yönetim ve organizasyon deneme sınavı 2

1-) Durumsallık yaklaşımına teknolojiyle ilgili olarak katkıda bulunan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Burns
B) Stalker
C) Lorsch
D) Woodward
E) Lawrence

——————————————————————————–
2-)
Genel müdür yardımcısı, bölüm başkanı, kısım amiri ve bölge müdürü aşağıdaki
yönetici kademelerinden hangisine dahildir?
A) Alt yöneticiler
B) Tepe
yöneticileri
C) Üst yöneticiler
D) Operasyonel yöneticiler
E) Orta
kademe yöneticiler

——————————————————————————–
3-)
Sisteme giren değerlerden daha fazla değer elde etmeyi simgeleyen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fayda
B) Sinerji
C) Verimlilik
D)
Rasyonellik
E) Etkinlik

——————————————————————————–
4-)
“Her ast yalnızca bir üstten emir alır ve ilk üstü atlayarak daha üst
kademelerdeki yöneticilerle ilişki kurmaz” yargısının dayandığı ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetim birliği
B) Yönetim alanı
C)
Komuta birliği
D) Hiyerarşi ilkesi
E) Hakkaniyet ilkesi

——————————————————————————–
5-)
Likit, gaz ve kristal gibi maddelerin akış tipi üretimi aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
A) Süreç üretimi
B) Birim üretim
C) Yığın üretim

D) Kütle üretim
E) Yoğun üretim

——————————————————————————–
6-)
Vardiya yöntemiyle çalışan işletmelerde hangi bölümlendirme şekli kullanılır?

A) Müşteri temeline dayalı bölümlendirme
B) Coğrafik temele dayalı
bölümlendirme
C) Zamana dayalı bölümlendirme
D) Ürüne dayalı
bölümlendirme
E) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme

——————————————————————————–
7-)
I. Ortak amaç II. İletişim III. Çalışanların işbirliği arzusu IV. İşler V.
Karşılıklı etkileşmeler Yukarıda sıralananlardan hangisi C. Barnard’ın örgütün
ortaya çıkması için ortaya koyduğu koşullardır?
A) I, IV, V
B) II, III,
IV
C) I, II, III
D) III, IV, V
E) II, IV, V

——————————————————————————–
😎
Aşağıdakilerden hangisi X teorisinde yer alan varsayımlardan biridir?
A)
Sıkı denetim ve ceza ile korkutma kişiyi örgütsel amaçlara yöneltecek tek yol
değildir.
B) İnsan sorumluluğu kabul ettiği gibi sorumluluk istemeyi de
öğrenir.
C) Sorun çözmede kullanılan hayal gücü geniş bir çoğunluğa özgüdür.

D) Birey, kendi arzu ve amaçlarını örgüt amaçlarına tercih eder.
E)
İnsanlar ödüllendirildiği sürece örgüt amaçlarını benimserler.

——————————————————————————–
9-)
Aşağıdakilerden hangisi R. Owen’ın yönetime katkılarından biri değildir?
A)
Verimliliğin artmasında katkısı olan çalışanlara kârdan pay verilmesi
B)
Yüksek olarak belirlenen asgari ücret ödenmesi
C) Çalışma saatlerinin
azaltılması
D) Yemek yardımı yapılması
E) Dinlenme merkezinin açılması

——————————————————————————–
10-)
Aşağıdakilerden hangisi varolan gerçeklerle gelecekte beklenen koşulları
birleştirerek işletme için arzu edilen bir gelecek imajı yaratmaktır?
A)
Misyon
B) Vizyon
C) Tanıtım
D) Amaç
E) Plan

——————————————————————————–
11-)
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da olumsuz olarak etkilenme özelliği
taşıyan sistemlere ne ad verilir?
A) Kapalı sistem
B) Yapay sistem

C) Doğal sistem
D) Açık sistem
E) Sosyal sistem

——————————————————————————–
12-)
Herhangi bir işin nasıl yapılacağını adım adım açıklayan planlara ne ad verilir?

A) Politika
B) Proje
C) Prosedür (yöntem)
D) Stratejik plan

E) Program

——————————————————————————–
13-)
Sistemlerin değişen çevre koşullarına uyum gösterme yeteneğine ne ad verilir?

A) Sinerji
B) Adaptasyon
C) Dinamik denge
D) Yeniden yapılanma

E) Değişken

——————————————————————————–
14-)
İşe alma, eğitme ve yükseltme konularını kapsayan yönetim fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Planlama
B) Örgütleme
C) Yöneltme

D) Denetim
E) Kadrolama

——————————————————————————–
15-)
Aşağıdakilerden hangisi Harwood Araştırması sonucu ortaya çıkan yargıdır?
A)
Işığın şiddeti arttıkça verimlilik artar.
B) Çalışanların dinleme süreleri
uzadıkça verimlilik olumlu etkilenir.
C) Çalışma grupları büyüdükçe
ilişkiler resmileşir.
D) Çalışanların verimliliği sosyal ilişkilerine
bağlıdır.
E) Çalışanlar, planlamaya katıldıkları oranda değişikliği
kendilerine tehdit olarak görmezler.

——————————————————————————–
16-)
Geleneksel, karizmatik ve yasal yetki olarak üç farklı yetki türü tanımlayan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) M. Weber
B) H.Fayol
C) F. Taylor

D) R. Owen
E) C. Barnard

——————————————————————————–
17-)
İşleri küçük birimlere ayırmak ve bu birimlere ayrı görevliler atamak” şeklinde
tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hakkaniyet
B)
Uzmanlaşma
C) Bölümleme
D) İşbölümü
E) Örgütleme

——————————————————————————–
18-)
Aşağıdakilerden hangisi planların sürekli gözden geçirilmesi ve değişen
koşullara ayak uydurmasıyla ilgili özelliğidir?
A) Varsayımlarla ilişkili
olması
B) Gelecek dönük düşünme faaliyet
C) Amaçlarla ilişkili olması

D) Esnek ve devingen olması
E) Belirsizlikleri içermesi

——————————————————————————–
19-)
Yukarıdan aşağıya yönetim basamaklarının oluşturulması örgütlemenin hangi
aşamasında gerçekleşir?
A) Planların ve amaçların incelenmesi
B) Yetki
ve sorumlulukların düzenlenmesi
C) Faaliyetlerin gruplandırılması
D)
Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi
E) Faaliyetlerin belirlenmesi

——————————————————————————–
20-)
Aşağıdakilerden hangisi Hawthorne Araştırmaları’nın inceleme konusudur?
A)
Fiziki ve çevre koşullarının değişmesinin verimlilik üzerine etkileri
B)
İnformel grupların verimlilik üzerine etkileri
C) Yöntem araç ve gereçlerin
değiştirilmesinin verimlilik üzerine etkileri
D) Kârdan pay verilmesinin
verimlilik üzerine etkileri
E) Sosyal ilişkilerin verimlilik üzerine etkisi

——————————————————————————–
21-)
İşletmenin uzun vadeli hedeflerini ve bunlara ulaşma yollarını belirleme
çabalarını içeren ve üst kademe tarafından gerçekleştirilen plan türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Stratejik planlar
B) Politikalar
C)
Programlar
D) Prosedürler
E) Projeler

——————————————————————————–
22-)
Bürokratik yapıya benzeyen ve daha çok durağan çevreye uygun olan sistem
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Organik sistem
B) Mekanik sistem
C)
Sosyal sistem
D) Yapay sistem
E) Kapalı sistem

——————————————————————————–
23-)
Aşağıdakilerden hangisi Taylor’un getirdiği ilkelerden biri değildir?
A)
İleri uzmanlaşma
B) Standartlaşma
C) Fonksiyonel ustabaşılık
D)
Parçabaşı ücret
E) Hareket ve zaman etüdü

——————————————————————————–
24-)
Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşımın metodolojisi oluşturulurken
yararlanılan bilim dallarından biri değildir?
A) Antropoloji
B)
Sosyoloji
C) Klinik psikoloji
D) Sosyal psikoloji
E) Sanayi
psikolojisi

——————————————————————————–
25-)
Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim yaklaşımına katkıda bulunanlardan biri
değildir?
A) H. Gantt
B) E. Mayo
C) M. Weber
D) F. Taylor
E)
F. Gilbreth

——————————————————————————–
26-)
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme süreciyle gerçekleşmez?
A) Faaliyetler

B) İşgücü
C) Teknik donanım
D) Fiziksel yapı
E) Güdüleyici
etmenler

——————————————————————————–
27-)
Başkaları vasıtasıyla iş yapan kişiye ne ad verilir?
A) Lider
B) Tepe
yönetim
C) Yönetici
D) Girişimci
E) Sermaye sahibi

——————————————————————————–
28-)
Aşağıdakilerden hangisinde klasik yönetim yaklaşımını ortaya koyan olgular doğru
olarak verilmiştir?
A) Endüstri Devrimi – Sendikalaşma
B) Hawthorne
Araştırması – Sendikalaşma
C) Uzmanlaşma – Endüstri Devrimi
D)
Endüstriyel İnsan Akımı – Endüstri Devrimi
E) Harwood Araştırması –
Sendikalaşma

——————————————————————————–
29-)
Aşağıdakilerden hangisi merkezileşme ilkesini doğru olarak tanımlamıştır?
A)
Güç ve yetkinin organizasyonun üst kademelerinde toplanması
B) Her şeyin
doğru yerde ve doğru zamanda olması
C) Benzer işlerin bir yönetici emrinde
koordine edilmesi
D) Kurallara uyma
E) Çalışanlara eşit davranılması

——————————————————————————–
30-)
Aşağıdakilerden hangisi davranışsal yaklaşım kapsamında gerçekleşen
çalışmalardan biri değildir?
A) Tavistock Enstitüsü Araştırması
B)
Woodward Araştırması
C) Hawthorne Araştıması
D) Röle Montaj Odası Deneyi

E) Harwood Araştırması

——————————————————————————–
31-)
Olgunlaşma Teorisi’ni ortaya atan aşağıdakilerden hangisidir?
A) C. Barnard

B) C. Argyris
C) D. McGregor
D) H. Gantt
E) G. Homans

——————————————————————————–
32-)
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin parametrelerinden biri değildir?
A)
Enflasyon
B) Gelir Dağılım
C) Yasalar
D) Üretim konusu
E)
Tutumlar

——————————————————————————–
33-)
Çeşitli durumlarda diğer yönetim teorilerinin birlikte ya da bağımsız bir
şekilde uygulanması üzerinde duran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Durumsallık yaklaşımı
B) Neo-klasik yaklaşım
C) Bilimsel yaklaşım
D)
Klasik yaklaşım
E) Sistem yaklaşımı

——————————————————————————–
34-)
Doğru işleri yaparak istenen amaçlara ulaşmaya ne ad verilir?
A) Verimlilik

B) Etik
C) Etkililik
D) Etkenlik
E) Rasyonellik

——————————————————————————–
35-)
Aşağıdakilerden hangisi yönetim teorisini belirleyen güçlerden biri değildir?

A) Global güçler
B) Politik güçler
C) Ekonomik güçler
D) Sosyal
güçler
E) Etik güçler

——————————————————————————–
36-)
Aşağıdakilerden hangisi sistemin dış çevresinde yer alan unsurlardan biri
değildir?
A) Küresel bilgi ağı
B) Devlet
C) Rakipler
D) Küresel
ekonomi
E) Çok uluslu işletmeler

1-) D
2-) E
3-) B
4-)
C
5-) A
6-) C
7-) C
😎 D
9-) A
10-) B
11-) D
12-)
C
13-) C
14-) E
15-) E
16-) A
17-) D
18-) D
19-) B
20-)
A
21-) A
22-) B
23-) A
24-) C
25-) B
26-) E
27-) C
28-)
C
29-) A
30-) B
31-) B
32-) D
33-) A
34-) D
35-) E
36-)
C

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir