yönetim ve organizasyon final-büt deneme

1.
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya
örgütsel birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?

a) Güç konusu
b) Güç alanı
c) Yetki göçerimi
d) Güç kaynakları
e) Sorumluluk dağılımı


2.
Uygulamada en sık başvurulan bölümlendirme yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Coğrafik Temele Dayalı
b) Ürüne
Dayalı
c) Zamana Dayalı
d) Müşteri Temeline Göre
e) Fonksiyonlara
Dayalı

3.
Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın değer kademe
boyutlarından biridir?

a) Politik güç
b) Yönetim usulleri
c) Süreç
yapısı
d) Teknoloji yapısı
e) Örgüt yapısı

4.
Aşağıdakilerden
hangisi, tepe yöneticilerine örnektir?

a) Koordinatör
b) Bölüm
Başkanı
c) Ürün Yöneticisi
d) Bölge Müdürü
e) Planlama Müdürü

5.
Aşağıdakilerden hangisi, Alvin Toffler? e göre işletme yönetimini
etkileyen değişim kaynaklarından biri değildir?

a) Fiziki Çevre
b)
Etik Çevre
c) Politik Çevre
d) Sosyal Çevre
e) Finansal Çevre

6.
Etkin bir örgütün, gücü ve çevre koşulları değiştikçe örgüt
yapısında değişiklik yapması gerektiğini savunan yönetim yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?

a) Klasik yönetim yaklaşımı
b) Davranışsal
yaklaşım
c) Sistem yaklaşımı
d) Durumsallık yaklaşımı
e) Bürokrasi
yaklaşımı

7.
Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda
diğer yönetim yaklaşımlarının bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılması
hangi yöntem yaklaşımında vardır?

a) Durumsallık yaklaşımı
b) Yönetim
yaklaşımı
c) Davranışsal yaklaşım
d) Klasik yaklaşım
e) Bürokrasi
yaklaşımı

8.
Bireylerin içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak
işleyen rehberlik mekanizmasına ne ad verilir?

a) Öz denetim
b)
İşlevsel denetim
c) Örgütsel denetim
d) Grup denetimi
e) Düzeltici
denetim

9.
Aşağıdakilerden hangisi, denetlenebilen varsayımlardan
biri değildir?

a) Verimliliği arttırmak
b) Personel sayısı
c)
Büyüme hızı
d) Mamulün kalite düzeyi
e) Dağıtım kanallarını tespiti

10.
Satış faaliyetlerinde etkinlik sağlamayı amaçlayan işletmelerde
uygulanan bölümlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Müşteri
temeline göre bölümlendirme
b) Coğrafi temele dayalı bölümlendirme
c)
Ürüne dayalı bölümlendirme
d) Fonksiyonlara dayalı bölümlendirme
e) Zamana
dayalı bölümlendirme

11.
Bütün birimlerin temel hedeflere yönelik
olmalarına ne ad verilir?

a) Yönetim birliği
b) Amaç birliği
c)
Komuta birliği
d) Denetim alanı
e) Yetki ve sorumluluk dengesi

12.

Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak
organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte
çalışmaya ne ad verilir?

a) Doğal sistem
b) Alt sistem
c) Kapalı
sistem
d) Açık sistem
e) Yapay sistem

13.
Alt yönetim
düzeyinin analizini yapan bilimsel yönetim, işin yapılması için aşağıdaki hangi
ilkeye dayanmaktadır?

a) Sıfır hata
b) En kısa zaman
c) Daha fazla
üretim
d) Tek en iyi yol
e) Minimum maliyet

14.
İşletmenin
yapısını belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a)
İşletmenin büyüklüğü
b) Teknoloji işletme başarısı
c) İşletme
başarısı
d) İşletmenin üretimi
e) Özerk birimler

15.
Varolan
gerçeklerle gelecekte beklenen koşulları birleştirerek işletme için arzu edilen
bir gelecek imajı yaratmaya ne ad verilir?

a) Misyon
b) Reklam
c)
Vizyon
d) Plan
e) Tanıtım

16.
Değişen çevrede sınırlı
kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir
şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?

a)
Verimliliği artırmak
b) Fiyatları artırmak
c) Kaliteyi artırmak
d)
Uluslararası standartlara uymak
e) Maliyetleri düşürmek

17.

Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak
organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte
çalışmaya ne ad verilir?

a) Prosedür
b) Program
c) Politika
d)
Stratejik plan
e) Bütçe

18.
Çevresiyle etkileşim içinde olmayan
ya da girdi çıktı alışverişi olmayan sistemler aşağıdakilerden
hangisidir?

a) Açık Sistemler
b) Doğal Sistemler
c) Yapay
Sistemler
d) Kapalı Sistemler
e) Üst Sistemler

19.

Aşağıdakilerden hangisi yetkinin özellikleri arasında yer almaz?

a)
Somut bir kavram olması
b) Uygulama hakkı vermesi
c) Ödüllendirme gücü
vermesi
d) Cezalandırma gücü vermesi
e) Karar alma hakkı vermesi

20.
Aşağıdakilerden hangisi, sistem kavramındaki ortak noktalardan
biri değildir?

a) Sistem, alt birimlerden oluşur
b) Sistemin iç ve dış
çevresi vardır.
c) Sistem anlamlı bir bütündür.
d) Sistemin belli bir
sınırı vardı.
e) Sistemin amacı belli değildir.

21.
Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?

a) İnsan
b) Denizaltı
c) Tren
d) İşletmeler
e)
Bilgisayar

22.
Ürünün kullanım ömrü içinde performans özelliklerinin
sürekliliğini gösteren kalite boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

a)
Dayanıklılık
b) Performans
c) Uygunluk
d) Güvenirlilik
e) Estetik

23.
Aşağıdakilerden hangisi üst yöneticidir?

a) Kısım
amiri
b) Koordinatör
c) Ürün yöneticisi
d) Personel müdürü
e) Bölge
müdürü

24.
Aşağıdakilerden hangisi, kaynağı akıllı bir şekilde
kullanarak lüzumsuz giderlerin yapılmamasını tanımlamaktadır?

a)
Etkililik
b) Etkenlik
c) Verimlilik
d) Kârlılık
e) Rantabilite

25.
Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin amaçlarından biri
değildir?

a) Yeniliğe açık olma
b) İşletmenin yaşamını sürekli
kılma
c) Kâr elde etme
d) Pazara hakim olma
e) İşsizliği ortadan
kaldırma

26.
Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde
kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla
ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?

a) Yetki ve sorumlulukların
düzenlenmesi
b) Faaliyetleri gerçekleştirecek işgücünün belirlenmesi
c)
Plan ve amaçların incelenmesi
d) Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi
e)
Faaliyetlerin gruplandırılması

27.
Aşağıdakilerden hangisi, üst
yöneticilerin görevlerinden biri değildir?

a) Amaçları ortaya
koymak
b) Amaçlara ulaşacak stratejileri belirlemek
c) Günlük işleri
yerine getirmek
d) İşletmenin dış çevresini gözden geçirmek
e) Rekabet
araştırması yapmak

28.
Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir
şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için
başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?

a) Süpermarket genel
müdürü
b) Ustabaşı
c) Proje müdürü
d) İnsan kaynakları müdürü
e)
Bölge müdürü

29.
Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir
şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için
başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?

a) Eldeki kaynakları
kullanma olanağı vermelidir
b) Finansal açıdan uygulanabilir olmalıdır
c)
Esnekliği az olmalıdır
d) Anlaşılabilir, açık ve net olmalıdır
e)
Uygulayıcılar tarafından desteklenmelidir

30.
Gilberth?nin üzerinde
çalıştığı konu, aşağıdakilerden hangisidir?

a) Standartlaşma
b) İş
Akışı
c) Ücret
d) Hareket Etüdü
e) Zaman

cevaplar:
Soru :
Belli görevlerin yerine getirilebilmesi için yetkinin bir yönetici veya örgütsel
birimden diğerine verilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Yetki
göçerimi

Soru : Uygulamada en sık başvurulan bölümlendirme yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Fonksiyonlara Dayalı

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi yeniden yapılanmanın değer kademe boyutlarından
biridir?
Doğru Cevabı : Politik güç

Soru : Aşağıdakilerden hangisi,
tepe yöneticilerine örnektir?
Doğru Cevabı : Koordinatör

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi, Alvin Toffler? e göre işletme yönetimini etkileyen
değişim kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevabı : Finansal
Çevre

Soru : Etkin bir örgütün, gücü ve çevre koşulları değiştikçe örgüt
yapısında değişiklik yapması gerektiğini savunan yönetim yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Durumsallık yaklaşımı

Soru
: Çeşitli durumlarla ilişkili olarak gerekli olduğunda diğer yönetim
yaklaşımlarının bağımsız ya da kombinasyon halinde kullanılması hangi yöntem
yaklaşımında vardır?
Doğru Cevabı : Durumsallık yaklaşımı

Soru :
Bireylerin içinde bilinçli ya da bilinçsiz olarak işleyen rehberlik
mekanizmasına ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Öz denetim

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi, denetlenebilen varsayımlardan biri değildir?
Doğru
Cevabı : Verimliliği arttırmak

Soru : Satış faaliyetlerinde etkinlik
sağlamayı amaçlayan işletmelerde uygulanan bölümlendirme türü aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Müşteri temeline göre bölümlendirme

Soru :
Bütün birimlerin temel hedeflere yönelik olmalarına ne ad verilir?
Doğru
Cevabı : Amaç birliği

Soru : Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili
bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için
başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Yapay
sistem

Soru : Alt yönetim düzeyinin analizini yapan bilimsel yönetim,
işin yapılması için aşağıdaki hangi ilkeye dayanmaktadır?
Doğru Cevabı : Tek
en iyi yol

Soru : İşletmenin yapısını belirleyen en önemli faktör
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : İşletmenin büyüklüğü

Soru :
Varolan gerçeklerle gelecekte beklenen koşulları birleştirerek işletme için arzu
edilen bir gelecek imajı yaratmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı :
Vizyon

Soru : Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde
kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla
ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Fiyatları
artırmak

Soru : Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde
kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla
ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Politika

Soru :
Çevresiyle etkileşim içinde olmayan ya da girdi çıktı alışverişi olmayan
sistemler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevabı : Kapalı
Sistemler

Soru : Aşağıdakilerden hangisi yetkinin özellikleri arasında
yer almaz?
Doğru Cevabı : Somut bir kavram olması

Soru :
Aşağıdakilerden hangisi, sistem kavramındaki ortak noktalardan biri
değildir?
Doğru Cevabı : Sistemin amacı belli değildir.

Soru : Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı : İnsan

Soru : Ürünün kullanım ömrü içinde
performans özelliklerinin sürekliliğini gösteren kalite boyutu aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Güvenirlilik

Soru : Aşağıdakilerden hangisi
üst yöneticidir?
Doğru Cevabı : Koordinatör

Soru : Aşağıdakilerden
hangisi, kaynağı akıllı bir şekilde kullanarak lüzumsuz giderlerin yapılmamasını
tanımlamaktadır?
Doğru Cevabı : Etkililik

Soru : Aşağıdakilerden
hangisi, işletmenin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevabı : İşsizliği
ortadan kaldırma

Soru : Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir
şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için
başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Yer, araç ve
yöntemlerin belirlenmesi

Soru : Aşağıdakilerden hangisi, üst
yöneticilerin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevabı : Günlük işleri
yerine getirmek

Soru : Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir
şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için
başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı : İnsan
kaynakları müdürü

Soru : Değişen çevrede sınırlı kaynakları etkili bir
şekilde kullanarak organizasyon amaçlarına etken bir şekilde ulaşmak için
başkalarıyla ve birlikte çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevabı : Esnekliği az
olmalıdır

Soru : Gilberth?nin üzerinde çalıştığı konu, aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevabı : Hareket Etüdü

[Toplam:0    Ortalama:0/5]

You may also like...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir