) II, IV, V
E) III, IV, II

——————————————————————————–
16-)
Aşağıdakilerden hangisi kriz belirtileri arasında yer almaz?
A) İflasa doğru
gidiş
B) Boykotlar
C) Yetki yalınlığı
D) Skandallar
E) Yeniden
yapılanma

——————————————————————————–
17-)
Bir yöneticiye doğrudan bağlı ast sayısını ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Komuta birliği
B) Yönetim alanı
C) Yönetim birliği

D) Hiyerarşi
E) Yetki ve sorumluluk denkliği

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi planlamanın aşamalarından biri değildir?
A)
Alternatiflerin belirlenmesi
B) Standartların belirlenmesi
C) Amaçların
belirlenmesi
D) Varsayımların belirlenmesi
E) Misyon ve vizyon
açıklanması

——————————————————————————–
19-)
Çevrenin taleplerinin karşılanması için gerekli bölümler arasındaki birliğin
kalitesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Farklılaşma

B) Dinamik denge
C) Oryantasyon
D) Uyum
E) Bütünleşme

——————————————————————————–
20-)
Belirli bir çevrede belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik birimlerin ve bu
birimler arası etkileşimlerin oluşturduğu yapay veya doğal ve işleyiş bütününe
ne ad verilir?
A) Örgüt
B) İşletme
C) Yönetim
D) Yapı
E)
Sistem

——————————————————————————–
21-)
Araştırma grubunun amacı molaların uzunluğu, işgücünü saatleri ve çalışanların
verimliliği konularında gözlem yapmak olan deney aşağıdakilerden hangisidir?

A) Röle Montaj Odası
B) Harwood Araştırması
C) Tek Sarma Gözlem
Odası
D) Tavistock Enstitüsü Araştırması
E) Işıklandırma Deneyi

——————————————————————————–
22-)
Aşağıdakilerden hangisi Fayol’ün ortaya koyduğu faaliyetlerden biri değildir?

A) Emniyet faaliyetleri
B) Disiplin faaliyetleri
C) Finansal
faaliyetler
D) Ticari faaliyetler
E) Teknik faaliyetler

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi krizin aşamalarından biri değildir?
A) Krizin
gelişmesi
B) Krizin oluşması
C) Hareketsizlik ve krizi yalanlama
D)
Hatalı karar ve faaliyetler
E) Kriz aşaması

——————————————————————————–
24-)
“Reengineering”, “baştan tasarlama”, “beyaz sayfa açma” olarak da kullanılan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaizen
B) Toplam kalite yönetimi

C) Sareç tasarımı
D) Dönüşümcü liderlik
E) Yeniden yapılanma

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel unsurlarından biri
değildir?
A) Kalite liderliği
B) Personel eğitimi
C) Sürekli gelişme

D) Yeniden yapılanma
E) Çalışanların katılımı

——————————————————————————–
26-)
Örgütsel toplumsallaşmanın birey açısından olumlu geçmesi halinde
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Yüksek düzeyde motivasyon
B) İşe
devamsızlık
C) Düşük iş doyumu
D) Genel uyumsuzluk
E) Genel amaca
düşük katkı

——————————————————————————–
27-)

Yukarıda
numaralandırılmış oklar hangi yetki türlerini göstermektedir?
A)
Kurmay-Komuta-Komuta-Fonksiyonel
B) Komuta-Fonksiyonel-Komuta-Fonksiyonel

C) Fonksiyonel-Kurmay-Kurmay-Komuta
D) Kurmay-Fonksiyonel-Komuta-Komuta

E) Komuta-Kurmay-Fonksiyonel-Komuta

——————————————————————————–
28-)
Gelecekteki performansın ölçülmesi için belirlenmiş spesifik kriterlere ne ad
verilir?
A) Amaç
B) Standart
C) Denetim
D) Varsayım
E) Ölçüm

——————————————————————————–
29-)
Kişilik özelliklerine dayalı etkileme yeteneği olan kişiler ve özellikle de
toplumsal liderler aşağıdakilerden hangisine sahiptir?
A) Yasal güç
B)
Karizmatik güç
C) Uzmanlık gücü
D) Zorlayıcı güç
E) Ödüllendirme
gücü

——————————————————————————–
30-)
Personel devir oranı % 20 olan işletmeyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi
yapılabilir?
A) İşe başvuran her 100 kişiden 20 tanesinin işe alındığı

B) Her 100 kişiden 20 tanesinin işe yeni alındığı
C) Devamsızlık
nedeniyle % 20 verim kaybının olduğu
D) Gelecekte % 20 den daha fazla eleman
işe alınması gerektiği
E) Belli bir dönemde her 100 kişiden 20 tanesinin
çeşitli nedenlerle işten ayrıldığı

——————————————————————————–
31-)
Kaynağı akıllı bir şekilde kullanarak lüzumsuz gider yapmamaya ne ad verilir?

A) Verimlilik
B) Etkililik
C) Kaizen
D) Rasyonellik
E)
Sinerji

——————————————————————————–
32-)
Belli varsayımlar altında geçmişteki ihtiyacın gelecekte de aynı kalacağı
ilkesine dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sesgizel yöntem

B) İndeks hesabı
C) İleriye dönük kestirim
D) Optimizasyon modeli

E) Delphi tekniği

——————————————————————————–
33-)
Belli görevlerin yerine getirilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel
birimden bir diğerine verilmesine, aktarılmasına ne ad verilir?
A) Yükseltim

B) Yetki alanı
C) Ast-Üst ilişkisi
D) Yetki göçerimi
E) Yetki
çatışması

——————————————————————————–
34-)
“Gerçekte ne elde edildiğinin” ortaya konduğu denetim aşaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Faaliyete geçmek
B) Düzeltici önlem almak
C)
Standartların belirlenmesi
D) Performans ölçümü
E) Performansın
ödüllendirilmesi

——————————————————————————–
35-)
Bir işletmenin bütünü büyük bir proje gibi düşünüldüğünde ortaya çıkan
organizasyon yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komuta organizasyonu

B) Fonksiyonel organizasyon
C) Matriks organizasyonu
D) Saf proje
organizasyonu
E) Kurmay organizasyon

——————————————————————————–
36-)
“Komuta birliği” ilkesini bozan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komuta –
Kurmay organizasyon
B) Dikey organizasyon
C) Kurmay organizasyon
D)
Matriks organizasyon
E) Bu ilke hiç bir şekilde bozulmaz.

1-)
C
2-) B
3-) A
4-) D
5-) E
6-) C
7-) B
😎 E
9-)
A
10-) A
11-) D
12-) C
13-) A
14-) B
15-) A
16-) C
17-)
B
18-) B
19-) E
20-) E
21-) A
22-) B
23-) A
24-) E
25-)
D
26-) A
27-) E
28-) B
29-) B
30-) E
31-) B
32-) C
33-)
D
34-) D
35-) D
36-) D

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir