yönetim ve organizasyon ara deneme sınavı 4

1-) İnsanların işbirliği sağlama ve onları bir amaca doğru yürütme iş ve
çabalarının toplamına ne ad verilir?
A) Organizasyon
B) Planlama
C) Yönetim
D) Bilim
E) İşletme

——————————————————————————–
2-)
Aşağıdakilerden hangisi işletmeyi etkileyen değişen çevre unsurlarından biri
değildir?
A) Fiziki çevre
B) Ekonomik çevre
C) Sosyal çevre
D)
Bilgi çevresi
E) Politik çevre

——————————————————————————–
3-)
Aşağıdakilerden hangisi dar anlamdaki yönetim fonksiyonlarında yer alan ve
yönetim faaliyetlerinin temeli oluşturan fonksiyondur?
A) Planlama
B)
Örgütleme
C) Kadrolama
D) Yöneltme
E) Denetim

——————————————————————————–
4-)
Aşağıdakilerden hangisi, orta yöneticinin görevlerinden biridir?
A)
Kaynaklara ve yeteneklere dayalı rekabet araştırması yapmak
B) Geniş açıdan
ele alınan stratejileri uygulamaya geçirir.
C) İşlerin günlük yerine
getirilmesini sağlar
D) İşletmenin dış çevresini gözden geçirmek
E) Mal
ve hizmet üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayan kişileri denetler

——————————————————————————–
5-)
Yönetimi bilim dalı haline getiren ve klasik yönetim yaklaşımını ortaya çıkaran
etkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hawthorne
Araştırmaları- Uzmanlaşma
B) Sendikalaşma- Endüstriyel insan akımı
C)
Endüstri Devrimi- Uzmanlaşma
D) Endüstriyel insan akımı- Endüstri Devrimi

E) İnsanın öneminin artması

——————————————————————————–
6-)
Aşağıdakilerden hangisi Walt ve Boulton’ın yönetime kattıkları tekniklerden biri
değildir?
A) İstatistiki kayıtlar
B) İş etüdü
C) Ürün
standartlaştırılması
D) İş rotasyonu
E) Üretim planlaması

——————————————————————————–
7-)
. Araştırma konusu, “İş yapma isteği, verim, iş kalitesi, işçilerin birbirleri
ve nezaretçilerle olan sosyal ilişkilerin özelliğine göre değişir.” olan deney
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Röle Montaj Odası
B) Hawthorne
Araştırması
C) Tel Sarma Gözlem Odası
D) Işıklandırma Deneyi
E)
Woodward Araştırması

——————————————————————————–
😎
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımına katkıda bulunan bilim
adamlarından biri değildir?
A) Frank Gilbreth
B) Lillian Gilbreth
C)
Henry Gantt
D) Max Weber
E) Frederick Taylor

——————————————————————————–
9-)
Benzer işlerin bir yöneticinin emrinde koordine edilmesiyle ilgili ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komuta birliği ilkesi
B) Yönetim birliği
ilkesi
C) Merkezileşme ilkesi
D) Hakkaniyet ilkesi
E) Birlik ruhu
ilkesi

——————————————————————————–
10-)
Güç ve yetkinin organizasyonun üst kademelerinde toplanması aşağıdaki yönetim
ilkelerinden hangisidir?
A) Hiyerarşi ilkesi
B) Disiplin ilkesi
C)
Merkezileşme ilkesi
D) Hakkaniyet ilkesi
E) Yönetim birliği

——————————————————————————–
11-)
Aşağıdakilerden hangisinde karizmatik yetki doğru olarak tanımlanmıştır?
A)
Kişisel olmayıp seçimle kazanılan yetkidir.
B) Kişinin bazı üstün
özelliklerinin ön plana çıkmasıyla sahip olunan yetkidir.
C) Doğuştan
kazanılan yetkidir.
D) Emirlere geleneklere riayet edildiği sürece sahip
olunan yetkidir.
E) Emniyet müdürü ve bakanın sahip olduğu yetkidir.

——————————————————————————–
12-)
Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşım temel kavramlarından biri değildir?

A) İnsan diğer üretim faktörlerinden farklıdır
B) İnsan bir bütün olarak
incelenmelidir
C) Davranışlar bir nedene dayanır
D) Parça başı ücret
sistemiyle iş yapılmalıdır
E) Örgüt sosyal bir sistemdir

——————————————————————————–
13-)
Aşağıdakilerden hangisi neo-klasik yaklaşımın mikro analiz yaparken faydalandığı
bilim dallarından biri değildir?
A) Antropoloji
B) Örgütsel psikoloji

C) Sosyoloji
D) Anatomi
E) Psikoloji

——————————————————————————–
14-)
Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal Yaklaşımın üzerinde durduğu kavramlardan
biri değildir?
A) Güdüleme
B) Liderlik
C) Birey
D) Güç
E)
Grup davranışı

——————————————————————————–
15-)
. Bireyler arası gerçek ilişkileri temsil eden ve bununla ilgili sembolleri
içeren örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beşeri
B) Örgüt
C)
Biçimsel örgüt
D) Birey
E) Sosyal örgüt

——————————————————————————–
16-)
Taylor ve diğerlerini eleştirerek komuta birliği, işbölümü, yönetim alanı gibi
ilkeierin örgütlerin olgunlaşmasını engellediğini öne süren bilim adamı kimdir?

A) F. Taylor
B) E. Mayo
C) G. Homans
D) C. Argyris
E) R.
Owen

——————————————————————————–
17-)
Belirli bir çevrede belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik birimlerin ve bu
birimler arasındaki etkileşimlerin oluşturduğu yapay veya doğal yapı ve işleyiş
bütününe ne ad verilir?
A) Yönetim
B) Sistem
C) Birim
D) Yapı

E) Örgütleme

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi sistemi oluşturan unsurlardan birisi değildir?
A)
Girdi
B) Çıktı
C) Dönüşüm süreci
D) Geri bildirim
E) Ekonomik
yapı

——————————————————————————–
19-)
Aşağıdakilerden hangisi açık sistemin özellikleri arasında yer almaz?
A)
Büyüme yeteneğine sahip olması
B) Diğer sistemlerden girdi alır, ürüne
dönüştürür ve diğer sistemlere çıktı sunar
C) Çevresiyle herhangi bir
etkileşim içerisinde bulunmaması
D) Kendini koruma eğilim ve yeteneğine
sahip olması
E) Bir başka sistemin alt veya üst sistemli olması

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi sistem yaklaşımının yönetim bilimine katkılarından biri
değildir?
A) Parametre ve değişkenleri aynı anda görmek
B) İnsan öğesini
ön plana çıkarmak
C) Yöneticileri değişiklikler karşı yüreklendirmek
D)
Sinerji kavramı
E) Alt ve üst sistem ilişkisi

——————————————————————————–
21-)
Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımına katkıda bulunanlardan biri
değildir?
A) Lawrence
B) Lorsch
C) Woodward
D) Perrow
E)
Owen

——————————————————————————–
22-)
Yönetimde her zaman geçerli olabilecek en iyi yol olmayacağı ileri süren yönetim
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davranışsal yaklaşım
B)
Neo-klasik yaklaşım
C) Sistem yaklaşımı
D) Klasik yaklaşım
E)
Durumsallık yaklaşımı

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdaki araştırmalardan hangisi teknolojinin işletme başarısı üzerindeki
etkilerini araştıran en önemli çalışmadır?
A) Hawthorne Araştırması
B)
Woodward Araştırması
C) Perrow Araştırması
D) Burns ve Stalker
Araştırması
E) Harwood Araştırması

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdaki hangi çalışmada dış çevrenin, işletmelerin yönetim ve ekonomik
performanslar üzerindeki etkileri araştırılmıştır?
A) Harwood Araştırması

B) Hawthorne Araştırması
C) Taylor Araştırması
D) Tavistock
Enstitüsü Araştırması
E) Burns ve Stalker Araştırması

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi mekanik sistemin özelliklerinden biri değildir?
A)
Dikey iletişim
B) Kesin bir hiyerarşik yapı
C) Üst yönetimde toplanmış
bilgi
D) Denetim ve iletişimde şebeke tipi örgütlenme
E)
Uzmanlaştırılımış görevler

——————————————————————————–
26-)
Prototip üretim aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Süreç üretimi
B)
Sıfır stoklu üretim
C) Birim üretim
D) Kitle üretim
E) Yığın üretim

——————————————————————————–
27-)
Aşağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımına gelen eleştirilerden biri
değildir?
A) Planlı değişim
B) Ekonomik insan
C) Güç faktörleri

D) Örgütsel performans
E) Çoklu belirsizlik

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin planlamaya gereken önemi vermemelerinin
nedenlerinden biridir?
A) Gelecekteki belirsizlikleri azaltması
B)
Yöneticilere alacakları kararlarda yol göstermesi
C) Yöneticilerin
zamanlarını alan ve mali kaynak gerektiren bir faaliyet olması
D) Amaç, risk
ve varsayımlar ilişkisi olması
E) Esnek ve devingen olması

——————————————————————————–
29-)
Aşağıdakilerden hangisi iyi planlamanın özelliklerinden biri değildir?
A)
Esnek olması
B) Kararlarda yol göstermesi
C) İnisiyatif kullanmayı
sınırlandırması
D) Finansal açıdan uygulanabilir olması
E) Kabul
edilebilir bir süreyi kapsaması

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin son fonksiyonudur?
A) Planlama
B)
Örgütleme
C) Yöneltme
D) Denetim
E) Kadrolama

——————————————————————————–
31-)
. Beklenilen satışların karşılanabilmesi için eldeki stokları ve minimum stok
bakiyesini gösteren bütçe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakit bütçesi

B) Üretim bütçesi
C) Maliyet bütçesi
D) Satış bütçesi
E) Reklam
bütçesi

——————————————————————————–
32-)
Politikalarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A)
Faaliyetlerin zamanını gösteren planlardır
B) Faaliyetlerin parasal tutarını
gösteren planlardır
C) Faaliyetlerin ayrıntılarını gösteren planlardır

D) Faaliyetlerin adım adım açıklayan planlardır
E) Faaliyetlerin yol
gösteren planlardır

——————————————————————————–
33-)
Aşağıdakilerden hangisi stratejik planların yanıt aradığı sorular arasında yer
almaz?
A) Hangi tür mal ve hizmetler üretilecek?
B) Üretimde nasıl bir
teknoloji kullanılacak?
C) Pazar payı ne olacak?
D) İşletmenin kısa
vadeli üretim hacmi ne olacak?
E) İşletmenin finansal yapısı nasıl olacak?

——————————————————————————–
34-)
Bir işletmede üretim, finansman, pazarlama ve dağıtım gibi bölümler
oluşturulmuşsa aşağıdaki hangi bölümlendirme unsuru kullanılmıştır?
A)
Zamana göre
B) Müşteriye göre
C) Coğrafik bölümlendirme
D)
Fonksiyona göre
E) Ürüne göre

——————————————————————————–
35-)
Her astın yalnızca bir üstten emir almasını ve daha üst kademelere atlayarak
çıkmamasını gerektiren ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim birliği

B) Kumanda birliği
C) Hiyerarşi ilkesi
D) Yönetim alanı
E) Yetki
ve sorumlulukta açıklık

——————————————————————————–
36-)
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme sürecinin son aşamasıdır?
A) Yer, araç ve
yöntemlerin belirlenmesi
B) Alternatifler arasından seçim yapılması
C)
Faaliyetlerin gruplandırılması
D) Faaliyetleri yapacak işgücünün
belirlenmesi
E) Planların ve amaçların incelenmesi

———————————————————————–
1-)
C
2-) B
3-) A
4-) B
5-) C
6-) D
7-) C
😎 D
9-)
B
10-) C
11-) B
12-) D
13-) D
14-) D
15-) E
16-) D
17-)
B
18-) E
19-) C
20-) B
21-) E
22-) E
23-) B
24-) E
25-)
D
26-) C
27-) B
28-) C
29-) C
30-) D
31-) B
32-) E
33-)
D
34-) D
35-) B
36-) A

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir