yönetim ve organizasyon final-büt deneme-2

1.
Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak
organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte
çalışmaya ne ad verilir?

a) Tüketiciler
b) Küresel ekonomi
c) Çok
uluslu işletmeler
d) Devlet
e) Devlet yasaları

2.
Hawthorne
araştırmalarının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)
Grup içinde çalışan kişiler, grup aracılığıyla ihtiyaçlarını giderirler.
b)
Örgütlerin iki önemli fonksiyonu vardır. Mal ve hizmet üretmek ve örgütte
çalışan insanlara tatmin sağlamak.
c) Klasiklerin ortaya koyduğu ?akılcı
ekonomik? insan modelinin geçerli olmadığı ortaya çıkmıştır.
d) Çalışanların
değişikliklere karşı her zaman mantıki tepki göstermesi mümkün değildir.
e)
Örgütler aralarında karşılıklı bağımlılık bulunmayan ?kapalı bir sistem? dir.

3.
İşini tamamlamak için öğle yemeğini ertelemeye karar vermek
aşağıdaki denetim türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?

a)
Paydaşlar ? Önleyici
b) Grup ? Önleyici
c) Örgüt ? Önleyici
d) Bireysel
? Önleyici
e) Grup ? Düzeltici

4.
Aşağıdakilerden hangisi
Taylor?un getirdiği ilkelerden biridir?

a) İşletme faaliyetlerinin
ayrılması
b) Ödüllendirici parça başı ücreti
c) Fonksiyonel
ustabaşılık
d) En az ücretle işgücü sağlama
e) Verimlilik etüdü

5.

Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak
organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte
çalışmaya ne ad verilir?

a) Doğru işleri yaparak istenen amaçlara
ulaşmak
b) İşletme faaliyetlerinin zaman kaybetmeden yapılması
c) Kaynağı
akıllı bir şekilde kullanarak lüzumsuz giderleri yapmamaktır
d) İşletmede
doğru personeli çalıştırarak verimi artırma
e) Sermayenin gerektiği gibi
kullanılması

6.
Açık sistemlerin yerel büyüme türleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Halka açık şirketler
b) Şirket
evlilikleri
c) Şirket satın almalar
d) Çokuluslu işletmeler
e) Aile
şirketleri

7.
Aşağıdakilerden hangisi, yönetim teorilerini etkileyen
ekonomik güçler arasında yer alan kaynaklardan biri değildir?

a)
Fizik
b) Finansal
c) Bilgi
d) İnsan kaynakları
e) Değerler

8.
Organizasyon yapısı içinde yer alan bütün birimlerin temel
hedeflere yönelik olmasını ifade eden örgüt ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Kumanda birliği
b) Yönetim alanı
c) Amaç
birliği
d) Yönetim birliği
e) Yetki ve sorumluluk dengesi

9.

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin işletmeye sağladığı
yararlar arasında yer almaz?

a) Tüketici şikayetlerini azaltması
b)
Personel devir oranını yükseltmesi
c) İşgören katılımı ile iş tatminini
artırması
d) Pazar payını artırması
e) Zaman ve hammadde kayıplarından
tasarruf sağlaması

10.
Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir
şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için
başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?

a) Chester
Barnard
b) Frederick Taylor
c) Charles Babbage
d) Henry Gantt
e)
Robert Owen

11.
Yukardan aşağıya ve aşağıdan yukarıya yönetim
basamaklarını oluşturulması aşağıdaki örgütleme sürecinin hangi aşamasında
gerçekleşir?

a) Faaliyetleri gerçekleştirecek işgücünün
belirlenmesi
b) Faaliyetlerin gruplandırılması
c) Yer, araç ve yöntemlerin
belirlenmesi
d) Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi
e) Plan ve amaçların
incelenmesi

12.
Müşteri istek ve gereksinimlerine önem verilerek;
işletmede şikayet bölümü ve departmanlarının oluşturulduğu toplam kalite
yönetimi uygulama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

a) İyileştirme
aşaması
b) Geliştirme aşaması
c) Geleneksel aşama
d) Müşteri bilinci
aşaması
e) Yenilik aşaması

13.
Aşağıdakilerden hangisi işletmede
kriz belirtileri arasında yer almaz?

a) Sık sık çatışma ortamına
girilmesi
b) Kaynakların yetersiz olması
c) Örgütün hantallaşması
d)
Yeniliklerin yakından izlenmemesi
e) Biçimsel olmayan grupların olması

14.
Örgütler içinde çalışanların kendi amaçlarını gerçekleştirirken,
örgüt amaçlarının gerçekleşmesine de hizmet edeceği bir ortam yaratmak aşağıdaki
yaklaşımlarından hangisinde yer almıştır?

a) Bilimsel yaklaşım
b)
Yönetim yaklaşımı
c) Sosyal yaklaşım
d) Davranışsal yaklaşım
e)
Bürokrasi yaklaşımı

15.
Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da
olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistem, aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Açık Sistemler
b) Doğal Sistemler
c) Yapay
Sistemler
d) Alt Sistemler
e) Üst Sistemler

16.
Yönetim
teorilerinde etkili olmayan güç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ekonomik
Güç
b) Sosyal Güç
c) Politik Güç
d) Global Güç
e) Teorik Güç

17.
Aşağıdakilerden hangisi, global güçler çerçevesinde
yöneticilerin yapmak zorunda olduğu işlerden biri değildir?

a) Kaliteyi
arttırmak
b) Verimliliği arttırmak
c) Maliyetleri düşürmek
d) Fiyat
politikasını ülke içine göre ayarlamak
e) Uluslararası standartlara uymak

18.
Aşağıdakilerden hangisi yapay sisteme örnek değildir?

a)
İnsan
b) Denizaltı
c) Tren
d) İşletmeler
e) Bilgisayar

19.

Bir işletmede bilgisayarlı satış sisteminin, yöneticilere günlük olarak her
bir departmanın satışı ve mağazanın kârlılığını ölçmek için gerekli bilgileri
sağlaması, denetim sisteminde bulunması gereken özelliklerden hangisine
örnektir?

a) Bilginin tam zamanlı çıkışının sağlanması
b) Objektif
olması
c) Bütünlüğün olması
d) Kabul edilebilir olması
e) Arzulanan
amaçlarla ilgili olması

20.
Aşağıdakilerden hangisi, açık
sistemlerin özelliklerinden biri değildir?

a) Büyüme yeteneğine
sahiptirler
b) Diğer sistemlerden girdi alırlar.
c) Diğer sistemlere çıktı
vermezler.
d) Bir başka sistemin alt sistemidirler.
e) Bir başka sistemin
üst sistemidirler.

21.
Aşağıdakilerden hangisi, tepe yöneticilerine
örnektir?

a) Koordinatör
b) Bölüm Başkanı
c) Ürün Yöneticisi
d)
Bölge Müdürü
e) Planlama Müdürü

22.
Aşağıdakilerden hangisi
global güçlerin işletme üzerindeki etkilerinden biri değildir?

a)
Verimliliği artırmak
b) Fiyatları artırmak
c) Kaliteyi artırmak
d)
Uluslararası standartlara uymak
e) Maliyetleri düşürmek

23.

Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından ilkidir?

a)
Yöneltme
b) Kadrolama
c) Denetim
d) Planlama
e) Örgütleme

24.
Gelecekteki işgücünün tahmininde dikkate alınması gereken
faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yasal
değişiklikler
b) İşgücü piyasasındaki değişiklikler
c) Rekabet
koşullarındaki değişiklikler
d) Ekonomik değişiklikler
e) Kültürel
değişiklikler

25.
Personeli güçlendirmenin ve katılımını sağlamanın
önemli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a)
Personel, müşteri ile iletişim içindedir.
b) Personel tedarikçi ile
çalışır.
c) Personel, işletmeye olan bağlılığı ile orantılı olarak işletmeye
katkıda bulunur.
d) Personel, bir süreci diğeri ile kıyaslamaktadır.
e)
Personel, bireysel amaçlarını genel amaçların üstünde tutar.

26.

Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak
organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte
çalışmaya ne ad verilir?

a) Ürün temeline göre
b) Zaman temeline
göre
c) Fonksiyon temeline göre
d) Coğrafik temeline göre
e) Müşteri
temeline göre

27.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü etkileyen
iç çevre unsurlarından biri değildir?

a) Rakip işletmeler
b) Üretim
konusu
c) Faaliyet alanı
d) Yönetim biçimi
e) Üretim teknolojisi

28.
Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararları arasında yer
almaz?

a) Yetki devrini engellemesi
b) Belirsizliği azaltması
c)
Kaynakların en iyi biçimde kullanımına yol açması
d) Yöneticileri akılcı ve
ekonomik olmaya yönlendirmesi
e) Denetimi kolaylaştırması

29.

Aşağıdakilerden hangisi, denetlenebilen varsayımlardan biri
değildir?

a) Verimliliği arttırmak
b) Personel sayısı
c) Büyüme
hızı
d) Mamulün kalite düzeyi
e) Dağıtım kanallarını tespiti

30.

Aşağıdakilerden hangisi Olgunlaşma Teorisini ortaya atan bilim
adamıdır?

a) Chester Barnard
b) Lilian Gilbreth
c) Elton Mayo
d)
George Homans
e) Chris Argyris

cevaplar:
Soru : Değişen çevrede
sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken
bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad
verilir?
Doğru Cevabı : Tüketiciler

Soru : Hawthorne araştırmalarının
sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevabı : Örgütler
aralarında karşılıklı bağımlılık bulunmayan ?kapalı bir sistem? dir.

Soru
: İşini tamamlamak için öğle yemeğini ertelemeye karar vermek aşağıdaki denetim
türlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevabı : Bireysel ?
Önleyici

Soru : Aşağıdakilerden hangisi Taylor?un getirdiği ilkelerden
biridir?
Doğru Cevabı : Fonksiyonel ustabaşılık

Soru : Değişen çevrede
sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken
bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad
verilir?
Doğru Cevabı : Kaynağı akıllı bir şekilde kullanarak lüzumsuz
giderleri yapmamaktır

Soru : Açık sistemlerin yerel büyüme türleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevabı : Çokuluslu
işletmeler

Soru : Aşağıdakilerden hangisi, yönetim teorilerini etkileyen
ekonomik güçler arasında yer alan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevabı :
Değerler

Soru : Organizasyon yapısı içinde yer alan bütün birimlerin
temel hedeflere yönelik olmasını ifade eden örgüt ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Amaç birliği

Soru : Aşağıdakilerden hangisi
toplam kalite yönetiminin işletmeye sağladığı yararlar arasında yer
almaz?
Doğru Cevabı : Personel devir oranını yükseltmesi

Soru :
Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon
amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne
ad verilir?
Doğru Cevabı : Chester Barnard

Soru : Yukardan aşağıya ve
aşağıdan yukarıya yönetim basamaklarını oluşturulması aşağıdaki örgütleme
sürecinin hangi aşamasında gerçekleşir?
Doğru Cevabı : Yetki ve
sorumlulukların düzenlenmesi

Soru : Müşteri istek ve gereksinimlerine
önem verilerek; işletmede şikayet bölümü ve departmanlarının oluşturulduğu
toplam kalite yönetimi uygulama aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru
Cevabı : Müşteri bilinci aşaması

Soru : Aşağıdakilerden hangisi işletmede
kriz belirtileri arasında yer almaz?
Doğru Cevabı : Biçimsel olmayan
grupların olması

Soru : Örgütler içinde çalışanların kendi amaçlarını
gerçekleştirirken, örgüt amaçlarının gerçekleşmesine de hizmet edeceği bir ortam
yaratmak aşağıdaki yaklaşımlarından hangisinde yer almıştır?
Doğru Cevabı :
Davranışsal yaklaşım

Soru : Çevrelerinden doğrudan doğruya olumlu ya da
olumsuz olarak etkilenme özelliği taşıyan sistem, aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Açık Sistemler

Soru : Yönetim teorilerinde
etkili olmayan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Teorik
Güç

Soru : Aşağıdakilerden hangisi, global güçler çerçevesinde
yöneticilerin yapmak zorunda olduğu işlerden biri değildir?
Doğru Cevabı :
Fiyat politikasını ülke içine göre ayarlamak

Soru : Aşağıdakilerden
hangisi yapay sisteme örnek değildir?
Doğru Cevabı : İnsan

Soru : Bir
işletmede bilgisayarlı satış sisteminin, yöneticilere günlük olarak her bir
departmanın satışı ve mağazanın kârlılığını ölçmek için gerekli bilgileri
sağlaması, denetim sisteminde bulunması gereken özelliklerden hangisine
örnektir?
Doğru Cevabı : Bilginin tam zamanlı çıkışının
sağlanması

Soru : Aşağıdakilerden hangisi, açık sistemlerin
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevabı : Diğer sistemlere çıktı
vermezler.

Soru : Aşağıdakilerden hangisi, tepe yöneticilerine
örnektir?
Doğru Cevabı : Koordinatör

Soru : Aşağıdakilerden hangisi
global güçlerin işletme üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevabı :
Fiyatları artırmak

Soru : Aşağıdakilerden hangisi yönetim
fonksiyonlarından ilkidir?
Doğru Cevabı : Planlama

Soru : Gelecekteki
işgücünün tahmininde dikkate alınması gereken faktörler arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz?
Doğru Cevabı : Kültürel değişiklikler

Soru :
Personeli güçlendirmenin ve katılımını sağlamanın önemli olmasının nedenleri
arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevabı : Personel, bireysel
amaçlarını genel amaçların üstünde tutar.

Soru : Değişen çevrede sınırlı
kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir
şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru
Cevabı : Zaman temeline göre

Soru : Aşağıdakilerden hangisi örgüt
kültürünü etkileyen iç çevre unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevabı :
Rakip işletmeler

Soru : Aşağıdakilerden hangisi planlamanın yararları
arasında yer almaz?
Doğru Cevabı : Yetki devrini engellemesi

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi, denetlenebilen varsayımlardan biri değildir?
Doğru
Cevabı : Verimliliği arttırmak

Soru : Aşağıdakilerden hangisi Olgunlaşma
Teorisini ortaya atan bilim adamıdır?
Doğru Cevabı : Chris Argyris

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

1 Response

  1. murat dedi ki:

    emeğe teşekürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir